Qeveria ka miratuar vendimin Për dispozitat zbatuese të ligjit nr.92/2014 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar ku përcakton mes të tjerash edhe një herë se profesionet e lira përfshihen në skemë nga qarkullimi zero.


Kufiri minimal i regjistrimit për TVSH-në për personat e tatueshëm, që ofrojnë shërbime në veprimtari ekonomike, sipas profesioneve të tilla si: avokat, noter, mjek i specializuar, dentist, dentist i specializuar, farmacist, infermier, veteriner, arkitekt, inxhinier, mjek-laborant, projektues, ekonomist, agronom, ekspert kontabël i regjistruar, kontabilist i miratuar dhe vlerësues i pasurisë, pavarësisht nga qarkullimi vjetor i tyre, është zero. Të gjithë këta janë persona të tatueshëm, të regjistruar për TVSH-në, edhe nëse kryejnë veprimtari të përjashtuar sipas ligjit thuhet në pikën 2 të vendimit.


Për shumicën e profesionistëve të lirë ky vendim nuk sjell asnjë ndryshim dhe vendimi lidhet më shumë me përfshirjen edhe një herë të avokatëve në skemë duke nisur nga xhiroja zero. Këta të fundit deri më 1 prill ishin jashtë saj  nëse qarkullimin vjetor e kishin deri nën 5 milionë lekë.


Përplasja e qeverisë e avokatët


Më 29 dhjetor 2014, Këshilli i Ministrave miratoi një vendim Për dispozitat zbatuese të ligjit nr.92/2014 Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Në këtë vendim, në nenin 11 bëhen dy përcaktime, së pari që kufiri minimal i regjistrimit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar është qarkullimi prej 5 milionë lekësh në vit, përveç rasteve që përcaktohen në pikën 2 të nenit. Pikërisht kjo pikë përcakton një listë me të paktën 18 kategori që TVSH-ja u fillon nga zero pavarësisht xhiros.


Personat e tatueshëm, që ofrojnë shërbime në veprimtari ekonomike sipas profesioneve të tilla si: avokat, noter, mjek i specializuar, dentist, dentist i specializuar, farmacist, infermier, veteriner, arkitekt, inxhinier, mjek-laborant, projektues, ekonomist, agronom, ekspert kontabël i regjistruar, kontabilist i miratuar dhe vlerësues i pasurisë si dhe kryejnë veprimtari ekonomike në fushën e hotelerisë, pavarësisht nga kufiri minimal i regjistrimit për TVSH-në është zero dhe të gjithë janë persona të tatueshëm të regjistruar për TVSH-në, edhe nëse kryejnë veprimtari të përjashtuar sipas ligjit thuhet në vendim.


Në korrigjimin që qeveria bëri vitin e kaluar, në vendimin 953, përcaktohet kufiri i ri minimal për regjistrimin në TVSH që është 2 milionë lekë, ndërkohë që profesionet e lira deklarojnë nga zero me përjashtim të avokatëve të  cilët e fituan këtë të drejtë kur Dhoma Kombëtare e Avokatëve ankimoi ligjin në Gjykatën e Lartë. Në korrik, kjo e fundit vendosi për rrëzim të pjesshëm, duke i dhënë të drejtë avokatëve në ankesën e tyre. Në argumentin e Gjykatës rreshtoheshin disa pika, ku mes të tjerave fakti që Këshilli i Ministrave nuk ka kompetencën për të përcaktuar kategoritë që përjashtohen apo futen në TVSH, por vetëm përcaktimin e kufirit minimal.


Gabimin e bërë në vendimin e mëparshëm që u rrëzua pjesërisht nga Gjykata e Lartë, qeveria e korrigjoi në ndryshimet që i bëri ligjit për  Tatimin mbi Vlerën e Shtuar që ishte pjesë e paketës fiskale. Tashmë pika 2 e nenit 117, në ligjin për TVSH-në, është riformuluar duke i lënë atributet e përcaktimit të kategorive dhe kufirit Këshillit të Ministrave.


Kufiri minimal i regjistrimit për TVSH-në, rastet e përjashtimit apo kufiri minimal i regjistrimit për kategori të veçanta, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, thuhet në ligj. Ky përcaktim i ri rrëzon argumentin e mbrojtjes së avokatëve në Gjykatën e Lartë. Ndaj avokatët  qëndruan jashtë TVSH-së deri më 1 prill 2018 nëse kishin qarkullim më të vogël se 5 milionë lekë, por tashmë kanë nisur regjimin njëlloj si 16 grupet e tjera.


21 prill 2018 (gazeta-Shqip.com)