Instituti i Sigurimeve Shendetesore percakton kushtet dhe dokumentet qe duhet te plotesojne invalidet per te perfituar pension te reduktuar apo te pjesshem. Personi qe behet i paafte per cdo veprimtari ekonomike dhe ka gjymtime te forta e demtime fizike duke perfshire verbimin ka te drejte te marre pension invaliditeti te reduktuar. Ky pension perfitohet ne rastin kur personi ka humbur plotesisht aftesine per pune jo per shkak te nje aksidenti ne pune apo semundjes profesionale . E drejta per te perfituar pension te reduktuar invaliditeti fillon pas mbarimit te periudhes 6-mujore te trajtimit me raport mjekesor per paaftesi te perkohshme ne pune. Vleresimi nga KMCAP duhet te behet ne muajin e peste ose te gjashte para perfundimit te kesaj periudhe. Per te perfituar pension te reduktuar apo te pjesshem invaliditeti personi i interesuar duhet te dorezoje nje sere dokumentesh. Masa mujore e pensionit te reduktuar te invaliditetit perbehet nga pensioni baze dhe nga nje shtese pensioni qe llogaritet si pensioni i pleqerise. Shuma baze e pensionit iu jepet gjithe personave te siguruar.Pensioni i Reduktuar i InvaliditetitPersoni qe behet i paafte per cdo veprimtari ekonomike dhe ka gjymtime te forta e demtime fizike duke perfshire verbimin ka te drejte te marre pension invaliditeti te reduktuar.1. Baza ligjore

a Neni 35 36 38 39 i Kreut te III-te te Ligjit nr. 7703 date 11.05.1993 Per Sigurimet Shoqerore ne Republiken e Shqiperise te ndryshuar

b Udhezimi nr. 2 date 05.10.2005 i ISSH-se Per llogaritjen dhe indeksimin e bazes se vleresuar dhe pages neto per efekt pensioni

c Rregullore nr. 1 date 19.10.2009 i ISSH-se Mbi administrimin dhe llogaritjen e pensioneve

d Rregullore e perbashket e Ministrise se Shendetesise dhe Institutit te Sigurimeve Shoqerore date 30.05.2003 Per organizimin te drejtat detyrat dhe funksionimin e KMCAP-it te invalideve.2. Kushtet e perfitimit

a Kur personi ka humbur plotesisht aftesine per pune jo per shkak te nje aksidenti ne pune apo semundjes profesionale

b Kur personi nuk ka plotesuar periudhen minimale te sigurimit e cila eshte ne varesi te raportit te periudhes te sigurimit faktike me periudhen e sigurimit qe i duhet per pensionin reduktuar te invaliditetit

c E drejta per te perfituar pension te reduktuar invaliditeti fillon pas mbarimit te periudhes 6-mujore te trajtimit me raport mjekesor per paaftesi te perkohshme ne pune. Vleresimi nga KMCAP duhet te behet ne muajin e peste ose te gjashte para perfundimit te kesaj periudhe.3. Dokumentacioni

Per te perfituar pension te reduktuar invaliditeti perfituesi ose i autorizuari me prokure paraqitet ne Agjencine Lokale te Sigurimeve Shoqerore ALSSH te vendbanimit sipas regjistrimit ne gjendjen civile per te bere kerkesen e perfitimit te pensionit te reduktuar te invaliditetit.

Perfituesi per pension te reduktuar invaliditeti ose i autorizuari me prokure se bashku me kerkesen duhet te paraqese dhe dokumentet e meposhtme

a Dokumentet qe vertetojne moshen dhe identitetin

- Fotokopje e leternjoftimit elektronik ose certifikate lindjeje me fotografi

- Certifikate e gjendjes familjare

- Certifikate martese vetem per aplikueset femra

- Dy cope fotografi.

b Dokumentet qe vertetojne periudhat e sigurimit dhe llojin e punes jane

- Libreza e punes

- Vertetim per vjetersine ne pune dhe llojin e saj

- Vertetim per periudhen e sigurimit e leshuar nga zyra e arkivit prane Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore per punedhenesit te punesuarit te vete-punesuarit te vete-punesuarit ne bujqesi dhe te siguruarit ne menyre vullnetare si dhe te siguruarit sipas VKM

- Vendim gjykate per njohje te vjetersise ne pune ne se shikohet e arsyeshme

- Vertetim i vjetersise ne pune per ish-anetaret e kooperativave bujqesore para vitit 1992

- Vertetim i Deges Ushtarake per periudhen e kryerjes se sherbimit te detyrueshem ushtarak per kerkuesit meshkuj

- Vertetim-tip i vjetersise ne pune per ushtaraket

- Fotokopje e noterizuar e diplomes se shkolles se larte per kerkueset femra kur kane mbaruar studimet e larta me shkeputje nga puna

- Cdo dokument tjeter justifikues qe verteton qenien ne pune

- Vertetim nga punedhenesi per profesionin dhe natyren e punes

- Keto dokumente per efekt perfitimi pensioni invaliditeti do te pranohen kur personi nuk ka mbushur moshen e pensionit te pleqerise.

c Dokumentet qe vertetojne te ardhurat e realizuara

- Vertetim page sipas se ciles eshte derdhur kontribut per periudhat e sigurimit qe nga 01.01.1994 deri ne momentin e shkeputjes nga puna sipas formularit tip nese ka punuar dhe ka derdhur kontribute per periudhat pas dates 01.01.1994

- Vertetim i pages mesatare neto per vitin e fundit te punes

- Cdo dokument tjeter justifikues qe verteton pagen ose derdhjen e periudhave kontributive.

d Dokumentet qe vertetojne gjendjen shendetesore

- Flete-drejtimi per ne KMCAP leshuar nga institucione shendetesore me shtreter Spital shoqeruar me flete-dalje nga spitali ekzaminime e dokumente te tjera plotesuese te kerkuara kur del per here te pare ne KMCAP

- Flete-drejtimi nga KML per ato gjendje shendetesore qe nuk jane objekt trajtimi ne spital sipas percaktimit ne Rregullore

- Epikrize percjellese leshuar nga mjeke specialiste apo konsulta e shoqeruar me ekzaminimet e nevojshme. Kur del per ri-kontroll duhet shoqeruar me ekzaminimet perkatese zyrtare

- Kartela personale dhe libri i shendetit per te vertetuar ecurine e semundjes ndjekjen dhe trajtimin mjekesor me ilace

- Flete-drejtimi per KMCAP qe verteton rendimin e gjendjes shendetesore e vlefshme per KMCAP para afatit te ri-kontrollit

- Raport mjekesor leshuar nga Komisioni Mjekesor qe percakton gjendjen shendetesore dhe aftesine per pune para fillimit te punesimit ose te perfshirjes ne cdo skeme sigurimi

- Raport mjekesor i lirimit nga ushtria leshuar nga KMU prane SQU per ushtaret qe behen invalide gjate sherbimit ushtarak

- Vertetim per pagesen e paaftesise per pune shkaktuar nga nje semundje e pergjithshme per punemarresin.4. Shqyrtimi i kerkeses dhe vleresimi i KMCAP-it

a Dokumentacioni i mesiperm i dorezohet mjekut te ekspertizes i cili pas verifikimit te nevojshem njofton daten per te kaluar ne KMCAP ose i kthen mbrapsht dokumentet per pasaktesi

b KMCAP ne mbledhjen e tij shqyrton paraprakisht dokumentet njofton dhe ekzaminon te semurin merr vendimin perkates jo ne prani te tij dhe kryetari i KMCAP-it ia komunikon zyrtarisht te semurit gojarisht dhe nepermjet vertetimit tip

c Kunder ketij vendimi i semuri ose invalidi mund te ankohet tek KMCAP-i epror. Ankesa behet me shkrim dhe dorezohet ne DRSSH perkatese.5. Masa e perfitimit

a Masa mujore e pensionit te reduktuar te invaliditetit perbehet nga pensioni baze dhe nga nje shtese pensioni qe llogaritet si pensioni i pleqerise. Shuma baze e pensionit iu jepet gjithe personave te siguruar

b Shtesa qe iu jepet personave te punesuar eshte 1 per vit sigurimi shumezuar me bazen mesatare te vleresueshme qe i siguruari ka arritur nepermjet kontributeve gjate gjithe historise se tij kontributive

c Shuma e pergjithshme e ketij pensioni do te jete jo me e madhe se dy here pensioni baze ose 80 e pages mesatare neto te vitit te fundit cila te jete me e vogel

d Pensioni baze percaktohet me VKM

e Masa mujore e pensionit te reduktuar te invaliditetit eshte e barabarte me masen e pensionit te reduktuar te invaliditetit te llogaritur sipas pikes a shumezuar me raportin e viteve te periudhave te sigurimit qe jane periudhat e sigurimit qe i duhen per pension te reduktuar te invaliditetit.6. E ardhura shtese per kujdesi sipas nenit 38 te Ligjit nr. 7703 date 11.05.1993 Per sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise te ndryshuar.

Kur perfituesi i nje pensioni te reduktuar te invaliditetit behet i paafte dhe ka nevoje per nje kujdesie te vazhdueshme nga nje person tjeter sipas percaktimit te KMCAP-it atij i jepet nje pagese shtese prej 15 te bazes se vleresueshme.7. E ardhura shtese per femijet ne ngarkim

Nje person i siguruar i paafte qe merr pension invaliditeti te reduktuar sipas nenit 35 te Ligjit nr. 7703 date 11.05.1993 Per sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise te ndryshuar dhe ka femije ne ngarkim deri ne moshen 18 vjec ose deri ne moshen 25 vjec kur vazhdon studimet e larta me shkeputje nga puna do te marre nje te ardhur shtese familjare per cdo femije ne masen 5 te pensionit baze por jo me shume se 30 e tij.I.7 Pensioni i Pjesshem i InvaliditetitPersoni qe behet i paafte per cdo veprimtari ekonomike dhe ka gjymtime te forta e demtime fizike duke perfshire verbimin ka te drejte te marre pension te pjesshem invaliditeti.1. Baza ligjore

a Neni 35 36 38 39 i Kreut te III-te te Ligjit nr. 7703 date 11.05.1993 Per Sigurimet Shoqerore ne Republiken e Shqiperise te ndryshuar

b Udhezimi nr. 2 date 05.10.2005 i ISSH-se Per llogaritjen dhe indeksimin e bazes se vleresuar dhe pages neto per efekt pensioni

c Rregullore nr. 1 date 19.10.2009 i ISSH-se Mbi administrimin dhe llogaritjen e pensioneve

d Rregullorja e perbashket e Ministrise se Shendetesise dhe Institutit te Sigurimeve Shoqerore date 30.05.2003 Per organizimin te drejtat detyrat dhe funksionimin e KMCAP-it te invalideve.2. Kushtet e perfitimit

a Te kete siguruar periudhen minimale te sigurimit sipas nenit 35 te Ligjit nr. 7703 date 11.05.1993 Per sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise te ndryshuar

b Merr pension invaliditeti te pjesshem personi i siguruar qe ka plotesuar periudhen minimale te sigurimit e cila eshte e barabarte me gjysmen e diferences se moshes se personit te siguruar ne kohen qe behet i paafte dhe moshes 20 vjec. psh nese personi qe eshte bere invalid eshte 38 vjec per te perfituar pension te pjesshem invaliditeti i duhen 38-20/2=9 vite sigurim

c Te kete humbur plotesisht aftesine per pune jo per shkak te aksidentit ne pune apo semundjes profesionale

d E drejta per te perfituar pension te pjesshem invaliditeti fillon pas mbarimit te periudhes 6-mujore te trajtimit me raport mjekesor per paaftesi te perkohshme ne pune. Vleresimi nga KMCAP duhet te behet ne muajin e peste ose te gjashte para perfundimit te kesaj periudhe.3. Dokumentacioni

Per te perfituar pension te pjesshem invaliditeti perfituesi ose i autorizuari me prokure paraqitet ne Agjencine Lokale te Sigurimeve Shoqerore ALSSH te vendbanimit sipas regjistrimit ne gjendje civile per te bere kerkesen e perfitimit te pensionit te pjesshem invaliditetit.

Perfituesi per pension te pjesshem invaliditeti ose i autorizuari me prokure se bashku me kerkesen duhet te paraqese dhe dokumentet e meposhtme

a Dokumentet qe vertetojne moshen dhe identitetin

- Fotokopje e leternjoftimit elektronik ose certifikate lindjeje me fotografi

- Certifikate e gjendjes familjare

- Certifikate martese vetem per aplikueset femra

- Dy cope fotografi.

b Dokumentet qe vertetojne periudhat e sigurimit dhe llojin e punes jane

- Libreza e punes

- Vertetim per vjetersine ne pune dhe llojin e saj

- Vertetim per periudhen e sigurimit e leshuar nga zyra e arkivit prane Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore per punedhenesit te punesuarit te vete-punesuarit te vete-punesuarit ne bujqesi dhe te siguruarit ne menyre vullnetare si dhe te siguruarit sipas VKM

- Vendim gjykate per njohje te vjetersise ne pune ne se shikohet e arsyeshme

- Vertetim i vjetersise ne pune per ish-anetaret e kooperativave bujqesore para vitit 1992

- Vertetim i Deges Ushtarake per periudhen e kryerjes se sherbimit te detyrueshem ushtarak per kerkuesit meshkuj

- Vertetim-tip i vjetersise ne pune per ushtaraket

- Fotokopje e noterizuar e diplomes se shkolles se larte per kerkueset femra kur kane mbaruar studimet e larta me shkeputje nga puna

- Cdo dokument tjeter justifikues qe verteton qenien ne pune

- Vertetim nga punedhenesi per profesionin dhe natyren e punes

- Keto dokumente per efekt perfitimi pensioni invaliditeti do te pranohen kur personi nuk ka mbushur moshen e pensionit te pleqerise.

c Dokumentet qe vertetojne te ardhurat e realizuara

- Vertetim page sipas se ciles eshte derdhur kontribut per periudhat e sigurimit qe nga 01.01.1994 deri ne momentin e shkeputjes nga puna sipas formularit tip nese ka punuar dhe ka derdhur kontribute per periudhat pas dates 01.01.1994

- Vertetim i pages mesatare neto per vitin e fundit te punes

- Cdo dokument tjeter justifikues qe verteton pagen ose derdhjen e periudhave kontributive.

d Dokumentet qe vertetojne gjendjen shendetesore

- Flete-drejtimi per ne KMCAP leshuar nga institucione shendetesore me shtreter Spital shoqeruar me flete-dalje nga spitali ekzaminime e dokumente te tjera plotesuese te kerkuara kur del per here te pare ne KMCAP

- Flete-drejtimi nga KML per ato gjendje shendetesore qe nuk jane objekt trajtimi ne spital sipas percaktimit ne Rregullore

- Epikrize percjellese leshuar nga mjeke specialiste apo konsulta e shoqeruar me ekzaminimet e nevojshme. Kur del per ri-kontroll duhet shoqeruar me ekzaminimet perkatese zyrtare

- Kartela personale dhe libri i shendetit per te vertetuar ecurine e semundjes ndjekjen dhe trajtimin mjekesor me ilace

- Flete-drejtimi per KMCAP qe verteton rendimin e gjendjes shendetesore e vlefshme per KMCAP para afatit te ri-kontrollit

- Raport mjekesor leshuar nga Komisioni Mjekesor qe percakton gjendjen shendetesore dhe aftesine per pune para fillimit te punesimit ose te perfshirjes ne cdo skeme sigurimi

- Raport mjekesor i lirimit nga ushtria leshuar nga KMU prane SQU per ushtaret qe behen invalide gjate sherbimit ushtarak

- Vertetim per pagesen e paaftesise per pune shkaktuar nga nje semundje e pergjithshme per punemarresin.4. Shqyrtimi i kerkeses dhe vleresimi i KMCAP-it

a Dokumentacioni i mesiperm i dorezohet mjekut te ekspertizes i cili pas verifikimit te nevojshem njofton daten per te kaluar ne KMCAP ose i kthen mbrapsht dokumentet per pasaktesi

b KMCAP ne mbledhjen e tij shqyrton paraprakisht dokumentet njofton dhe ekzaminon te semurin merr vendimin perkates jo ne prani te tij dhe kryetari i KMCAP-it ia komunikon zyrtarisht te semurit gojarisht dhe nepermjet vertetimit tip

c Kunder ketij vendimi i semuri ose invalidi mund te ankohet tek KMCAP-i epror. Ankesa behet me shkrim dhe dorezohet ne DRSSH perkatese.5. Masa e perfitimit

a Masa mujore e pensionit te pjesshem te invaliditetit perbehet nga pensioni baze dhe nga nje shtese pensioni qe llogaritet si pensioni i pleqerise. Shuma baze e pensionit iu jepet gjithe personave te siguruar

b Shtesa qe iu jepet personave te punesuar eshte 1 per vit sigurimi shumezuar me bazen mesatare te vleresueshme qe i siguruari ka arritur nepermjet kontributeve gjate gjithe historise se tij kontributive

c Shuma e pergjithshme e ketij pensioni do te jete jo me e madhe se dy here pensioni baze ose 80 e pages mesatare neto te vitit te fundit cila te jete me e vogel

d Pensioni baze percaktohet me VKM

e Masa mujore e pensionit te pjesshem te invaliditetit eshte e barabarte me masen e pensionit te pjesshem te invaliditetit te llogaritur sipas pikes a shumezuar me raportin e viteve te periudhave te sigurimit qe jane periudhat e sigurimit qe i duhen per pension te pjesshem te invaliditetit.22 Gusht 2010