Nesër fillon shpërndarja e Formularit A3 në DAR. Të parët tërheqin kandidatët që nuk kanë fituar në dy fazat e para


Gazeta “Shekulli”, publikon pikët, me anë të të cilave kandidatët mund të vlerësojnë preferencat


Universiteti i Tiranës


Fakulteti Filologjik


01-Histori 5.071


02-Gjeografi 4.936


03-Gjuhë-Letërsi 5.067


04-Gazetari 5.382


Fakulteti i Shkencave Natyrore


05-Kimi 4.323


06-Biologji 4.547


07-Matematikë 4.073


08-Fizikë 2.842


09-Informatikë 4.774


10-Kimi Ushqimore 4.335


11-Kimi Industriale 3.821


12-Inxh.Mat. dhe Informatike 3.824


Fakulteti i Gjuhëve të Huaja


13-Anglisht 4.935


14-Frëngjisht 4.102


15-Gjermanisht 3.725


15-Italisht 4.559


16-Greqisht 3.474


17-Turqisht 2.947


18-Rusisht 3.195


19-Spanjisht 4.591


Fakulteti i Shkencave Sociale


20-Psikologji 5.334


21-Punë Sociale 5.303


22-Filozofi 4.915


23-Sociologji 5.118


24-Shkenca Politike 5.507


Fakulteti i Ekonomisë


25-Administrim-Biznes 5.082


26-Ekonomiks 5.378


27-Financë 5.459


28-Informatikë Ekonomike 5.512


29-Admi.Biz. Kukës 2.572


30-Adm. Biz. Turizëm Sarandë 2.644


Fakulteti i Mjekësisë


31-Mjekësi e Përgjithshme 5.807


32-Farmaci 5.954


33-Stomatologji 6.016


34-Shëndeti Publik 5.234


Fakulteti i Infermierisë


35-Infermier i Përgjithshëm 4.767


36-Mami 4.475


37-Teknik i Lartë Laboratori 5.345


38-Fizioterapi 5.307


39-Imazheri 5.041


Fakulteti i Drejtësisë


40-Drejtësi 5.522


Universiteti Bujqësor i Tiranës


Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit


41-Menaxhim Agrobiznesi 4.355


42-Ekonomi dhe Politikë Agrare 4.254


43-Financë-Kontabil 4.762


Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit


44-Mbrojtje Bimësh 2.603


45-HortiKultu 3.033


46-Prodhim Bimor 2.690


47-Zooteknikë dhe Biznes Blegtoral 2.722


48-Akuakult Menaxhim Peshkimi 2.592


49-Agromjedis dhe Ekologji 3.755


Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit


50-Teknologji Ushqimore 3.786


51-Vreshtari-Enologji 2.746


Fakulteti i Shkencave Pyjore


52-Inxhinier Pyjesh 3.965


53-Inxhini. Përpunim Druri 3.518


Fakulteti i Mjekësisë Veterinare


54-Mjekësi Veterin 3.563


Universiteti Politeknik i Tiranës


Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit


55-Inxh. Ndërtimi 5.645


56-Inxhini. Hidroteknike 4.367


57-Inxhinieri Mjedisi 4.905


58-Arkitekt. 53.96


59-Inxhinieri Gjeodet 4.322


Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike


60-Inxhin. Elektrike 4.715


61-Inxhinieri Mekatronike 3.776


Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike


62-Inxhinieri Mekanike 3.984


63-Inxhinieri Tekstile dhe Mode 4.029


64-Inxhinieri Metalurgji Materiale 2.668


Fakulteti Gjeologji-Minera


65-Inxhineri në Shkencat e Tokës 3.305


66-Inxhin. Gjeo-Informatike 3.242


67-Inxhinieri Gjeoburimesh 3.193


Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit


68-Inxh. Elektronike 5.300


69-Inxh. Informatike 5.081


70-Inxh. Telekomunikacioni 5.025


71-Inxhinieri Fizike 3.077


72-Inxh. Matematike 2,584


Universiteti i Korçës “F.S.Noli”


Fakulteti i Mësuesisë


73-Cik. i Ulët 3.296


74-Cikël i Ulët Parashkollor 3.126


75-Gjuhë Angleze 3.130


76-Filozofi-Sociologji 3.339


77-Matem-Fizikë 2.681


78-Matematikë-Informatikë 3.327


79-Gjuhë-Letërsi 3.186


Fakulteti i Ekonomisë


80-Marketing 2.731


81-Admin-Biznes 3.628


82-Turizëm 2.751


83-Financë 4.244


Fakulteti i Bujqësisë


84-Agrobiznes 2.999


85-Hortikult. 3.231


86-Inxh. Agronomike 2.911


Departamenti i Infermierisë


87-Infermieri e Përgjithshme 3.552


88-Mami 3.032


Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”


Fakulteti i Shkencave Humane


89-Gjuhë-Letërsi 3.996


90-Histori-Gjeografi 4.220


91-Anglisht 3.262


92-Gjermanisht 2.662


93-Frëngjisht 3.085


94-Italisht 2.589


95-Gazetari 4.273


Fakulteti i Shkencave Natyrore


96-Biologji-Kimi 2.785


97-Matematikë-Fizikë 2.775


98-Infermieri e Përgjithshme 4.038


99-Infermieri-Mami 2.597


Fakulteti i Shkencave të Edukimit


100-Cikël i Ulët 3.214


101-Cikël i Ulët Parashkollor 3.010


102-Edukatë Qytetare 3.516


103-Punonjës Social 4.303


104-Filozofi-Sociologji 3.880


105-Psikologji 4.342


Fakulteti i Ekonomisë


106-Administrim Biznesi 4.347


107-Financë-Kontabilitet 4.602


108-Ekonomia dhe e Drejta 4.404


Universiteti i Gjirokastrës “Eqrem Çabej”


Fakulteti i Edukimit dhe i Shkencave Shoqërore


109-Histori-Gjeografi 3.412


110-Gjuhë-Letërsi Shqipe 2.979


111-Administrim-Publik 3.420


112-Turizëm 2.567


113-Kontabilitet-Financë 3.790


114-Gjuhë Angleze 2.991


115-Gjuhë Italiane 3.969


116-Gj. Letërsi dhe Qytet. Grek 3.980


117-Cikël i Ulët 2.738


118-Cikël i Ulët Parashkollor 3.087


Fakulteti i Shkencave të Natyrës


119-Matematikë-Fizikë 3.014


120-Matematikë-Informatikë 3.157


121-Biologji-Kimi 3.034


122-Infermieri 3.397


Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”


Fakulteti i Shkencave Shoqërore


123-Gjuhë-Letërsi 3.760


124-Histori 3.907


125-Gjeografi 3.379


126-Gazetar i4.189


Fakulteti i Shkencave Natyrore


127-Matematikë 3.170


128-Fizikë 2.949


129-Biologji-Kimi 2.752


130-Informatikë 2.962


131-Infermieri e Përgjithshme 3.589


132-Infermieri Mami 2.742


133-Infermieri-Fizioterapi 4.099


Fakulteti i Ekonomisë


134-Administrim Biznesi 4.494


135-Financë-Kontabilitet 4.854


136-Turizëm 4.692


Fakulteti i Gjuhëve të Huaja


137-Anglistikë 3.255


138-Italianistikë 2.814


139-Gjermanistikë 3.073


140-Frëngjisht 3.316


Fakulteti i Shkencave të Edukimit


141-Cikli i Ulët 2.967


142-Cikël i Ulët Parashkollor 2.833


143-Psikologji 4.488


144-Punë Sociale 4.387


Fakulteti i Shkencave të Edukimit


145-Edukim Fizik dhe Sporte 30.18


Fakulteti i Drejtësisë


146-Drejtësi 4.591


Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”


Fakulteti i Edukimit


147-Cikli i Ulët 2.901


148-Cikli i Ulët Prashkollor 3.146


149-Gjuhë-Letërsi 3.996


150-Anglisht 2.884


151-Italisht 2.254


Fakulteti i Ekonomisë dhe Drejtësisë


152-Drejtësi 4.881


153-Administrim Biznesi 4.165


154-Turizëm 3.718


Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”


Fakulteti i Shkencave Teknike


155-Inxhinieri Navigacioni 2.541


156-Inxhinieri Mekanike 2.834


157-Matematikë 3.125


158-Informatikë 2.688


159-Teknologji Informacioni 2.727


Departamenti i Infermierisë


160-Infermieri 3.376


Universiteti i Durrësit “A. Mojsiu”


Fakulteti i Ekonomisë dhe i Administrimit


161-Shkenca të Administrimit 4.429


162-Menaxhim-Turizëm 4.281


Fakulteti i Edukimit


163-Anglisht 3.821


164-Cikli i Ulët 3.950


165-Ekspert Proces Formimi 3.568


166-Asistent Ligjor 4.531


Shkolla e Lartë Profesionale


167-Asistent Administrativ 4.133


168-Infermieri 4.215


169-Ndihmës Dentist 3.390


170-Specialist Rrjetesh kompjuterike 2.530


171-Menaxhim Ndërtimi 3.466


172-Menaxhim Transporti 3.426


173-Teknologji Automobilash 3.227


Akademia e Arteve


Fakulteti i Artit Skenik


174-Regji Filmi 33.97


175-Aktrim 49.72


176-Regji 34.87


177-Skenografi-Kostumografi 46.00


178-Koreografi 57.54


Fakulteti i Artit Figurativ


179-Pikturë 46.00


180-Skulpturë 57.52


Fakulteti i Muzikës


181-Muzikologji 41.93


182-Kompozim 55.69


183-Dirigjim 72.85


184-Piano 40.21


185-Violinë 65.75


186-Violinçe l77.96


187-Violë 55.16


188-Kitarë 79.97


189-Kontrabas 70.16


190-Flaut 60.30


191-Oboe 56.13


192-Klarinetë 59.76


193-Fagot 82.32


194-Korno 73.52


195-Trombë 73.45


196-Bastub 58.02


197-Këngëtare 53.30


AEFS “Vojo Kushi”


Fakulteti i Edukimit Fizik


198-Mësues i Edukimit Fizik 52.34