07/04/2005  Dokumentat e nevojshme per dhenie vize


Bashkeshortit /Es te shtetasit/Es Grek ose te B.E.


1.Kerkese e plotesuar dhe e firmosur si edhe nje fotografi e koheve te fundit. Formulari i jepet falas te interesuarit gjate paraqitjes ne Zyren Konsullore.


2.Pasaporte e vlefshme ose dokument tjeter udhetimi i njohur nga Greqia me anen e te cileve lejohet kalimi i kufijve te jashtem dhe kerkojne pajisjen me vize. Keto dokumenta duhet te jene te vlefshem edhe tre muaj pas skadimit te vizes se kerkuar.


3.Kopje e legalizuar e pasaportes ose te leternjoftimit te bashkeshorit/es.


4.Certifikate Lindjeje te shtetasit/es shqiptar.


5.Certifikate Martese. (Ne rast se martesa behet ne Shqiperi certifikata e marteses duhet te jete e legalizuar nga Ministria e Jashtme e Shqiperise dhe e perkthyer ne gjuhen greke)


6.Kopje e Certifikates nga e cila te rezultoje se martesa u deklarua ne Zyren e posacme te Gjendjes Civile ne Athine.


7.Certifikate familjare nga ku rezulton regjistrimi ne njesi familjare te nje bashkie te Greqise.


8.Kopje te Deshmise se Penalitetit.


9.Certifikate shendetesore e legalizuar nga autoritetet kompetente nga e cila te rezultoje se i interesuari nuk vuan nga ndonje semundje , e cila ne baze te kritereve nderkombetare dhe Organizates Boterore te Shendetesise, mund te perbeje rrezik per shendetin publik.


•Te gjitha dokumentat e leshuara nga Autoritetet shqiptare duhet te jene te legalizuara nga Ministria e Jashtme e Republikes se Shqiperise.


•Te gjitha dokumentat e kerkuara duhet ti paraqese vete i interesuari diten e intervistes.


•Zyra konsullore mund te refuzoje dhenien e vizes edhe ne rastin kur i interesuari disponon te gjitha dokumentat e siperpermendura dhe sidomos ne rast dyshimi per origjinalitetin e certifikatave te paraqitura dhe ne rastet kur nga intervista nuk krijohet bindja per sinqeritetin e qellimeve te te interesuarit.


Vize per pune(Punesim sezonal)


1.Pasaporte te vlefshme ose dokument tjeter kalimi i njohur nga vendi yne, ne perputhje me pikat e permendura ne tabelen e dokumentave te udhetimit ne baze te te cilave lejohet kalimi i kufinjve te jashtem dhe qe parashikohet pajisja me vize.


2.Certifikate lindjeje.


3.Deshmi penaliteti.


4.Certifikate shendetesore te legalizuar nga autoritetet kompetente nga ku vertetohet se nuk jane mbartes te ndonje virusi, qe ne baze te kritereve nderkombetare dhe te Organizates Boterore te Shendetesise mund te perbej rrezik per shendetin publik.


5.vertetim i shlyerjes se detyrimit ushtarak.


Dokumentat e nevojshme per vize-schengen per arsye profesionale


1.Kerkese e plotesuar dhe e firmosur si edhe nje fotografi e koheve te fundit. Formulari i jepet falas te interesuarit gjate paraqitjes ne Zyren Konsullore.


2.Pasaporte e vlefshme ose dokument tjeter udhetimi i njohur nga Greqia me anen e te cileve lejohet kalimi i kufijve te jashtem dhe kerkojne pajisjen me vize.


3.Certifikate Lindjeje.


4.Kopje te statutit te firmes,i regjistrimit te saj te Dhoma perkatese e Tregtise, vertetim per shlyerje te detyrimeve tek Autoritetet Tatimore, te gjitha keto te perkthyera dhe te legalizuara nga Ministria e Jashtme e Shqiperise.


5.Per punonjesit te firmave, dokumenta ku vertetohen marredheniet e punes sic jane: kontrate - pune e perkthyer dhe e noterizuar, libreze te sigurimeve shoqerore, etj.


6.Ftese nga nje firme greke ku perfaqesuesi i saj ligjor deklaron me pergjegjesi se merr persiper mbulimin e shpenzimeve te qendrimit, te kthimit ne Shqiperi dhe te trajtimit shendetesor te personit te ftuar. Fotokopje te dokumentit te identifikimit te personit qe dergon ftesen te legalizuar nga komisariati kompetent policor.


Theksohet se, ne rast te deklarates se rreme atehere mbi te rendojne pasojat e Ligjit perkates.


7.Vertetim nga Dhoma e Tregtise se Greqise ne lidhje me aktivitetin dhe identitetin e firmes greke.


8.Te dhena qe tregojne ekzistencen e bashkepunimit ndermjet dy firmave, (fatuara, flete porosie, deklarate doganore)


9.Per shoferet e transporteve nderkombetare (T.I.R) duhet edhe leja nderkombetare e qarkullimit, regjistrimi i tyre ne ANALTIR, te dhenat dhe fotografi te kamionit.


10.Certifikate e Sigurimit te Jetes dhe Shendetit ne Udhetim kohezgjatja e se ciles do te jete sa edhe kohezgjatja e vizes se kerkuar.


•Te gjitha dokumentat e leshuara nga Autoritetet shqiptare duhet te jene te legalizuara nga Ministria e Jashtme e Republikes se Shqiperise.


•Te gjitha dokumentat e kerkuara duhet ti paraqese vete i interesuari diten e intervistes.


•Zyra konsullore mund te refuzoje dhenien e vizes edhe ne rastin kur i interesuari disponon te gjitha dokumentat e siperpermendura dhe sidomos ne rast dyshimi per origjinalitetin e certifikatave te paraqitura dhe ne rastet kur nga intervista nuk krijohet bindja per sinqeritetin e qellimeve te te interesuarit.


Dokumentat e nevojshme per vize studentore


1.Kerkese e plotesuar dhe e firmosur si edhe nje fotografi e koheve te fundit. Formulari i jepet falas te interesuarit gjate paraqitjes ne Zyren Konsullore.


2.Pasaporte e vlefshme ose dokument tjeter udhetimi i njohur nga Greqia me anen e te cileve lejohet kalimi i kufijve te jashtem dhe kerkojne pajisjen me vize.


3.Vertetim i instituconit arsimor, i cili e pranon te regjistrohet ne te. Ne rast se institucioni arsimor eshte privat, vertetetimi duhet te jete i legalizuar nga autoriteti kompetent perkates i Prefektures.


4.Vertetim per disponimin e mjeteve financiare per perballimin e shpenzimeve per studimet dhe jetesen ne Greqi.


5.Certifikate Lindjeje.


6.Deshmi Penaliteti.


7.Certifikate shendetesore e legalizuar nga autoritetet kompetente nga e cila te rezultoje se i interesuari nuk vuan nga ndonje semundje, e cila ne baze te kritereve nderkombetare dhe Organizates Boterore te Shendetesise, mund te perbeje rrezik per shendetin publik.


•Te gjitha dokumentat e leshuara nga Autoritetet shqiptare duhet te jene te legalizuara nga Ministria e Jashtme e Republikes se Shqiperise.


•Te gjitha dokumentat e kerkuara duhet ti paraqese vete i interesuari diten e intervistes.


Zyra konsullore mund te refuzoje dhenien e vizes edhe ne rastin kur i interesuari disponon te gjitha dokumentat e siperpermendura dhe sidomos ne rast dyshimi per origjinalitetin e certifikatave te paraqitura dhe ne rastet kur nga intervista nuk krijohet bindja per sinqeritetin e qellimeve te te interesuarit.


Dokumentat e nevojshme per vize-schengen per turizmin


1.Kerkese e plotesuar dhe e firmosur si edhe nje fotografi te koheve te fundit. Formulari i jepet falas te interesuarit gjate paraqitjes ne Zyren Konsullore.


2.Pasaporte e vlefshme ose dokument tjeter udhetimi i njohur nga Greqia me anen e te cileve lejohet kalimi i kufijve te jashtem dhe kerkojne pajisjen me vize.


3.Certifikate Lindjeje.


4.Vertetim ku deshmohet se i interesuari ka nje pune te perhershme, me te ardhura qe mund te justifikojne udhetimin e tij ose/dhe Libreze - Banke.


5.Ftese nga nje shtetas Grek i cili do te deklaroje me pergjegjesi se merr persiper qendrimin, ushqimin, trajtimin shendetesor dhe pergjegjesine e kthimit te te interesuarit ne Shqiperi. Fotokopje te dokumentit policor te identifikimit te shtetasit Grek te legalizuar nga organi kompetent policor. Theksohet se, ne rast deklarate te rreme, atehere mbi te rendojne pasojat e Ligjit te shtetit te vet.


6.Per arsye profesionale, kulturore etj., shkrese nga autoriteti kompetent ne Greqi me te cilen ftohet i interesuari.


7.Libreze te Sigurimeve Shoqerore.


8.Certifikate e Sigurimit te Jetes dhe Shendetit ne Udhetim kohezgjatja e se ciles do te jete sa edhe kohezgjatja e vizes se kerkuar.


•Te gjitha dokumentat e leshuara nga Autoritetet shqiptare duhet te jene te legalizuara nga Ministria e Jashtme e Republikes se Shqiperise.


•Te gjitha dokumentat e kerkuara duhet ti paraqese vete i interesuari diten e intervistes.


•Zyra konsullore mund te refuzoje dhenien e vizes edhe ne rastin kur i interesuari disponon te gjitha dokumentat e siperpermendura dhe sidomos ne rast dyshimi per origjinalitetin e certifikatave te paraqitura dhe ne rastet kur nga intervista nuk krijohet bindja per sinqeritetin e qellimeve te te interesuarit.