Liqeni i Ohrit, pjesa shqiptare e tij
do te perfshihet ne listen e trashegi-
mnise boterore. Nje impiant per perpu-
nimin e ujerave te ndotura per Pograde-
cin dhe Tushemishtin, eshte kushti
kryesor i vendosur nga UNESKO, si dhe
kufizimi i gjuestise ne te.