Mesuesit nuk i lejohet te:


Ushtroje dhune fizike, psikologjike, verbale, seksuale, etj


Diskriminoje per shkak te races, gjinise, seksit, perkatesise fetare, gjendjes sociale, etj


Fyeje e perdore fjalor te papershtatshem me nxenesit e tij


Zhvilloje mesime private me nxenesit e shkolles se vet


Pranoje dhurata e ryshfete nga nxenesit


Perdore nxenesit per fushata elektorale dhe promocionale


Diskutoje me nxenesit tema qe jane te papershtatshme dhe cenojne formimin qytetar te tyre


Perdore cigare dhe alkool ne ambientet e shkolles


Perdore droge apo substanca te tjera qe cenojne figuren e tij ne shkolle


Kete kontakte dhe marredhenie te papershtatshme me nxenesit


Perfshihet ne dialog te papershtatshem me nxenesit permes internetit


Dergoje tek nxenesit e-maile apo mesazhe me shkrim qe kane natyre te papershtatshme ose personale


Diskutoje me nxenesit per marredheniet e veta personale e private


Nderhyje ne menyre joprofesionale ne ceshtjet e nxenesve


Qendroje vetem per vetem me nje nxenes ne nje situate te izoluar ose private ne rrethana te cilat jane ose mund te perceptohen si te nje natyre te papershtatshme


Krijoje, shikoje ose aksesoje imazhe te papershtatshme te femijeve


Thyeje procedurat dhe udhezimet e parapercaktuara ne rastin e veprimtar5ive te ekskursioneve dhe udhetimeve si dhe kerkesat shendetesore dhe ato te sigurise q2e duhen ne keto raste


Shperdoroje cdo informacion sensitiv dhe personal per nxenesin dhe ta beje ate publik nese nje gje e tille nuk i kerkohet nga punedhenesi apo ligji.


Jape mesim femijes se tij


Inicioje, zhvilloje apo mbeshtese asnje veprimtari fetare, politike, etj


Marre masa disiplinore pa marre me pare aprovimin nga organet me te larta


Ndikohet nga persona jashte shkolles per vleresimin e nxenesve ne note


Vecoje nxenesit nga njeri-tjetri per shkak te cilesive te tyre


Te rrije indiferent ne oren e mesimit


Te perdore nxenesin per arsye te veta personale ose familjare


Te marre masa ekstreme ndaj nxenesit pa i dhene me pare atij mundesine e shpjegimit dhe mbrojtjes


Nuk duhet t'i mbaje meri nxenesit per ceshtje thjesht personale


Te vecoje nxenesit per shkak te pjesemarrjes se tyre ne kurse private qe organizon vete mesuesi


Te distancoje nxenesit per shkak te nivelit te te nxenit


Te perdore telefonin celular ne oren e mesimit, ose te bisedoje me ndonje te aferm ose koleg gjate zhvillimit te ores se mesimit


Te ndikojne problemet personale te tij ne marredheniet me nxenesit


Te cenoje detyrimet profesionale lidhur me shpjegimin, komentimin, analizimin e sqarimin e informacionit qe percjell lenda qe ai zhvillon


Te nxise direkt ose indirekt nxenesit per t'i bere dhurata


Te perdore pushtetin e notes per te krijuar autoritet


Te shfaqet para nxenesve me nje pamje dhe sjellje jokorrekte


Krijoje frike dhe panik me sjelljen e tij ne klase dhe ambiente te tjera te shkolles

Shenim: Pikat e mesiperme jane shkeputur nga drafti dhe flasin vetem per marredheniet mesues-nxenes. Drafti parashikon edhe rregulla etike per marredhenie te tjera