Freedom House në raportin vjetor “Vendet në tranzicion 2014” shprehë vlerësime kritike për Maqedoninë.
Ajo llogaritët në kategorinë e vendeve në tranzicion me regjime hibride (category of “transitional/hybrid” regimes), informon INA.

AdPlatformZone = {id: "549fcab82",format: "410x0"};


Maqedonia radhitet në vendet pjesërisht të lira, sa i përket luftës kundër korrupsionit, gjendjes së keqe të mediave dhe gjyqësorit, me vlerësimet prej 3,25 – 5,00.
Vlerësimi më i keq jepet për gjendjen e mediave, ku vlerësohet me notën 5.
Me notën 4,25 vlerësohet shkalla e lartë e korrupsionit, qeverisja në nivel qendror, qeverisja në nivel lokal, gjyqësia dhe cenimi i pavarësisë së saj.
Freedom House jep vlerësime prej 1 deri 7. Vlerësimet nga 1 deri në 2,5 vlejnë për vendet e lira me demokraci të konsoliduar, nga 3 në 5 vendet pjesërisht të lira dhe nga 5,5 në 7 vendet jo të lira.
Në raport përshkruhet edhe gjendja e përgjithshme ku evidentohen disa probleme dhe rënie.