Foto ilustruese pamje nga Shen VasiliVlore 31 maj 2016 NOAal- Prokuroria e Vlores sekuestron nje siperfaqe trualli me vlere 100 milione euro ne Karaburunbr
br
Siperfaqja e vendosur nen sekuestro eshte 220 hektare toke vlera e te ciles perllogaritet sipas cmimeve zyrtare ne rreth 100 milione euro e dyshuar si e perfituar ne baze te dokumenteve te falsifikuarbr
br
Prokuroria e Vlores ka nisur kryesisht hetimin dhe me tej i jane bashkuar edhe kallezimet e dy personave te cilet pretendojne pronesine ne nje pjese te kesaj hapesirebr
br
Pas veprimeve proceduriale Prokuroria mori lejen e gjykates per te vendosur nen sekuestro preventive te gjithe siperfaqen e tokes e cila eshte regjistruar ne Hipoteken e Vlores bazuar ne nje seri dokumentesh te falsifikuarbr
br
Ne baze te veprimeve hetimore te kryera deri ne kete faze te hetimit te Njesise Task-Force se Prokurorise se Vlores ka rezultuar se prona me siperfaqe 220 hektare ne Shen Vasil Karaburun fillimisht eshte regjistruar ne emrin e shtetasi Rajmond Mezibr
br
Nga hetimet e kryera ka rezultuar se dokumentacioni qe ka sherbyer per njohjen kthimin dhe me pas regjistrimin e kesaj prone eshte i falsifikuarbr
br
Konkretisht rezulton se eshte falsifikuar dokumenti date 13051943 ne baze te te ciles figuron si pronar shtetasi Jakup Mezi Ky dokument i falsifikuar eshte paraqitur me pas ne Gjykaten e Vlores gjate shqyrtimit gjyqesor per njohjen e pronesise trashegimtarit Rajmond Nezibr
br
Po keshtu nga hetimet rezulton e provuar se vendimi nr 100 date 19041994 ish-KKKP-se Bashkia e Qytetit Vlore i paraqitur ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Vlore eshte i falsifikuarbr
br
Gjithashtu nga hetimet rezulton se edhe vendimi gjyqesor civil nr 1360 date 29122000 i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Vlore permes te cilit eshte kthyer fizikisht siperfaqja e prones prej 220 ha eshte i falsifikuarbr
br
Kjo eshte e provuar pasi nga te dhenat e deritanishme eshte provuar se e gjithe dosja qe i perket ketij vendimi gjyqesor eshte falsifikuar dhe me pas eshte regjistruar ne indeksin e vendimeve gjyqesore dhe bere pjese e arkivit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Vlore ne kundershtim te plote me ligjinbr
br
Nga hetimet e kryera eshte provuar se pasuria e mesiperme eshte regjistruar ne regjistrin hipotekor date 12102012 me pershkrimin Nje siperfaqe kullote prej 220 ha ne vendin Karaburun sipas kufijve ne emer te shtetasit Rajmond Mezibr
br
Pas regjistrimit te kesaj pasurie ajo eshte ndare ne dy pasuri te tjera me siperfaqe prej 130 ha dhe 90 ha Me tej mbi keto pasuri jane kryer transaksione te ndryshme duke u tjetersuar tek persona te tjere dhe veprimet e tjetersimit te kesaj pasurie jane pasqyruar me pas edhe ne regjistrat e ZVRPP Vlore veprime te cilat jane kryer me qellim fshehjen e origjines se pasurise se mesipermebr
br
Lidhur me sa me siper deri ne kete faze te hetimit ndodhen nen hetim disa persona te dyshuar se kane kryer veprat penale te Falsifikimi i dokumenteve e kryer ne bashkepunim Shperdorim detyre Pastrimi i produkteve te vepres penale ose veprimtarise kriminaleaynoaalbr
br
Komentoni mbi kete lajm me poshte Nese keni dicka per te raportuar mbi kete teme na shkruani tek prnoaal

lang enUS

p idlastbrbr

windowtaboola windowtaboola
taboolapush
mode thumbnails-a-escalator
slider true
placement Mobile Escalator Thumbnails
targettype mix