ALUIZNI: njofton se ka përfunduar përgatitja e dokumentacionit tekniko-ligjor për një sërë pasurish që i përkasin
qarkut të Durrësit. Gazeta boton sot emrat e 3741 përfituesve të cilët duhet të paraqiten pranë zyrës rajonale në Durrës për
të tërhequr formularin e pagesës. Për ata që duan të kryejnë shlyerjen e detyrimit me bono privatizimi lind nevoja e paraqitjes së një kërkese. Ligji sanksionon se për parcelat brenda vijave të verdha me sipërfaqe 1-300 m2 mund të shlyhet deri në 70% të vlerës me bono privatizimi kurse mbi këtë sipërfaqe përdorimi i bonos kufizohet deri në 50% të vlerës. Ndërsa për parcelat jashtë vijave të verdha pagesa deri në 70% me bono mund të bëhet për sipërfaqet 1-500 m2. Formulari gjendet edhe në uebin e ALUIZNI-t www.aluzini.gov.al.LISTA E PLOTE, NDODHET NE FORMATIN PDF