Burime nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës bënë dje të ditur për “standard” se koeficientët e shkollave të mesme të Maturës Shtetërore do të jenë përafërsisht të njëjtë me vitin e kaluar. Ndërkohë, koeficientët zyrtarë do të publikohen në fund të këtij muaji, rreth datës 25 prill. Ndryshimi i vetëm që pritet të ndodhë, ka të bëjë me koeficientët e shkollave profesionale, por pjesa dërrmuese e tyre do të jetë e njëjtë me vitin e kaluar. Në këtë mënyrë, gazeta publikon të gjithë koeficientët e vjetshëm të Universitetit të Tiranës, Universitetit Politeknik dhe Universitetit Bujqësor.


Ndryshimet


Koeficientët zyrtarë të shkollave do të publikohen nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës rreth datës 25 prill, që përkon edhe me shpërndarjen e formularit A2, të Maturës Shtetërore. Burime nga kjo ministri bëjnë të ditur se koeficientët e propozuar nga universitetet dhe që po shqyrtohen nga specialistët e dikasterit, u japin përparësi shkollave të mesme profesionale të profilit përkatës. Kështu, pritet që këtë vit shkollat e mesme profesionale të kenë koeficientë maksimalë në shkollat e larta që u korrespondojnë.


Në këtë mënyrë, pritet që shkollat e mesme ekonomike apo hoteleri-turizëm të kenë koeficientë 1.4 në fakultetet e ekonomisë të universiteteve publike, ashtu sikurse edhe të gjitha shkollat e tjera profesionale, në fakultetet e tyre përkatëse. Skema e pranimit të studentëve për vitin e ri akademik synon që arsimi profesional të ketë koeficientë më të lartë për kandidatët që do të aplikojnë në fakultetin që do të përzgjedhin.


Llogaritja


Këta koeficientë do të shumëzohen më pas me notën mesatare dhe notat e dy lëndëve të detyrueshme, Letërsi dhe Matematikë, për të prodhuar shumën totale të pikëve të përfundimit të shkollës së mesme. Më pas, këto pikë, së bashku me pikët e grumbulluara nga lëndët me zgjedhje që llogariten me koeficientë të veçantë, përbëjnë pikët me të cilat maturanti konkurron në shkollat e larta.


Data e publikimit të koeficientëve të shkollave është ende e paditur, por burime nga MASH-i bëjnë me dije që bëhet fjalë përpara 25 prillit, kur fillon plotësimi i formularit A2. Në këtë mënyrë, maturantët do të kenë mundësi të dinë se cilët do të jenë koeficientët e shkollës së tyre të mesme për çdo fakultet ku do të konkurrojnë e më pas të përzgjedhin degët që i favorizojnë më shumë.
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS


FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT


Programet e studimit : Inxhinieri Ndërtimi, Inxhinieri Hidroteknikë, Inxhinieri Mjedisi, Arkitekturë, Inxhinieri Gjeodet (gjeodezi)


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Natyror. Në këtë seksion përfshihet dhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë, (shkolla “Raqi Qirinxhi”) 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror. Në këtë grup të përfshihen dhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë 1.2


Shkolla Teknike Ekonomike 5-vjeçare 1.1


Shkolla Tekniko - Profesionale 5-vjeçare dhe 3+2 vjeçare (jo 3 -vjeçare), në drejtimet : Teknik Ndërtimi, Teknik Gjeodet. Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4- vjeçare te përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore. (Në këtë grup nuk përfshihet shkolla tekniko profesionale Harri Fullc) 1.4


Shkolla Tekniko Profesionale 5- vjeçare dhe 3+2 vjeçare (jo 3- vjeçare), në drejtimet : Elektrike, Elektronikë, Mekanik, Automekanik, Telekomunikacion, Makineri bujqësore. Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4- vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në drejtimet e mësipërme dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore. (Në këtë grup nuk përfshihet shkolla tekniko profesionale Harri Fullc) 1.2


Shkolla Tekniko Profesionale 5-vjeçare dhe 3 + 2 vjeçare (jo 3- vjeçare), me drejtimet : Hoteleri-Turizëm, Turizëm, Ekonomist, Agrobiznes, Veterinari, Përpunim-druri, Pyje, Fermer, Teknologji ushqimore. Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4- vjeçare te përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore. 1.0


Shkolla Social Kulturore e Gjuhëve te Huaja 1.0


Shkolla Social Kulturore Artistike dhe Sportive 1.0


Shkolla Social Kulturore Pedagogjike 4 vjeçare 1.0


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të shkurtuar 1.0


Shkolla Tekniko Profesionale me Kohë të shkurtuar qe kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore 1.0


Shkolla teknike profesionale “Harri Fullc“ me drejtim : Elektrik, Elektronik dhe Automekanik 1.4

FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE


Programet e studimit: Inxhinieri Elektrike dhe Inxhinieri Mekatronike


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Natyror. Në këtë seksion përfshihet dhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë, (shkolla “Raqi Qirinxhi”) 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror. Në këtë grup të përfshihen dhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë 1.2


Shkolla Teknike Ekonomike 5-vjeçare 1.1


Shkolla Tekniko Profesionale 5-vjeçare dhe 3+2 vjeçare (jo 3 vjeçare), në drejtimet: Elektrike, Elektronik, dhe Telekomunikacion, Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4- vjeçare te përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore. (Në këtë grup nuk përfshihet shkolla tekniko profesionale Harri Fullc) 1.4


Shkolla Tekniko Profesionale 5- vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3-vjeçare), në drejtimet: Ndërtim, Mekanikë, Telekomunikacion, Gjeodet, Makineri bujqësore. Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4- vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore (Në këtë grup nuk përfshihet shkolla tekniko profesionale Harri Fullc) 1.2


Shkolla Tekniko Profesionale 5-vjeçare dhe 3 + 2 vjeçare (jo 3-vjeçare), me drejtime hoteleri-turizëm, turizëm, Ekonomist, Agrobiznes, Veterinari, Pyje, Fermer, Teknologji ushqimore. Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4 vjecare te përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore 1.0


Shkolla Social Kulturore e Gjuhëve te Huaja 1.0


Shkolla Social Kulturore Artistike dhe Sportive 1.0


Shkolla Social Kulturore Pedagogjike , 4 vjeçare 1.0


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të Shkurtuar 1.0


Shkolla Tekniko Profesionale me Kohë të shkurtuar qe kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore 1.0


Shkolla teknike profesionale “Harri Fullc“ me drejtim Elektrik dhe Elektronik, Automekanik 1.4

Programet e studimit: Inxhinieri Fizike dhe Inxhinieri Matematike


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Natyror. Në këtë seksion përfshihet dhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë, (shkolla “Raqi Qirinxhi”) 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror. Në këtë grup të përfshihen dhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.3


Shkolla Teknike Ekonomike 5-vjeçare 1.1


Shkolla Tekniko Profesionale 5- vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3- vjeçare), në drejtimet Ndërtim, Gjeodet, Mekanike, Elektrike, Elektronike, Telekomunikacion, Makineri bujqësore. Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtimet dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore (Në këtë grup nuk përfshihet shkolla tekniko profesionale Harri Fullc) 1.4


Shkolla Tekniko Profesionale 5-vjeçare dhe 3 + 2 vjeçare (jo 3-vjeçare), me drejtime : hoteleri-turizëm, turizëm, Ekonomist, Agrobiznes, Veterinari, Pyje, Fermer, Teknologji ushqimore.Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4 vjecare te përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore. 1.0


Shkolla Social Kulturore e Gjuhëve te Huaja 1.0


Shkolla Social Kulturore Artistike dhe Sportive 1.0


Shkolla Social Kulturore Pedagogjike , 4 vjeçare 1.0


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të shkurtuar 1.0


Shkolla Tekniko Profesionale me Kohë të shkurtuar qe kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore 1.0


Shkolla teknike profesionale “Harri Fullc“ me drejtime : Elektrik dhe Elektronik, Automekanik 1.4

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE


Programet e studimit: Inxhinieri Mekanike dhe Inxhinieri Materiale


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Natyror. Në këtë seksion përfshihet dhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë, (shkolla “Raqi Qirinxhi”) 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror. Në këtë grup të përfshihen dhe seksionet dygjuhësh, italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.2


Shkolla Teknike- Ekonomike 5-vjeçare 1.1


Shkolla Teknike Profesionale 5-vjeçare dhe 3+2 vjeçare (jo 3 vjeçare), në drejtimet, Mekanike, Makineri bujqësore Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4- vjeçare te përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore. (Në këtë grup nuk përfshihet shkolla tekniko profesionale Harri Fullc) 1.4


Shkolla Teknike Profesionale 5- vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3- vjeçare), në drejtimet : Elektrike, Ndërtim, Elektronike, Telekomunikacion, Gjeodet,. Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4- vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore (Në këtë grup nuk përfshihet shkolla tekniko profesionale Harri Fullc) 1.2


Shkolla Teknike Profesionale 5-vjeçare dhe 3 + 2vjeçare (jo 3- vjeçare), me drejtime : Hoteleri-turizëm, Turizëm, Ekonomist, Agrobiznes, Veterinari, Pyje, Fermer, Teknologji ushqimore.Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4 vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore 1.0


Shkolla Social Kulturore e Gjuhëve te Huaja 1.0


Shkolla Social Kulturore Artistike dhe Sportive 1.0


Shkolla Social Kulturore Pedagogjike , 4 - vjeçare 1.0


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike Profesionale me Kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore 1.0


Shkolla teknike profesionale “Harri Fullc“ me drejtim elektronik, elektrik dhe automekanik 1.4

Programi i studimit: Inxhinieri Tekstile dhe Mode


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Natyror. Në këtë seksion përfshihet dhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë, (shkolla “Raqi Qirinxhi”) 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror. Në këtë grup të përfshihen dhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkoder dhe Korçë 1.2


Shkolla Teknike Ekonomike 5-vjeçare 1.1


Shkolla Tekniko Profesionale 5-vjeçare dhe 3+2 vjeçare (jo 3 vjeçare), në drejtimet : Mekanike, Automekanik. Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4- vjeçare te përfunduara në vitet e mëparshme në këtë drejtim dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore. (Në këtë grup nuk përfshihet shkolla tekniko profesionale Harri Fullc) 1.4


Shkolla Tekniko Profesionale 5- vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3- vjeçare), në drejtimet, Elektrike, Ndërtim, Elektronike, Makinëri bujqësore, Telekomunikacion, Gjeodet. Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4- vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore (Në këtë grup nuk përfshihet shkolla tekniko profesionale Harri Fullc) 1.2


Shkolla Tekniko Profesionale 5-vjeçare dhe 3 + 2vjeçare (jo 3- vjeçare), me drejtime : hoteleri-turizëm, turizëm, Ekonomist, Agrobiznes, Veterinari, Pyje, Fermer, Teknologji ushqimore.Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4- vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore 1.0


Shkolla Social Kulturore e Gjuhëve te Huaja 1.0


Shkolla Social Kulturore Artistike dhe Sportive 1.0


Shkolla Social Kulturore Pedagogjike , 4 vjeçare 1.0


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të shkurtuar 1.0


Shkolla Tekniko Profesionale me Kohë të shkurtuar qe kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore 1.0


Shkolla teknike profesionale “Harri Fullc“ elektrik, elektronik dhe automekanik 1.4

FAKULTETI GJEOLOGJI - MINIERA


Programi i studimit: Inxhinieri në Shkencat e Tokës, Gjeoburime


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Natyror. Në këtë seksion përfshihet dhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë, (shkolla “Raqi Qirinxhi”) 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror. Në këtë grup të përfshihen dhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë 1.2


Shkolla Teknike Ekonomike 5-vjeçare 1.1


Shkolla Tekniko Profesionale 5-vjeçare dhe 3+2 vjeçare (jo 3 vjeçare), në drejtimet: Gjeodet, Ndërtim. Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4- vjeçare te përfunduara në vitet e mëparshme në këtë drejtim dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore. (Në këtë grup nuk përfshihet shkolla tekniko profesionale Harri Fullc) 1.3


Shkolla Tekniko Profesionale 5- vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3- vjeçare), në drejtimet : Elektrike, Ndërtim, Elektronike, Telekomunikacion, Mekanike, Makinëri bujqësore. Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4- vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore (Në këtë grup nuk përfshihet shkolla tekniko profesionale Harri Fullc) 1.2


Shkolla Tekniko Profesionale 5-vjeçare dhe 3 + 2vjeçare (jo 3- vjeçare), me drejtimet: Hoteleri-turizëm, Turizëm, Ekonomist, Agrobiznes, Veterinari, Pyje, Fermer, Teknologji ushqimore.Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4 vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore. 1.0


Shkolla Social Kulturore e Gjuhëve te Huaja 1.0


Shkolla Social Kulturore Artistike dhe Sportive 1.0


Shkolla Social Kulturore Pedagogjike , 4 vjeçare 1.0


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të Shkurtuar 1.0


Shkolla Tekniko Profesionale me Kohë të shkurtuar qe kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore 1.0


Shkolla teknike profesionale “Harri Fullc“ me drejtime : elektrik, elektronik dhe automekanik 1.4

Programi i studimit: Inxhinieri Gjeoinformatike


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Natyror. Në këtë seksion përfshihet dhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë, (shkolla “Raqi Qirinxhi”) 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror. Në këtë grup të përfshihen dhe seksionët dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkoder dhe Korçë 1.2


Shkolla Teknike Ekonomike 5-vjeçare 1.1


Shkolla Tekniko Profesionale 5-vjeçare dhe 3+2 vjeçare (jo 3 vjeçare), në drejtimin Elektronikë. Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4- vjeçare te përfunduara në vitet e mëparshme në këtë drejtim dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore. (Në këtë grup nuk përfshihet shkolla tekniko profesionale Harri Fullc) 1.4


Shkolla Tekniko Profesionale 5- vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3- vjeçare), në drejtimet: Elektrike, Ndërtim, Telekomunikacion, Gjeodet, Mekanike, Makinëri bujqësore. Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4- vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore (Në këtë grup nuk përfshihet shkolla tekniko profesionale Harri Fullc) 1.2


Shkolla Tekniko Profesionale 5-vjeçare dhe 3 + 2vjeçare (jo 3- vjeçare), me drejtime: Hoteleri-turizëm, Turizëm, Ekonomist, Agrobiznes, Veterinari, Pyje, Fermer, Teknologji ushqimore.Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4 vjecare te përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore. 1.0


Shkolla Social Kulturore e Gjuhëve te Huaja 1.0


Shkolla Social Kulturore Artistike dhe Sportive 1.0


Shkolla Social Kulturore Pedagogjike , 4 vjeçare 1.0


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të shkurtuar 1.0


Shkolla Tekniko Profesionale me Kohë të shkurtuar qe kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore 1.0


Shkolla teknike profesionale “Harri Fullc“ : Elektrik, Automekanik dhe Elektronik 1.4

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT


Programi i studimit: Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Informatike, Inxhinieri Telekomunikacioni


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Natyror. Në këtë seksion përfshihet dhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë, (shkolla “Raqi Qirinxhi”) 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror. Në këtë grup të përfshihen dhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë 1.2


Shkolla Teknike- Ekonomike 5-vjeçare 1.1


Shkolla Teknike Profesionale 5-vjeçare dhe 3+2 vjeçare (jo 3 vjeçare), në drejtimet : Elektronike, Telekomunikacion. Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4 - vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në këtë drejtim dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore. (Në këtë grup nuk përfshihet shkolla tekniko profesionale Harri Fullc) 1.4


Shkolla Tekniko Profesionale 5- vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3- vjeçare), në drejtimet: Ndërtim, Mekanike, Elektrike, Gjeodet, Makineri bujqësore. Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore (Në këtë grup nuk përfshihet shkolla teknike profesionale Harri Fullc) 1.2


Shkolla Teknike Profesionale 5-vjeçare dhe 3 + 2vjeçare (jo 3- vjeçare), me drejtime: Hoteleri-turizëm, Turizëm, Ekonomist, Agrobiznes, Veterinari, Pyje, Fermer, Teknologji ushqimore.Në këtë grup do të përfshihen dhe shkollat teknike 4 - vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore. 1.0


Shkolla Social Kulturore e Gjuhëve te Huaja 1.0


Shkolla Social Kulturore Artistike dhe Sportive 1.0


Shkolla Social Kulturore Pedagogjike, 4- vjeçare 1.0


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të shkurtuar 1.0


Shkolla Tekniko Profesionale me Kohë të shkurtuar qe kanë dhënë provimet e Maturës Shtetërore 1.0


Shkolla teknike profesionale “Harri Fullc“ me drejtime : Elektronik, Automekanik dhe Elektrik 1.4
UNIVERSITETI I TIRANËS


FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE


Programet e studimit : Psikologji, Shkenca Politike, Punë Sociale, Filozofi-Sociologji


Llojet e shkollave të mesme Koeficienti


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.3


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror. Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë(shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror. Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.4


Shkolla Teknike- Ekonomike 5 vjeçare 1.1


Shkolla Teknike-Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare (jo 3 vjecare). Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.1


Shkolla Social - Kulturore e Gjuhëve të Huaja 1.2


Shkolla Social-Kulturore, Artistike e Sportive 1.1


Shkolla Social- Kulturore Pedagogjike (4 vjeçare) 1.2


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të Shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike – Profesionale me Kohë të Shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore” 1.0

FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE


Programet e studimit: Matematikë, Inxhinieri Matematike dhe Informatike


Llojet e shkollave të mesme Koeficienti


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.3


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup të përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë(tek shkolla “R. Qirinxhi”. 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.2


Shkolla Teknike- Ekonomike 5- vjeçare 1.2


Shkolla Teknike-Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.2


Shkolla Social - Kulturore e Gjuhëve të Huaja 1.0


Shkolla Social - Kulturore Artistike e Sportive 1.0


Shkolla Social - Kulturore Pedagogjike 4- vjeçare 1.2


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike – Profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore” 1.0

Programi i studimit : Fizikë


Llojet e shkollave të mesme Koeficienti


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.3


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë(shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionët dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.2


Shkolla Teknike- Ekonomike 5 vjeçare 1.0


Shkolla Teknike-Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.2


Shkolla Social- Kulturore e Gjuhëve të Huaja 1.0


Shkolla Social- Kulturore Artistike e Sportive 1.0


Shkolla Social- Kulturore Pedagogjike (4 vjeçare) 1.2


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike – Profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore 1.0

Programi i studimit : Informatikë


Llojet e shkollave të mesme Koeficienti


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.3


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë(shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionët dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.3


Shkolla Teknike Ekonomike 5 vjeçare 1.2


Shkolla Teknike-Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.1


Shkolla Teknike Profesionale “Harri Fullc” me drejtim elektronik 1.4


Shkolla Social- Kulturore e Gjuhëve të Huaja 1.1


Shkolla Social- Kulturore Artistike e Sportive 1.1


Shkolla Social-Kulturore Pedagogjike (4 vjeçare) 1.1


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike – Profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore 1.0

Programet e studimit : Kimi, Kimi Industariale, Kimi Ushqimore


Llojet e shkollave të mesme Koeficienti


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.3


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë(shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.2


Shkolla Teknike- Ekonomike 5 vjeçare 1.1


Shkolla Teknike-Profesionale 5-vjeçare Teknologji Ushqimore 1.4


Shkolla Teknike-Profesionale 5- vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.1


Shkolla Social- Kulturore e Gjuhëve të Huaja 1.0


Shkolla Social- Kulturore Artistike e Sportive 1.0


Shkolla Social- Kulturore Pedagogjike 4- vjeçare 1.0


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike – Profesionale me Kohë të Shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore” 1.0

Programi i studimit : Biologji


Llojet e shkollave të mesme Koeficienti


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.3


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçës(shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.3


Shkolla Teknike- Ekonomike 5 vjeçare 1.1


Shkolla Teknike-Profesionale 5- vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.2


Shkolla Social-Kulturore e Gjuhëve të Huaja 1.0


Shkolla Social- Kulturore Artistike e Sportive 1.0


Shkolla Social-Kulturore Pedagogjike 4 vjeçare 1.2


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të Shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike – Profesionale me Kohë të Shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore 1.0

FAKULTETI I MJEKËSISË


Programet e studimit : Mjekësi e Përgjithshme, Farmaci, Stomatologji, Shëndeti Publik


Llojet e shkollave të mesme Koeficienti


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë(shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.2


Shkolla Teknike-Ekonomike 5 vjeçare 1.0


Shkolla e mesme mjekësore 4-vjeçare, që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.2


Shkolla Teknike-Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.1


Shkolla Social-Kulturore e Gjuhëve të Huaja 1.0


Shkolla Social-Kulturore Artistike e Sportive 1.0


Shkolla Social-Kulturore Pedagogjike 4 vjeçare 1.0


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të Shkurtuar 1.1


Shkolla Teknike – Profesionale me Kohë të Shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore 1.0

FAKULTETI I INFERMIERISË


Programet e studimit: : Infermier i Përgjithshëm, Fizioterapi, Imazheri, Mami, Laborator


Llojet e shkollave të mesme Koeficienti


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë(shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.3


Shkolla Teknike-Ekonomike 5 vjeçare 1.2


Shkolla e Mesme Mjekësore 4 vjeçare, që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.4


Shkolla Teknike-Profesionale 5- vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.2


Shkolla Social-Kulturore e Gjuhëve të Huaja 1.1


Shkolla Social- Kulturore Artistike e Sportive 1.1


Shkolla Social- Kulturore Pedagogjike 4 vjeçare 1.1


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike – Profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore 1.0

FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA


Programet e studimit : Anglisht, Frëngjisht, Italisht, Gjermanisht, Rusisht, Greqisht dhe Turqisht


Llojet e shkollave të mesme Koficienti


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.2


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë(shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.2


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.3


Shkolla Teknike- Ekonomike 5 vjeçare 1.2


Shkolla Teknike- Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.2


Shkolla Social-Kulturore e Gjuhëve të Huaja 1.4


Shkolla Social-Kulturore Artistike e Sportive 1.0


Shkolla Social-Kulturore Pedagogjike 4 vjeçare 1.0


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike – Profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore 1.0

FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË


Programet e studimit : Gjuhë-Letërsi, Histori, Gjeografi dhe Gazetari


Lllojet e shkollave të mesme Koeficienti


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçës (shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.4


Shkolla Teknike- Ekonomike 5 vjeçare 1.0


Shkolla Teknike- Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.0


Shkolla Social-Kulturore e Gjuhëve të Huaja 1.3


Shkolla Social-Kulturore Artistike e Sportive 1.2


Shkolla Social- Kulturore Pedagogjike (4 vjeçare) 1.3


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të Shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike – Profesionale me Kohë të Shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore” 1.0

FAKULTETI I EKONOMISË


Programet e studimet : Administrim-Biznes, Ekonomiks, Financë, Informatikë Ekonomike, Administrim - Biznes Kukës dhe në Sarandë


Llojet e shkollave të mesme Koeficienti


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.3


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçës (shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.2


Shkolla Teknike-Ekonomike 5 vjeçare dhe shkolla Tek.Prof. “Harri Fullc” me drejtim biznes 1.4


Shkolla Teknike-Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare (jo 3 vjecare) në drejtimet, ekonomist bankash, ekonomist tatimesh, ekonomist sigurimesh, biznes, Agrobiznes, hoteleri-turizëm, turizem. Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.3


Të gjitha drejtimet e tjera të shkollave teknike-profesionale 1.0


Shkolla Social-Kulturore e Gjuhëve të Huaja 1.0


Shkolla Social-Kulturore Artistike e Sportive 1.0


Shkolla Social- Kulturore Pedagogjike (4 vjeçare) 1.1


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike – Profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore 1.0

FAKULTETI I DREJTËSISË


Programi i studimit : Drejtësi


Llojet e shkollave të mesme Koficienti


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçës (shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.3


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.4


Shkolla Teknike - Ekonomike 5 - vjeçare 1.2


Shkolla Teknike-Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare. Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.1


Shkolla Social- Kulturore e Gjuhëve të Huaja 1.2


Shkolla Social- Kulturore Artistike e Sportive 1.1


Shkolla Social- Kulturore Pedagogjike 4 vjeçare 1.2


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike – Profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore 1.0UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANËS


FAKULTETI I EKONOMISË DHE I AGROBIZNESIT


Programet e studimit : Menaxhim Agrobiznesi, Ekonomi dhe Politike Agrare, Financë-Kontabilitet


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, profili natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçës(shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, profili shoqëror. Në këtë grup përfshihen edhe seksionët dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1,3


Shkolla Teknike Ekonomike 5- vjeçare 1,4


Shkolla Teknike Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3 vjecare) në drejtimet : Ekonomist bankash; Ekonomist tatimesh; Ekonomist sigurimesh; Biznes; Agrobiznes; Hoteleri –Turizëm,Turizëm dhe shkolla teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.4


Të gjitha drejtimet e tjera të shkollave Teknike Profesionale 5 -vjeçare. 1.0


Shkolla Social-Kulturore e Gjuhëve të Huaja 1.0


Shkolla Social-Kulturore Artistike dhe Sportive 1.0


Shkolla Social-Kulturore Pedagogjike, 4-vjeçare 1.2


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të Shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike-Profesionale me Kohë të Shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore 1.0

FAKULTETI I BUJQESISE DHE I MJEDISIT


Programet e studimit : Prodhim bimor; Hortikulturë, Mbrojtje Bimësh; Zootekni dhe Biznes Blegtoral; Akuakulturë & Menaxhim Peshkimi, Agromjedis dhe Ekologji


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçës (shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.3


Shkolla tekniko-profesionale ekonomike 5 vjeçare 1,1


Shkolla tekniko-profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3 vjecare) në drejtimet, Makinëri bujqesore; Prodhim bimor; Prodhim shtazor; Fermer, Agrobiznes edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.4


Të gjitha drejtimet e tjera të shkollave Teknike- Profesionale 5-vjeçare 1.1


Shkolla Social-Kulturore e gjuhës së huaj 1,1


Shkolla Social-Kulturore artistike 1.0


Shkolla Social-Kulturore pedagogjike, 4-vjeçare 1,2


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të Shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike- Profesionale me Kohë të Shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore” 1.0

FAKULTETI I BIOTEKNOLOGJISË DHE I USHQIMIT


Programet e studimit : Inxhinier Agroushqimor dhe Vreshtari- Enologji


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçës(shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.3


Shkolla Teknike - Ekonomike 5 vjeçare 1,4


Shkolla Teknike - Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare (jo 3 vjecare) në drejtimin, Teknologji ushqimore. Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme në këtë drejtim dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1,4


Të gjitha drejtimet e tjera te shkollave teknike -profesionale 1,1


Shkolla Social-Kulturore e Gjuhëve të Huaja 1,0


Shkolla Social-Kulturore Artistike e Sportive 1.0


Shkolla Social-Kulturore Pedagogjike, 4-vjeçare 1.2


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të Shkurtuar 1.0


Shkolla teknike-profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore 1.0

FAKULTETI I SHKENCAVE PYJORE


Programi i studimit : Inxhinier Përpunim Druri


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Natyror. Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçës (shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.3


Shkolla Teknike Ekonomike 5- vjeçare 1.2


Shkolla Teknike Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3 vjecare) në drejtimin Mekanik i përgjithshëm, Përpunim druri Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.3


Shkolla Teknike Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3 vjecare) në drejtimet: Elektrike, Biznes, Elektronikë; Pyje-silvikulturë. Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.1


Të gjitha drejtimet e tjera të shkollave teknike profesionale 1.0


Shkolla Social-Kulturore e Gjuhëve të Huaja 1.1


Shkolla Social-Kulturore Artistike dhe Sportive 1.0


Shkolla Social-Kulturore Pedagogjike, 4-vjeçare 1,2


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të Shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike Pofesionale me Kohë të Shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore 1.0

Programi i studimit : Inxhinier Pyjesh


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçës (shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1,3


Shkolla Teknike Ekonomike 5 vjeçare 1,2


Shkolla Teknike Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3 vjecare) në drejtimet, Pyje (shfrytëzim pyjor); Silvikulturë (gjelbërim). Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.4


Shkolla Teknike Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3 vjecare) në drejtimet, Gjeodet, Biznes. Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.1


Të gjitha drejtimet e tjera të shkollave teknike profesionale 1.0


Shkolla Social-kulturore e gjuhës së huaj 1,1


Shkolla Social-kulturore artistike dhe sportive 1.0


Shkolla Social-kulturore pedagogjike, 4-vjeçare 1,2


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike- Profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore 1.0

FAKULTETI I MJEKËSISË VETERINARE


Programi i studimit : Mjek veteriner


Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, profili natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçës (shkolla “Raqi Qirinxhi”). 1.4


Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, profili shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. 1.3


Shkolla Teknik Ekonomike 5 vjeçare 1,1


Shkolla Teknike Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3 vjecare) në drejtimin Veterinari. Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në këtë drejtim dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.4


Shkolla Teknike Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3- vjeçare) në drejtimin, Prodhim blegtoral. Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në këtë drejtim dhe që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore”. 1.3


Të gjitha drejtimet e tjera të shkollave teknike profesionale 1.1


Shkolla Social-kulturore të gjuhëve të huaja 1,1


Shkolla Social-kulturore artistike dhe sportive 1.0


Shkolla Social-kulturore pedagogjike (4-vjeçare) 1,2


Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar 1.0


Shkolla Teknike- profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e “Maturës Shtetërore 1.0