Jonida Tashi



Formulari A2, i cili do të jetë vendimtar për listimin e degëve që maturantët do të kenë dëshirë për të ndjekur studimet e larta këtë vit, nuk mund të plotësohet pa degët e universiteteve. Gazeta “Albania”, për t’u ardhur sa më shumë në ndihmë maturantëve po boton sot listën e plotë të të gjitha degëve të universiteteve publike. Të gjitha këto degë të fakulteteve publike do të gjenden të listuara në formularin A2, i cili është i vlefshëm për përzgjedhjen e degëve të preferuara ku maturanti dëshiron të studiojë. Në datën 30 qershor 2008 përfundon afati për përzgjedhjen e preferencave për të drejtat e studimit. Maturantët duhet të informohen se disa nga degët e universiteteve ndodhen në filiale jashtë qytetit të Tiranës, siç është rasti i Degës së Turizmit të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës, por që ndodhet në Sarandë etj. Lista e degëve zë pjesën më të madhe të formularit A2. Nxënësit duhet ta lexojnë me shumë kujdes këtë listë për të gjetur degët që preferojnë. Për secilin universitet të vendit janë renditur të gjitha degët e tij. Në plotësimin e formularit A2 keni të drejtë të plotësoni 10 degë të preferuara. E para duhet të zgjidhet dega që preferoni më shumë, e dyta ajo që preferoni nëse nuk do të fitoni në preferencën e parë e kështu me radhë. Mbi këtë bazë të preferencave do të shpallen fituesit për secilën degë, gjithmonë nëse kandidatët kanë mbledhur pikët e nevojshme.

Përzgjedhja e preferencave

Përzgjedhja e preferencave për studimet e larta do të jetë më e thjeshtuar se në provimet e Maturës Shtetërore 2007. Specialistët e arsimit pohojnë se për këtë vit do të ndiqen procedura më të thjeshta në ndihmë të maturantëve për të bërë përzgjedhjen e duhur të degëve në fakultete gjatë plotësimit të formularit A2. Megjithatë, është e rëndësishme që të bëhet kujdes në përcaktimin e lëndëve me zgjedhje. Kështu, nxënësit të cilët kanë rezultate më të larta në lëndët shkencore, do të kenë më shumë mundësi që të fitojnë një degë të profilit shkencor, pasi dhe koeficientet janë më të lartë. Ndërkohë që po i njëjti nxënës do të ketë probabilitet më të vogël për t’u shpallur fitues në lëndët e profilit shoqëror, ndaj dhe përzgjedhja duhet bërë me shumë kujdes. Gjithashtu, është menduar që për t’u ardhur në ndihmë në përcaktimin e lëndëve sipas një rendi të caktuar, të zhvillohen dhe periudha konsultimi me mësues specialistë të fushës, për të ndihmuar nxënësit në zgjedhjen e lëndëve të duhura për në fakultet.

Specialistët

Këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera, maturantët do të ndihmohen nga specialistë të Ministrisë së Arsimit për të bërë listimin e duhur të preferencave në formularin A2. Këshillimi i maturantëve nga ekipet e veçanta të specialistëve do t’u mundësojë nxënësve që të kryejnë listimin e duhur të preferencave në bazë të probabilitetit, ku do të kenë më shumë mundësi për të fituar. Ekipe të veçanta specialistësh do të dërgohen në të gjitha shkollat e mesme të vendit, me synim këshillimin e maturantëve për përzgjedhjen e degëve të duhura për studimet e larta. Sipas specialistëve të MASH-it, qëllimi i kësaj nisme qëndron në shmangien e problemeve të hasura gjatë provimeve të maturës së vitit të shkuar, ku shumë maturantë për shkak të zgjedhjeve të gabuara humbën të drejtën për të vijuar studimet në një nga fakultetet publike të vendit.





I. UNIVERSITETI I TIRANËS



1. Fakulteti Histori-Filologji



Nr Degët

1 Histori

2 Gjeografi

3 Gjuhë-Letërsi

4 Gazetari





2. Fakulteti i Shkencave të Natyrës



Nr Degët

1 Kimi

2 Biologji

3 Matematikë

4 Fizikë

5 Informatikë

6 Kimi Ushqimore

7 Kimi Industriale

8 Inxhineri Matematike dhe Informatike (Fizike)





3. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja



Nr Degët

1 Anglisht

2 Frëngjisht

3 Gjermanisht

4 Italisht

5 Gjuhë Sllave (ruse)

6 Greqisht

7 Turqisht







4. Fakulteti i Shkencave Sociale



Nr Degët

1 Psikologji

2 Punë Sociale

3 Filozofi-Sociologji

4 Shkenca Politike





5. Fakulteti i Ekonomisë



Nr Degët

1 Administrim-Biznes

2 Ekonomiks

3 Financë

4 Informatikë Ekonomike

5 (Administrim-Biznes)- Turizëm (Sarandë)





6. Fakulteti i Mjekësisë



Nr Degët

1 Mjekësi e Përgjithshme

2 Farmaci

3 Stomatologji

4 Shëndeti Publik







7. Fakulteti i Infermierisë



Nr Degët

1 Infermier i Përgjithshëm

2 Mami

3 Laborator

4 Fizioterapi

5 Logopedi

6 Imazheri





8. Fakulteti i Drejtësisë



Nr Degët

1 Drejtësi





II. UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS



1. Fakulteti i ndërtimit



Nr Degët

1 Inxhinieri Ndërtimi

2 Inxhinieri Hidroteknike

3 Inxhinieri Mjedisi

4 Arkitekturë

5 Inxhinieri Gjeodet



2. Fakulteti i Inxhinerise Elektrike



Nr Degët

1 Inxhinieri Elektrike

2 Inxhineri Elektronike

3 Inxhineri Informatike

4 Inxhinieri Telekomunikacioni

5 Inxhineri Mekatronike

Rektorat

1 Inxhineri Fizike

2 Inxhineri Matematike



3. Fakulteti i Inxhinerise Mekanike



Nr Degët

1 Inxhineri Mekanike

2 Inxhineri Tekstile dhe Mode

3 Inxhineri Materiale



4. Fakulteti Gjeologji - Miniera



Nr Degët

1 Inxhinieri ne Shkencat e Tokës

2 Inxhineri Gjeoinformatike

3 Inxhineri Gjeoburimeve





III. UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS



1. Fakulteti i Bujqësisë



Nr Degët

1 Drejtim Fermash dhe Arobiznes

2 Ekonomi dhe Politike Agrare

3 Financë-Konabilitet

4 Inxhineri Agrare në Hortikulturë

5 Inxhineri Agrare në Mbrojtje Bimësh

6 Inxhineri Agrare në Prodhim Bimor

7 Inxhineri Agrare në Zootekni dhe Biznes Blektoral

8 Inxhineri Agrare ne Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi

9 Agromjedis dhe Ekologji

10 Teknologji Agroushqimore

11 Vreshtari dhe Enologji





2. Fakulteti i Pyjeve



Nr Degët

1 Inxhinieri Pyjore

2 Inxhinieri Druri



3. Fakulteti Veterinarisë



Nr Degët

1 Veterinari







IV. AKADEMIA E ARTEVE



Nr Degët

1. Fakulteti i Artit Skenik

1 Regji filmi dhe TV

2 Aktrim

3 Regji

4 Skenografi-Kostumografi

5 Koreografi

2. Fakulteti i Artit Figurativ

1 Pikturë

2 Skulpturë

3. Fakulteti i Muzikës

1 Muzikologji

2 Kompozim

3 Dirigjim

4 Piano

5 Violinë

6 Violoncel

7 Violë

8 Kitarë

9 Kontrabas

10 Flaut

11 Oboe

12 Klarinetë

13 Fagot

14 Korno

15 Trombë

16 Trombonë

17 Bastub

18 Këngëtare







V. AKADEMIA E EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTEVE “Vojo Kushi”



Nr Degët

1 Mësues i Edukimit Fizik





VI. UNIVERSITETI I ELBASANIT



1. Fakulteti i Shkencave Humane



Nr Degët

1 Gjuhë-Letërsi

2 Histori-Gjeografi





2. Fakulteti Shkenc. Natyrore



Nr Degët

1 Biologji-Kimi

2 Matematikë-Fizikë



3. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja



Nr Degët

1 Anglisht

2 Gjermanisht

3 Frëngjisht

4 Italisht





4.Fakulteti i Mësuesisë



Nr Degët

1 Cikël i Ulët

2 Parashkollor





5. Fakulteti i Ekonomisë



Nr Degët

1 Administrim-Biznes

2 Financë-Kontabilitet

3 Ekonomia dhe e Drejta



6. Fakulteti i Shkencave Sociale



Nr Degët

1 Edukim Qytetar

2 Punonjë Social

3 Gazetari

4 Filozofi-Sociologji

5 Psikologji





7. Fakulteti i Infermierisë



Nr Degët

1 Infermier i Përgjithshëm





VII. UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS



1. Fakulteti i Shkencave Humane



Nr Degët

1 Histori-Gjeografi

2 Gjuhë-letërsi

3 Administrim-Publik

4 Turizëm

5 Financë

6 Anglisht

6 Italisht

7 Greqisht



2. Fakulteti i Shkencave të Natyrës



Nr Degët

1 Matematikë-Fizikë

2 Matematikë-Informatikë

3 Biologji-Kimi

4 Infermieri



3. Fakulteti i Shkencave të Edukimit



Nr Degët

1 Cikël i Ulët

2 Cikël i Ulët Parashkollor





VIII . UNIVERSITETI I KORCËS



1. Fakulteti i Mësuesisë



Nr Degët

1 Cikël i Ulët

2 Ciklel i Ulet Parashkollor

3 Anglisht

4 Filozofi -Sociologji

5 Matematikë

6 Gjuhë-Letërsi



2. Fakulteti i Ekonomisë



Nr Degët

1 Marketing

2 Administrim-Biznes

3 Turizëm

4 Financë



3. Fakulteti i Bujqësisë



Nr Degët

1 Agrobiznes

2 Hortikulturë

3 Inxhinieri Agronomike



Nr Degët

1 Infermier i Përgjithshëm

2 Mami





IX. UNIVERSITETI I SHKODRËS



1. Fakulteti i Shkencave Shoqërore



Nr Degët

1 Gjuhë –Letërsi

2 Histori

3 Gjeografi

4 Gazetari





2. Fakulteti i Shkencave Natyrore



Nr Degët

1 Matematikë

2 Fizikë

3 Biologji-Kimi

4 Informatikë

5 Infermieri

6 Mami

7 Fizioterapi



3. Fakulteti i Ekonomisë



Nr Degët

1 Administrim-Biznes

2 Financë-Kontabilitet

3 Turizëm





4. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja



Nr Degët

1 Anglistikë

2 Italianistikë

3 Gjermanistikë

4 Frëngjisht



5. Fakulteti i Shkencave të Edukimit



Nr Degët

1 Cikël i Ulët

2 Cikel i Ulet Parshkollor

3 Psikologji

4 Punë Sociale

5 Edukim Fizik



6. Fakulteti i Drejtësisë



Nr Degët

1 Drejtësi





X . UNIVERSITETI I VLORËS



1. Departamenti i Mësuesisë



Nr Degët

1 Cikël i Ulët

2 Parshkollor

3 Pedagogji e Specializuar

4 Matematike- Fizikë

5 Teknologji- Informacioni

6 Gjuhë - Letërsi

7 Anglisht

8 Italisht



2. Fakulteti i Tregtisë



Nr Degët

1 Drejtësi

2 Administrim- Biznes

3 Turizem



3. Fakulteti i Inxhinierise Navale



Nr Degët

1 Inxhinieri Navigacioni

2 Inxhinieri Navale



4. Fakulteti i Infermierisë



Nr Degët

1 Infermieri



XI. UNIVERSITETI I DURRËSIT



Nr Degët

1 Administrim-Biznes

2 Turizëm

3 Anglisht

4 Cikël i Ulët

5 Ekspert ne Proceset e Formimit

6 Shkolla e lartë Profesionale

7 Asistent ligjor

8 Asistent Administrativ

9 Infermier

10 Ndihmes Dentist

11 Specialist Rrjetash Kompjuterike

12 Menaxhim Ndërtimi

13 Menaxhim Transporti

14 Teknologji Automobilash











3 Prill 2008