Kane ndryshuar serish rregullat dhe licencat per sherbimin e transportit rrugor ne Shqiperi. Qeveria ka realizuar disa ndryshime ne ligjin Per transportet rrugore te ndryshuar me sakte ne piken 5 te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 325 date 19.3.2008 Per miratimin e rregullave per pranimin ne veprimtarine e operatorit te transportit rrugor te mallrave dhe te udhetareve si dhe per njohjen e dokumenteve zyrtare te caktuara per keta operatore me propozim te Ministrise se Puneve Publike dhe Transportit. Ne Udhezimin Nr.15 date 24.7.2007 Per kriteret dhe procedurat e leshimit te licencave autorizimeve dhe certifikatave per ushtrimin e veprimtarise ne transportin rrugor te ndryshuar behen disa shtesa dhe ndryshime. Ndermarrja e transportit do te provoje ne baze te nje vleresimi financiar vjetor te kryer nga eksperte ose kontabiliste te miratuar qe cdo vit ka te pakten ne dispozicion kapital a 4000 euro per mjetin e pare dhe 2000 euro per cdo mjet shtese kur kryen transport nderkombetar te mallrave dhe udhetareve b 30 000 leke per mjetin e pare dhe 15 000 leke per cdo mjet shtese kur kryen transport te mallrave dhe te udhetareve brenda vendit. c 700 000 leke per agjenci transporti nderkombetar te udhetareve. Autoriteti kompetent pranon qe nje ndermarrjet te provoje gjendjen e pershtatshme financiare te saj me ane te nje vertetimi si nje garanci bankare ose nje sigurimi nga nje ose me shume banka ose institucione financiare perfshire kompanite e sigurimit si nje garanci ne lidhje me shumen e percaktuar.Ndermarrjet

Nje ndermarrje qe perfshihet ne veprimtarine e operatorit te transportit rrugor duhet te caktoje te pakten nje person si drejtues veprimtarie i cili ploteson kerkesat sipas shkronjave a dhe c te nenit 8 te udhezimit dhe i cili a drejton efektivisht dhe vazhdimisht veprimtarine e transportit te ndermarrjes b eshte punonjes ne ndermarrje si drejtues ose pronar ose aksionar ose administrator i saj ose kur ndermarrja eshte nje person fizik eshte vete ky person c eshte rezident ne Shqiperi. Nese nje ndermarrje transporti nuk ploteson kerkesen e kompetences profesionale te vendosur ne shkronjen c te nenit 8 te udhezimit autoriteti kompetent i leshimit te licences mund te licencoje ate pa drejtues veprimtarie sipas pikes 1 te ketij neni duke siguruar qe a ndermarrja te caktoje nje person i cili ploteson kerkesat e vendosura ne shkronjat a dhe c te nenit 8 te udhezimit dhe te cilit i eshte dhene e drejta nepermjet nje kontrate per kryerjen e detyrimeve si drejtues veprimtarie ne emer te ndermarrjes b kontrata e lidhur nga ndermarrja me personin e permendur ne shkronjen a te kesaj pike specifikon detyrimet per tu kryer mbi baza efektive dhe te vazhdueshme nga ky person dhe tregon pergjegjesite e tij si drejtues veprimtarie. Detyrimet e specifikuara do te perfshijne ne vecanti ato qe lidhen me menaxhimin e mirembajtjes se mjeteve verifikimin e kontratave dhe dokumenteve te transportit veprimet financiare baze caktimin e ngarkesave ose sherbimeve per drejtuesit dhe mjetet dhe verifikimin e procedurave te sigurise c ne aftesine si drejtues veprimtarie personi referuar shkronjes a te kesaj pike mund te menaxhoje aktivitetet e transportit deri ne tri ndermarrje te ndryshme me seli ose filial brenda te njejtit rreth qe kryejne transport udhetaresh ose mallrash brenda vendit ose nderkombetar me kushtin qe numri total i mjeteve te ndermarrjeve qe menaxhohen nga nje drejtues veprimtarie nuk duhet te kaloje 36 mjete motorike ose mjete te kombinuara.Drejtuesit

Nje drejtues veprimtarie i caktuar ne perputhje me piken 1 vec kesaj nuk mund te caktohet si drejtues veprimtarie ne perputhje me piken 2 te ketij neni ose mund te caktohet vetem ne dy ndermarrje perfshire ate sipas pikes 1 me seli ose filial brenda te njejtit rreth kur numri total i mjeteve ne te dy ndermarrjet nuk i kalon te 30 mjetet motorike ose mjete te kombinuara. Ndermarrja e transportit do ta njoftoje autoritetin kompetent te leshimit te licences per drejtuesin e veprimtarise se caktuar si dhe per cdo ndryshim te tij. Kerkesa ne lidhje me kompetencen profesionale plotesohet kur drejtuesi i veprimtarise eshte i pajisur me certifikate perkatese te kompetences profesionale per transport te udhetareve ose mallrave te leshuar sipas udhezimit te Ministrit te Transportit.9 Tetor 2010