Udhezimi i zbardhur i tre ministrave per gjobat e reja. Gjobat rriten ne masen 2.79 sipas indeksit te cmimeve


Eljona Ballhysa

Ministri i Puneve Publike Sokol Olldashi ai i Brendshem Lulzim Basha dhe ministri i Financave Ridvan Bode kane firmosur se fundi nje udhezim te perbashket per aplikimin e gjobave te reja ne rastet e shkeljes se dispozitave te Kodit Rrugor ne Republiken e Shqiperise. Udhezimi parashikon nje rritje te mases financiare te ketyre gjobave ne baze te ndryshimit te indeksit te cmimeve te konsumit per dy vitet paraardhese 2008 dhe 2009 prej 2.79. Ndryshimi i mases se gjobave sjell ndryshime ne Kodit Rrugor te Republikes se Shqiperise te vitit 1998. Udhezimi parashikon ndryshimin e te gjitha gjobave duke filluar nga me te zakonshmet deri te me te rrallat. Keshtu per shkeljen e dispozites se Kodit Rrugor qe lidhet me sinjalizimin rrugor gjoba ka qene 10 000-40 000 leke duke filluar nga 1 janari i vitit te ardhshem kjo gjobe do te behet 10 300-41 100 leke. Ne rastet kur personat shkelin Kodin Rrugor duke bere modifikime te targave me pare gjobiteshin me 1000-4000 leke ndersa me udhezimin e ri gjoba do te jete 1030-4100 leke. Per falsifikimin e numrit te shasise drejtuesi dhe zoteruesi i automjetit me pare gjobitej me 25 000-100 000 leke me udhezimin e ri gjoba ndaj tij do te jete 25 700-10 2800 leke. Zoteruesit e automjeteve qe nuk kane kryer kontrollin teknik me pare gjobiteshin me nje vlere financiare prej 100 000-200 000 lekesh sipas udhezimit te ri do te gjobiten me 102 800-205 600 leke.

Per drejtimin pa licence te nje taksie deri dje gjoba varionte nga 10 000 deri ne 100 000 leke ndersa me 1 janar te vitit 2011 per kete shkelje gjoba do te jete 10 300-102 800 leke. Drejtimi i automjetit pa marre leje drejtimi gjobitej me pare me 25 000-100 000 leke ndersa udhezimi i ri parashikon nje gjobe prej 25 700-102 800 lekesh. Administrimi nje autoshkolle pa pasur licence gjobitej me 50 000-200 000 leke ndersa ne baze te udhezimit te ri gjoba do te jete 51 400-205 600 leke. Mosrespektimi i kufijve minimale te shpejtesise ose tejkalimi i kufijve maksimale gjobitej me 500-2000 leke ndersa ne baze te tarifave te reja gjoba do te jete 510-2060 leke.

Mosperdorimi i rripit te sigurise gjobitej me 250-1000 leke vitin e ardhshem kjo gjobe do te jete 260-1030 leke. Nderkaq per drejtimin e mjetit pas perdorimit te pijeve alkoolike gjoba ka qene 2500-10 000 leke me udhezimin e ri do te jete 2600-10 300 leke. Me poshte gazeta ka zbardhur te plote udhezimin qe parashikon te gjitha gjobat per kundervajtjet rrugore.Neni pika Ishte leke Behet leke
6 2/ shtegtimi i bagetive 2500-10000 2600-10300
6 12/ndalimi i qarkullimit per nevoja ushtarake 1000-4000 2500-10000
6 12/ nese shkelet ky rregull nga drejtuesi i automjetit 1030-4100 2570-10300
6 13/kush shkel ndalimin e qarkullimit 1000-4000 1050-4100
7 12/ qarkullimi me sens te kundert 1000-4000 1050-4100
7 13/ per shkeljen e detyrimeve 500-2000 250-1000
7 13/ne rastet e ndalim qendrimit 520-2050 260-1030
8 2/qarkullimi ne zonat turistike 1000-4000 1030-4100
9 8/garat sportive 5000-20000 5150-20600
10000-40000 10300-41100
9 9/ garat sportive 2500-10000 2600-10300
10000-40000 10300-41100
10 17/transporti ne kushte jonormale 50000-200000 51400-205600
10 18/ trasnporti ne kushte jonormale 10000-40000 10300-41100
10 19/ qarkullim pa autorizim 2500-10000 2600-10300
10 20/makinat ngarkim-transporti 25000-100000 25700-10300
10 21/tejkalimi i ngarkeses se caktuar 25000-100000 25700-10300
15 2/heqja e sinjalizimit rrugor 2500-10000 2600-10300
19 2/ distancat e sigurise ne rruge 10000-40000 10300-41100
20 4/bllokimi pa leje i siperfaqes rrugore 25000-100000 25700-10300
21 4/hapja pa leje e kantiereve rrugore 10000-40000 10300-41100
22 11/hapja pa leje e degezimeve rrugore 10000-40000 10300-41100
22 12/ hapja pa leje e degezimeve rrugore 2500-10000 2600-10300
23 11/vendosja e reklamave qe shkaktojne konfuzion 25000-100000 25700-102800
24 6/vendosja ne rruge e impianteve 5000-20000 5150-20600
247/kur shkelen kushtet e lejes 2500-10000 2600-10300
25 2/hapja pa leje e kanaleve te ujit ne rruge 2500-10000 2600-10300
25 5/vendosja e impianteve 50000-200000 51400-205600
27 11/punimet pa leje ne rruge 10000-40000 10300-41100
29 3/vendosja e gardheve larg autostrades 10000-40000 10300-41100
33 7/ kanalet dhe derdhja e ujit ne rruge 25000-100000 25700-102800
33 7/ kanalet dhe derdhja e ujit ne rruge 10000-40000 10300-41100
34 5/qarkullimi pa shenja dalluese te makinave te ngarkim-transportit500-2000 510-2050
38 12/sinjalizimi rrugore 10000-40000 10300-41100
45 6/venia e sinjalizimeve rrugore te paparashikuara ne Kod 25000-100000 25700-102800
45 8/prodhimi abuziv i sinjaleve rrugore 50000-200000 51400-205600
51 2/qarkullimi me slita 250-1000 260-1030
63 5/mjetet qe kalojne permasat gabitare kufitare 5000-20000 5150-20600
65 2/mjetet qe terhiqen nga kafshet 1000-4000 1030-4100
67 5/rinovimi dhe modifikimi i targave 1000-4000 1030-4100
67 6/prodhimi abuziv i targave 5000-20000 5150-20600
68 4/qarkullimi me biciklete pa goma pneumatike 500-2000 510-2060
70 4/mjetet qe terhiqen nga kafshet pa leje 5000-20000 5150-20600
70 4/ mjetet qe terhiqen nga kafshet pa leje 500-2000 510-2060
71 5/qarkullimi i mjeteve me rimorkio 500-2000 510-2060
71 5/ qarkullimi i mjeteve me rimorkio 100000-200000 102800-205600
72 12/automjetet me sistem te parregullt 5000-20000 5150-20600
73 3/mjetet mbi shina ne rruge te perbashketa 5000-20000 5150-20600
74 6/falsifikimi i numrit te shasise 25000-100000 25700-102800
75 8/leshimi i deklarates se perputhjes 50000-200000 51400-205600
76 3/prodhimi i nje mjeti jo ne perputhje me tipin e homologuar50000-200000 51400-205600Neni pika Ishte leke Behet leke
77 3/modifikimi i shasise 25000-100000 25700-102800
78 4/mjetet me sisteme qe nuk funksionojne 5000-10000 5150-10300
79 10/mjetet qe nuk kane kryer kontrollin teknik 2500-10000 2600-10300
79 10/ mjetet qe nuk kane kryer kontrollin teknik 100000-200000 102800-205600
79 10/tejkalimi i afateve te kontrollit 1000-5000 1030-5150
79 11/ prodhimi i deshmive te kontrollit teknik false 25000-100000 25700-102800
81 8/perdorimi i mjeteve me destinacion te ndryshem 5000-20000 5150-20600
82 4/shfrytezimi i mjetit vetjak per transportin e njerezve10000-40000 10300-41100
83 5/ dhenia me qira pa drejtues mjeti 25000-100000 25700-102800
2500-10000 2600-10300
84 4/shfrytezimi me qira e nje mjeti pa leje 10000-40000 10280-41100
25000-100000 25700-102800
85 2/drejtimi pa license i taksise 10000-100000 10300-102800
85 3/drejtimi i taksise jo ne perputhje me normat 5000-20000 5150-20600
86 6/sherbimi i linjes per transportin e pasagjereve 25000-100000 25700-102800
87 3/sherbimi i transportit te mallrave per llogari te te treteve25000-100000 25700-102800
89 2/transporti i mallrave per llogari te te treteve ne sherbimin taksi25000-100000 25700-102800
92 6/mjetet pa leje qarkullimi 25000-100000 25700-102800
92 7/qarkullimi me nje rimorkio te ganxhuar te nje mjet me motor5000-20000 5150-20600
92 8/certifikata e pronesise 10000-40000 10300-41100
93 3/certifikata e pronesise 10000-40000 10300-41100
93 4/rinovimi i lejes se qarkullimit 5000-20000 5150-20600
94 4/leja e perkohshme e qarkullimit 5000-20000 5150-20600
96 5/fabrikimi tregtimi i ciklomotoreve te parregullt 5000-20000 5150-20600
96 6/ciklomotoret e parregullt 2500-10000 2600-10300
96 7/ciklomotoret pa certifikate teknike 2500-10000 2600-10300
96 9/ciklomotoret pa shenje dalluese 1000-4000 1030-4100
97 3/perdorimi per qellime te tjera nje mjet te caktuar per qarkullime prove5000-20000 5150-20600
97 3/perdorimi per qellime te tjera nje mjet te caktuar per qarkullime prove10000-40000 10300-41100
98 3/qarkullimi pa pasur e pa respektuar kushtet teknike te fletudhetimit2500-10000 2600-10300
98 4/ qarkullimi pa pasur e pa respektuar kushtet teknike te fletudhetimit5000-20000 5150-20600
99 11/targat e regjistrimit per automjetet motomjetet dhe rimorkiot5000-20000 5150-20600
99 13/ targat e regjistrimit per automjetet motomjetet dhe rimorkiot1000-4000 1030-4100
99 14/falsifikimi apo nderrimi i targes automobilistike 25000-100000 25700-102800
100 3/prodhimi ose shperndarja ne menyre abuzive targa per automjete 25000-100000 25700-102800
101 6/humbja vjedhja demtimi dhe shkaterrimi i targes5000-20000 5150-20600
101 7/qarkullimi me nje targe te palexueshme 2500-10000 2600-10300
102 5/detyrimet qe rrjedhin nga heqja prej qarkullimit e mjetit10000-40000 10300-41100
102 5/detyrimet qe rrjedhin nga heqja prej qarkullimit e mjetit25000-100000 25700-102800
103 10/qarkullimi ne rruge me makina bujqesore 10000-40000 10300-41100
103 11/qarkullimi ne rruge me nje makine bujqesore jashte norme 2500- 10000 2600-10300
104 4/terheqja e makinave bujqesore 10000-40000 10300-41100
107 6/leshimi i deklarates se perputhjes per makinat bujqesore25000-100000 25700-102800
108 4/prodhimi i makinave bujqesore qe nuk perputhen me tipin e homologuar25000-100000 25700-102800
108 5/prodhimi i makinave bujqesore qe nuk perputhen me tipin e homologuar2500- 10000 2600-10300
109 6/qarkullimi ne rruge me nje makine bujqesore pa leje qarkullimi10000-40000 10300-41100
109 6/qarkullimi ne rruge me nje makine bujqesore pa leje qarkullimi2500-10000 2600-10300
110 6/qarkullimi me makine bujqesore qe ska bere kontroll 1000-4000 1030-4100
111 4/modifikimi i karakteristikave teknike te qarkullimit te makinave bujqesore 5000-10000 5150- 10300
115 11/dhenia e mjetit nje personi te papajisur me leje drejtimi25000-100000 25700-102800
115 12/drejtimi i automjetit pa marre lejedrejtimi 25000-100000 25700-102800
115 13/ drejtimi i automjetit pa marre lejedrejtimi 2500-10000 2600-10300
115 14/drejtimi i mjetit pa certifikaten e aftesise profesionale5000-20000 5150-20600
115 15/ndryshimi i vendbanimit ne lejen e drejtimit 2500-10000 2600-10300
116 10 11/drejtimi i nje trolejbusi pa qene i pajisur me lejedrejtimi10000-40000 10300-41100
116 12/drejtimi i nje trolejbusi pa certifikate aftesie 5000-20000 5150-20600
120 4/shenjat dalluese te autoshkollave 5000-20000 5150-20600
120 7/drejtimi i mjetit pa pasur autorizim per kryerjen e ushtrimeve te drejtimit25000-100000 25700-102800
120 8/ drejtimi i mjetit pa pasur autorizim per kryerjen e ushtrimeve te drejtimit 25000-100000 25700-102800


Neni pika Ishte leke Behet leke
121 11/administrimi nje autoshkolle pa pasur licence 50000-200000 51400-205600
121 12/instruktimi pa license 10000-40000 10300-41100
122 4/drejtimi pa license i nje makine buqesore 2500-10000 2600-10300
123 3/drejtimi i nje mjeti te nje kategorie tjeter 10000-40000 10300-41100
123 4/drejtimi i nje mjeti te nje kategorie tjeter 10000-40000 10300-41100
124 7/drejtimi nje mjeti me nje lejedrejtimi qe i ka kaluar afati i vlefshmerise 10000-40000 10300-41100
126 2/vizite mjekesore per lejen e drejtimit 5000-20000 5150-20600
130 5/shkeljet e kryera nga mjetet e trupit diplomatik 5000-20000 5150-20600
132 2/qarkullimi i mjeteve te shqiptareve me banim jashte vendit ose te huajve5000-20000 5150-20600
133 4/qarkullimi me lejedrejtime te leshuara nga shtete te huaja10000-40000 10300-41100
139 8/drejtuesi i mjetit nuk duhet te beje gare ne shpejtesi10000-40000 10300-41100
139 9/shpejtesia e bicikletave 250-1000 260-1030
139 10/shpejtesia dhe mos ruajtja e kontrollit te mjetit 500-2000 510-2060
140 7/mos respektimi i kufijve minimale te shpejtesise ose tejkalimi i kufijve maksimale500-2000 510-2060
140 8/tejkalimi i kufijve te shpejtesise me me shume se 10 km/ore1000-4000 1030-4100
140 9/tejkalimi kufijve te shpejtesise me me shume se 20 km/ore 2500-10000 2600-10300
140 10/ne pjesen e pasme mjetet duhet te tregojne shpejtesine maksimale250-1000 260-1030
141 10/qarkullimi ne kundervajtje ne kthesa 1000-4000 1030-4100
141 11/pozicioni i mjetit ne karrexhate 500-2000 510-2060
142 4/qarkullimi i mjeteve ne rreshta paralele 500-2000 510-2060
143 10/ shkelja e rregullave te perparesise 500-2000 510-2060
144 2/mosrespektimi i sinjalizimit rrugor 500-2000 510-2060
144 3/shkelja e sinjalizimit te semaforit 5000-20000 5150-20600
145 5/sheklja e rregullave ne kalimet ne nivel 500-2000 510-2060
146 15/shkelja e rregullave te parakalimit 500-2000 510-2060
146 16/moszbatimi i rregullave te parakalimit 500-2000 510-2060
146 16/moszbatimi i rregullave te parakalimit 1000-4000 1030-4100
147 4/shkelja e largesise se sigurise ndermjet mjeteve 500-2000 510-2060
147 5/demtimet ne rast mosrespektimi te largesise 5000-20000 5150-20600
148 4/kembimi i mjeteve ne kalimet e zena me pengesa ose ne rruget malore2500- 10000 2600-10300
150 3/sinjalizimi pamor dhe ndricimi i mjeteve 500-2000 510-2060
151 10/ndalohet perdorimi i sistemeve ose burimeve te tjera ndricuese10000-40000 10300-41100
151 11/perdorimi ne menyre te gabuar i sistemeve te sinjalizimit me ndricim 500-2000 510-2060
152 7/ndryshimi i drejtimit a i korsise ose manovra te tjera500-2000 510-2060
153 5/gjate qarkullimit duhet te shmangen zhurmat shqetesuese1000-4000 1030-4100
154 5/shkelja e rregullave te perdorimi i sistemeve te sinjalizimit zanor500-2000 510-2060
155 8/ndalimi qendrimi dhe pushimi i mjeteve 500-3000 510-3090
156 6/shkelja e rregullave te qendrimit te mjeteve 500-3000 510-3090
158 2/transporti i kafsheve 250-1000 260-1030
159 4/zenia e karrexhates 500-2000 510-2060
159 4/ zenia e karrexhates 5000-20000 5150-20600
160 5/sinjalizimi i mjetit te ndalur 500-2000 510-2060
161 3/ndalohet nderprerja e autokolonave te mjeteve ushtarake apo te forcave te policise1000-4000 1030-4100
162 8/shkelja e rregullave per sistemimin e ngarkeses ne mjete500-2000 510-2060
163 3/shkelja e rregullave per terheqjen e mjeteve me avari500-2000 510-2060
164 2/qarkullimi me nje mjet qe tejkalon peshen e pergjithshme me ngarkese250-1000 260-1030
165 2a/ne qofte se mbipesha nuk eshte me e madhe se 1 ton500-2000 510-2060
165 2b/ne qofte se mbipesha nuk eshte me e madhe se 2 ton1000-4000 1030-4100
165 2c/ne qofte se mbipesha nuk eshte me e madhe se 3 tone2500-10000 2600-10300
165 2d/ ne qofte se mbipesha eshte me e madhe se 3 tone10000-40000 10300-41100
165 7/shkelja e rregullave te qarkullimit te mjeteve me ngarkese 10000-40000 10300-41100
166 7/qarkullimi me ngarkese me te madhe se ajo e treguar ne lejeqarkullimin 50000- 200000 51400-205600
166 8/transporti i mallrave te rrezikshme pa marre leje 50000- 200000 51400-205600
166 9/mosrespektimi i kushteve te transportit 50000- 200000 51400-205600
170 8/mosperdorimi i rripit te sigurise 250-1000 260-1030
1709/perdorimi i gabuar i rripit te sigurise 250-1000 260-1030
17010/prodhimi i rripave te sigurimit te pahomologuar10000-40000 10300-41100
171 3/ndalohet perdorimi i aparaturave radiotelefonike ose kufjeve zanore250-1000 260-1030
172 2/tejkalimi i kohes se percaktuar te udhetimit 5000-20000 5150-20600
173 13/ndalohet qarkullimi ne autostrade i karrocave bicikletave etj.2500-10000 2600-10300
17314/mosrespektimi i kushteve te qarkullimit 500-2000 510-2060
173 15/mosrespektimi i kushteve te qarkullimit 2500-10000 2600-10300
17316/mosrespektimi i kushteve te qarkullimit 250-1000 260-1030
174 17/sjelljet gjate qarkullimit ne autostrada dhe ne rruget interurbane kryesore 2500-10000 2600-10300
175 3/shkelja e rregullave gjate qarkullimit te mjeteve te policise autoambulancave etj.10000-40000 10300-41100
175 4/shkelja e rregullave gjate qarkullimit te mjeteve te policise autoambulancave etj5000-20000 5150-20600
176 3/dokumentet e udhetimit per transporte profesionale 500-2000 510-2060
1765/ dokumentet e udhetimit per transporte profesionale5000-20000 5150-20600
177 2/qarkullimi me nje mjet te papajisur me tahograf 10000-40000 10300-41100
177 3/ qarkullimi me nje mjet te papajisur me tahograf 10000-40000 10300-41100
178 7/ mungesa ne dokumentacionin e nevojshem per qarkullim dhe drejtim250-1000 260-1030
178 8/ mungesa ne dokumentacionin e nevojshem per qarkullim dhe drejtim2500-10000 2600-10300
179 3/shenjat dalluese qe deshmojne pagesen e takses se pronesise dhe te sigurimit te detyrueshem250-1000 260-1030
180 10/shkelja e rregullave te qarkullimit me bicikleta250-1000 260-1030
180 10/ shkelja e rregullave te qarkullimit me bicikleta500-2000 510-2060
181 5/shkelja e rregullave te qarkullimit te mjeteve te terhequra me kafshe250-1000 260-1030
182 8/qarkullimi i kafsheve i tufave dhe kopeve 500-2000 510-2060
183 6/qarkullimi dhe qendrimi i autokampeve 500-2000 510-2060
184 2/drejtimi i mjetit pas perdorimit te pijeve alkoolike2500-10000 2600-10300
184 5/ne rast se drejtuesi i mjetit nuk pranon te behet verifikim i perdorimit te alkolit5000-20000 5150-20600
186 4/pushimi i mjeteve ne sherbim te invalideve 500-2000 510-2060
186 5/ pushimi i mjeteve ne sherbim te invalideve 250-1000 260-1030
187 6/ shkelja e rregullave te veprimit ne rast aksidenti 1000-4000 1030-4100
187 8/mosdhenia e ndihmes njerezve te plagosur ne rast aksidenti 5000-20000 5150-20600
187 10/ne rast aksidenti drejtuesi i mjetit dergon ne spital te aksidentuarit1000-4000 1030-4100
189 4/shkelja e rregullave nga drejtuesit e mjeteve ndaj kembesoreve500-2000 510-2060
190 6/detyrimet kundrejt funksionareve oficereve dhe policeve1000-4000 1030-4100
190 7/detyrimet kundrejt funksionareve oficereve dhe policeve5000-20000 5150-20600
191 2/qarkullimi pa qene i siguruar 10000-40000 10300-41100
200/masa e gjobes ne vend 5000 5150
212 6/qarkullimi ne menyre abuzive me te njejtin mjet qe i eshte terhequr dokumenti10000-40000 10300-41100
213 5/qarkullimi me nje automjet qe i eshte pezulluar leja e qarkullimit10000-40000 10300-41100
214 5/qarkullimi me nje automjet qe i eshte pezulluar leja e drejtimit10000-40000 10300-4110012 Tetor 2010