Jonida TashiPër t’u pranuar në një program studimi të ciklit të parë, apo program të integruar të studimit të ciklit të dytë, kandidati duhet të ketë përfunduar me sukses Maturën Shtetërore, të zotërojë një diplomë tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar ekuivalente me të, ose të zotërojë një diplomë të lëshuar nga një institucion i Arsimit të Lartë. Institucionet publike të Arsimit të Lartë mund të përcaktojnë, në përputhje me aktet ligjore në fuqi, edhe kritere të veçanta pranimi për kandidatët që kanë mbaruar Maturën Shtetërore, të cilat i bëjnë publike të paktën një vit para fillimit të pranimeve tё radhës në institucion. Ndërsa për t’u pranuar në një program studimi të ciklit të dytë, kandidati duhet të zotërojë diplomë të nivelit të parë, ose diplomë tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar ekuivalente me të. Institucionet publike të Arsimit të Lartë përcaktojnë në rregulloret mësimore përkatëse kritere specifike për pranimin e studentëve në çdo program studimi të ciklit të dytë, që lidhen me drejtimin e formimit të tyre në ciklin e parë dhe kualitetin e përgatitjes individuale të studentëve, bazuar dhe në rekomandimet e Këshillit të Arsimit të Lartë dhe Shkencës. Këto kritere specifike bëhen publike para fillimit të pranimeve tё radhës në institucion.

Doktoratura

Për t’u pranuar në një program studimi të doktoratës, kandidati duhet të zotërojë diplomë të nivelit të dytë, diplomë të integruar të nivelit të dytë, apo diplomë tjetër studimi të fituar jashtë vendit, ekuivalente me to. Institucionet publike të Arsimit të Lartë përcaktojnë kritere specifike të pranimit në programet e doktoratës, bazuar dhe në rekomandimet e Këshillit të Arsimit të Lartë dhe Shkencës. Këto kritere bëhen publike para fillimit të pranimeve tё radhës në institucion. Për t’u pranuar në një program studimi specializimi afatgjatë, kandidati duhet të zotërojë diplomë të nivelit të dytë, diplomë të integruar të nivelit të dytë, apo diplomë tjetër studimi të fituar jashtë vendit, ekuivalente me to, dhe të plotësojë standardet akademike të kritereve të pranimit të institucionit respektiv. Institucionet publike të Arsimit të Lartë përcaktojnë kritere specifike të pranimit në këto programe studimi, bazuar dhe në rekomandimet e Këshillit të Arsimit të Lartë dhe Shkencës, të cilat bëhen publike para fillimit të pranimeve tё radhës në institucion.

Master

Për t’u pranuar në një program studimi “Master i Nivelit të Parë” (MNP), kandidati duhet të ketë përfunduar së paku një program studimi të ciklit të parë, si dhe të plotësojë standardet akademike të kritereve të pranimit të institucionit respektiv për këto programe studimi, të cilat bëhen publike para fillimit të pranimeve tё radhës në institucion. Ndërsa për t’u pranuar në një program studimi “Master i Nivelit të Dytë” (MND), kandidati duhet të ketë përfunduar së paku një program studimi të ciklit të dytë apo program të integruar të studimi të ciklit të dytë, si dhe të plotësojë standardet akademike të kritereve të pranimit të institucionit respektiv për këto programe studimi, të cilat bëhen publike para fillimit të pranimeve tё radhës në institucion. Për t’u pranuar në një program studimi jo universitar, të natyrës profesionale, kandidati duhet të ketë përfunduar me sukses Maturën Shtetërore ose të zotërojë një diplomë tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar ekuivalente me të, si dhe të plotësojë standardet akademike të kritereve të pranimit të institucionit respektiv për këto programe studimi, të cilat bëhen publike të paktën një vit para fillimit të pranimeve tё radhës në institucion. Ekuivalentimi i titujve të studimit të fituar jashtë vendit me qëllim pranimin në programet e ndryshme të studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, bëhet nga Institucionet e Arsimit të Lartë, duke respektuar aktet ligjore e nënligjore në fuqi, si dhe marrëveshjet ndërkombëtare.Kreditet për diplomat e studimit

Për të fituar një Diplomë të Nivelit të Parë (DNP) studenti duhet të ketë grumbulluar 180 kredite

Për të fituar një Diplomë të Nivelit të Dytë (DND) studenti duhet të ketë grumbulluar 120 kredite

Për të fituar një Diplomë të Integruar të Nivelit të Dytë (DIND) studenti duhet të ketë grumbulluar së paku 300 kredite

Për të fituar një Diplomë të Masterit të Nivelit të Parë (MNP) studenti duhet të ketë grumbulluar 60 kredite

Për të fituar një Diplomë të Masterit të Nivelit të Dytë (MND) studenti duhet të ketë grumbulluar të paktën 60 kredite

Për të fituar një diplomë të një programi studimi jo universitar, studenti duhet të ketë grumbulluar 120 kredite

Për të fituar një certifikatë në përfundim të një programi studimi të formimit të vazhduar, studenti duhet të ketë grumbulluar numrin e nevojshëm të krediteve, të përcaktuar nga institucioni respektiv i arsimit të lartë për atë program studimiFakulteti i Ekonomisë

Administrim publik

Administrim biznesi

Kontabilitet

Financë

Studime ekonomike

Financat e ndërmarrjesDiplomë të Nivelit të Dytë lëshojnë fakultetet e mëposhtme:

Fakulteti i Shkencave Sociale

Emërtimi i diplomës Departamenti

Psikolog shkollor/organizacional Pedagogji-Psikologji

Psikolog klinik i zhvillimit dhe i Pedagogji-Psikologji

marrëdhënieve

Filozofi sociale Filozofi, Sociologji, Shkenca politike

Sociologji e zhvillimeve shoqërore Fil.,Soc.,Shk.politike

Teoritë politike Fil.,Soc.,Shk.politike

Praktikat e punës sociale në komunitet Punë sociale

Praktikat ndërpersonale në punë sociale Punë sociale

Përkatësi gjinore dhe zhvillim Punë sociale

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Emërtimi i diplomës Departamenti

Biologji molekulare Biologjisë

Biologji mjedisore Biologjisë

Analiza kimike dhe vetitë e lëndës Kimisë

Shkencat dhe teknologjitë ushqimore Kimisë industriale

Kimi industriale e mjedisore Kimisë industriale

Inxhinieri e proceseve kimike Kimisë industriale

Fizikë Fizikës

Inxhinieri matematike dhe informatike Matematikës

Matematikë Matematikës

Informatikë Informatikës

Bioteknologji molekulare Bioteknologjisë

dhe industriale

Fakulteti i Infermierisë

Propozim për ekuivalentimin e diplomës 3.5-vjeçare të integruar në diplomën e nivelit të dytë

Propozim për hapje dhe organizim të programit diplomë të nivelit të dytëFakulteti i Histori-Filologjisë

Drejtimi Departamenti

Diplomë e nivelit të dytë në gjeografi Gjeografisë

Studime letrare Letërsisë

Gjuhësi Gjuhësisë

Histori Historisë

Arkeologji Historisë

Trashëgimi kulturore Historisë

Marrëdhënie publike Gazetarisë

Gazetari europiane dhe ndërkombëtare Gazetarisë

Komunikimi ndërkulturor Gazetarisë

Drejtimi dhe menaxhimi i mediave GazetarisëFakulteti i Gjuhëve të Huaja

Drejtimi Departamenti

Përkthim letrar dhe interpretim Gjuhës angleze

Përkthim letrar dhe interpretim Gjuhës frënge

Përkthim letrar dhe interpretim Gjuhës italiane

Përkthim letrar dhe interpretim Gjuhës gjermane

Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor e artistik Gjuhës angleze

Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor e artistik Gjuhës frënge

Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor e artistik Gjuhës italiane

Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor e artistik Gjuhës gjermane

Master të Nivelit të Parë lëshojnë fakultetet e mëposhtme:Fakulteti i Shkencave Sociale

Drejtimi Departamenti

Orientim profesional Pedagogji-Psikologjisë

Këshillim psikologjik Pedagogji-Psikologjisë

Mësuesi Pedagogji-Psikologjisë

Drejtim dhe administrim arsimi Pedagogji-Psikologjisë

Sociologji edukimi Fil.,Soc.,Shk.politike

Analiza sociologjike e dukurive Fil.,Soc.,Shk.politike

shoqëore

Qeverisja dhe politikat publike Fil.,Soc.,Shk.politike

Filozofi praktike dhe humane Fil.,Soc.,Shk.politike

Punë sociale Punës sociale

Analist i politikës sociale Punës sociale

Fakulteti i Shkencave Natyrore

Drejtimi Departamenti

Mësues biologjie Biologjisë

Mësues kimie Kimisë

Mësues fizike Fizikës

Mësues matematike Matematikës

Specialist në teknologji Informatikës

informacioni

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Drejtimi Departamenti

Mësuesi Gjuhës angleze

Mësuesi Gjuhës italiane

Mësuesi Gjuhës gjermane

Mësuesi Gjuhës frëngeFakulteti i Infermierisë

Laborator

Mami

Infermier i përgjithshëm

Fakulteti i Histori-Filologjisë

Drejtimi Departamenti

Mësuesi Gjeografisë

Turizëm Gjeografisë

Politikat mjedisore dhe Gjeografisë

menaxhimi i mjedisit

Rregullim territori dhe Gjeografisë

vlerësim resursesh

Social ekonomik Gjeografisë

Gjeomorfologji Gjeografisë

Regjional-Politik Gjeografisë

Redaktori Gjuhës

Mësuesi Gjuhës

Arkivistikë Historisë

Mësuesi HistorisëMaster të Nivelit të Dytë lëshojnë fakultetet e mëposhtme:Fakulteti i Shkencave Sociale

Drejtimi Departamenti

Kërkime dhe Edukim Pedagogji-Psikologjisë

Kërkim psikologjik klinik Pedagogji-Psikologjisë

Kërkim shkencor në punë sociale Fil.,Soc.,Shk.politike

Fakulteti i Infermierisë

Drejtimi

Laborator

Mami

Infermier i përgjithshëmFakulteti i Histori-Filologjisë

Drejtimi Departamenti

Gjeografi fizike dhe mjedisore Gjeografisë

Gjeografi humane dhe Gjeografisë

rregullim territori

Studime letrare Letërsisë

Shkencë e bibliotekave Letërsisë

Gjuhësi Gjuhës

Histori Historisë

Arkeologji Historisë

Trashëgimi kulturore Historisë

Marrëdhënie ndërkombëtare HistorisëFakulteti i Drejtësisë

Drejtimi civil

Drejtimi penal

Drejtimi publik

Dy mastera të rinj

Shkolla e Studimeve Europiane

Drejtimi

Legjislacioni dhe studimet europiane

Politika dhe qeverisja në Europë

Diplomacia dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të BE-së

Fakulteti i Ekonomisë

Administrim publik

Administrim biznesi

Kontabilitet

Financë

Studime ekonomike

Financat e ndërmarrjes

29 Gusht 2008