150 000 ankesa per shkelje te te drejtave te njeriut jane aktualisht ne pritje per tu gjykuar ne Gjykaten Europiane te te Drejtave te Njeriut KEDNJ ne Strasburg.Kjo gjendje eshte e papranueshme tha britaniku ser Nicolas Bratza kryetari i kesaj Gjykate ne konferencen vjetore per shtyp te gjykates ne fund te janarit 2012. E kjo megjithese qe nga qershori 2010 ka filluar zbatimi i protokollit 14 qe u shtua per reformimin e Konventes Evropiane per te Drejtat e Njeriut. Bildunterschrift Groszligansicht des Bildes mit der Bildunterschrift Nicolas Bratza Ky protokoll qe bllokuar per vite me radhe nga Rusia. Kjo reforme ka bere te mundur pershpejtimin e shqyrtimit te rasteve te mbledhura ne gjykate dhe Bratza eshte i kenaqur.Pjesa me e rendesishme e reformes eshte lejimi i gjyqtareve per te marre vendime individuale pa trup gjykues. Kjo do te thote qe ne raste kur eshte e qarte se jane te palejueshme apo ne raste qe nuk kerkojne hetime te metejshme gjyqtaret mund te vendosin vete per refuzimin e shqyrtimit te ketyre rasteve.Bildunterschrift Groszligansicht des Bildes mit der BildunterschriftNese mbajme parasysh se rreth 90 per qind e rasteve qe paraqiten prane Gjykates Evropiane te te Drejtave te Njeriut refuzohen per tu shqyrtuar perpunimi i shpejte dhe i thjeshte i rasteve prej nje gjyqtari te vetem eshte mjaft efikas. Perndryshe ceshtjet shqyrtohen prej trupash gjykues te perbere nga tre apo shtate gjyqtare ose - ne raste te jashtezakonshme nga Dhoma e Madhe e perbere prej 17 gjyqtaresh. Me shume se nje e treta e te gjitha rasteve te paraqitura ne 2011 ne Gjykaten Europiane te te Drejtave te Njeriut ne Strasburg vinin prej vetem kater shtetesh - nga Turqia Rusia Ukraina dhe Greqia. Rastet e tjera ishin nga 43 shtetet e tjera te Keshillit te Evropes.Gjykata vazhdon te luftoje me valen e ankesave. Ne vitin 2011 kesaj gjykate iu desh te merrej me shume se 52.000 raste. Nderkohe qe denime u shprehen vetem ne 1.150 raste dhe per shkelje te te drejtave te njeriut gjykata denoi vetem nje shtet anetar te Keshillit te Evropes. Shkelja me e shpeshte e konstatuar nga gjykata ishte e drejta per nje gjykim te drejte - me shume se nje e treta e te gjitha denimeve ne vitin 2011 lidheshin me kete ceshtje.Autor  Daphne Grathwohl / Pandeli PaniRedaktoi Esat Ahmeti