Ministria e Transporteve ndryshon kompetencat e lëshimit të licencave në gjashtë veprimtari të transportit të udhëtarëve dhe mallraveLëshimi i disa prej licencave apo certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë së transportit rrugor të udhëtarëve dhe të mallrave ka pësuar ndryshime. Bëhet fjalë për ndryshime në kompetencat e lëshimit të certifikatave për transportin ndërkombëtar të mallrave dhe transportit të mallrave brenda vendit. Po ashtu, të gjitha llojet e licencave dhe të certifikatave të transportit rrugor, pavarësisht se në kompetencë të kujt institucioni është t’i lëshojë, subjekti më pas do të regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit të Biznesit. Burime zyrtare pranë Ministrisë së Transporteve thanë për gazetën “Korrieri”, se është në strategjinë e qeverisë, që për lëshimin e licencave t’i lihet kompetenca QKR-së. Në total janë 26 lloje licencash dhe certifikatash për transportin rrugor, ku në gjashtë prej tyre ndryshon organi kompetent që miraton kërkesat e subjekteve. Ndryshimet përcillen nëpërmjet udhëzimit të Ministrisë së Transporteve, “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor”. Ndryshimet do sjellin që një subjekt i cili është i interesuar të pajiset me licencë për hapjen e një agjencie të transportit të udhëtarëve, nuk do t’i drejtohet më Ministrisë së Transporteve, por bashkisë. Pra, sipas udhëzimit të ministrisë, licenca për agjenci të transportit të udhëtarëve do të lëshohet nga pushteti vendor. Më pas, subjekti për ushtrimin e këtij aktivitetit do t’i duhet të regjistrohet në QKR. Ndryshime të tjera vijnë edhe në kategorinë e licencave për aktivitet të transportit të mallrave brenda vendit. Kompetencat për lëshimin e certifikata e transportit për llogari të vet më parë i kanë pasur bashkitë apo komunat, ndërsa tashmë, sipas ndryshimeve, organi kompetent për lëshimin e tyre do të jetë Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR). Po ashtu, certifikata e transportit të mallrave të rrezikshme nëse më parë lëshohej nga DPSHTRR, tani organet kompetente për lëshimin e kësaj certifikate për subjektet e interesuara do të jenë bashkitë dhe komunat. Të tjera ndryshime vijnë edhe për subjektet e interesuara që kërkojnë të marrin licencë për transportin e mallrave me mjete jashtë norme, ku ata nuk do t’i drejtohen më pas Ministrisë e Transporteve, por licenca do të lëshohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Licenca e transportit për të tretë dhe me qira që lëshohej nga ministria, tani i ka kaluar DPSHTRR-së dhe licenca për Agjenci Spedicionere (personi juridik ndërmjetës, i cili planifikon dhe organizon transportin e mallrave ose shërbimet e lidhura me të, në emër të dërguesit të mallit) që lëshohej nga ministria, tani organi kompetent është DPSHTRR-ja.

Kriteret

Kriteret e licencimit për të ushtruar veprimtarinë e transportit të udhëtarëve dhe mallrave mbeten të pandryshueshme. Subjektet e interesuara do të vazhdojnë të paraqesin kërkesë për licencim pranë autoritetit kompetent. Personi fizik apo juridik, që kërkon të licencohet për ushtrimin e veprimtarisë së transportit rrugor të udhëtarëve e mallrave, duhet të provojë se plotëson kushtet duke nisur nga reputacioni i mirë, gjendja e përshtatshme financiare, kompetenca profesionale dhe zotërimi i mjeteve të transportit rrugor me motor, në numrin dhe gjendjen teknike të kërkuar. Kur subjekti aplikon për licencë, autoriteti kompetent pranon në formën e një vërtetimi konfirmimin nga banka ose institucioni tjetër për të kualifikuar vlerësimin e gjendjes financiare (bilancin vjetor të sipërmarrjes, fondet që ajo disponon, përfshirë depozitat bankare, kreditë, huatë lehtësuese dhe asetet, duke përfshire pronat të cilat ndërmarrja mund t’i lërë peng si garanci, kostot, duke përfshirë koston e blerjes ose pagesën fillestare të mjetit (makineri-pajisjet dhe kapitalin punues). Vlerësimi i gjendjes financiare duhet të jete i barabartë, ose që kapërcen shumën e përgjithshme të 4 000 eurove për mjetin e parë dhe 2 000 euro për çdo mjet shtesë, kur një subjekt kryen transport ndërkombëtar mallrash me leje multilaterale ECMT/CEMT. Gjendja financiare duhet të jetë 2 000 euro për mjetin e parë dhe 1 000 euro për çdo mjet shtesë, kur kryen transport ndërkombëtar udhëtarësh dhe mallrash. Kur kryen transport të mallrave dhe të udhëtarëve brenda vendit, si dhe në shërbimin taksi, gjendja financiare duhet të jetë 30 000 lekë për mjetin e parë dhe 15 000 lekë për çdo mjet shtesë. Kur aplikohet për agjenci spedicionere, gjendja financiare duhet të jetë 7 000 euro dhe 700 000 lekë, kur aplikon për agjenci transporti ndërkombëtar udhëtarësh. Kurse kërkesa për kompetencë profesionale plotësohet kur provohet zotërimi i njohurive të mjaftueshme juridike, tregtare, financiare dhe teknike për ushtrimin e veprimtarisë së transportit rrugor. Kërkesa për gjendjen teknike të mjeteve rrugore provohet nëpërmjet plotësimit të standardeve të sigurisë rrugore të mjetit, standardeve të nxjerrjes së gazrave dhe zhurmave, si dhe kërkesat e komoditetit në transportin e udhëtarëve.


Kriteret e licencimit

1. Reputacion i mirë

2. Gjendja e përshtatshme financiare

3. Kompetenca profesionale

4. Zotërimi i mjeteve të transportit rrugor me motor, në numrin dhe gjendjen teknike të kërkuar


Gjendja financiare për të marrë licencë nga 1 mijë deri në 7 mijë euro

Kur një subjekt aplikon për licencë, autoriteti kompetent pranon në formën e një vërtetimi, konfirmimin nga banka ose institucioni tjetër i kualifikuar, për vlerësimin e gjendjes financiare që përfshin bilancin vjetor të sipërmarrjes, fondet që ajo disponon, depozitat, kreditë etj. Vlerësimi i gjendjes financiare duhet të jetë i barabartë, ose që kapërcen shumën e përgjithshme të 4 000 eurove për mjetin e parë dhe 2 000 euro për çdo mjet shtesë, kur një subjekt kryen transport ndërkombëtar mallrash me leje multilaterale ECMT/CEMT. Gjendja financiare duhet të jetë 2 000 euro për mjetin e parë dhe 1 000 euro për çdo mjet shtesë, kur kryen transport ndërkombëtar udhëtarësh dhe mallrash. Kur kryen transport të mallrave dhe të udhëtarëve brenda vendit, si dhe në shërbimin taksi, gjendja financiare duhet të jetë 30 000 lekë për mjetin e parë dhe 15 000 lekë për çdo mjet shtesë. Kur aplikohet për agjenci spedicionere, gjendja financiare duhet të jetë 7 000 euro dhe 700 000 lekë, kur aplikon për agjenci transporti ndërkombëtar udhëtarësh.

Ndryshimet

Transporti ndërkombëtar i udhëtarëve

1. Licenca për Agjencinë e Transportit të Udhëtarëve lëshohej nga Ministria e Transportit, ndërsa tani organi kompetent është bashki.

Transporti i mallrave brenda vendit

2. Certifikata për transporti për llogari të vet lëshohej nga bashkia apo komuna, kurse tani organi kompetent është DPSHTRR-ja.

3. Për transporti i mallrave të rrezikshme certifikata lëshohej nga DPRTSH-ja, ndërsa tani nga bashkia apo komuna.

4. Licenca e transportit me mjete jashtë norme lëshohej nga Ministria e Transporteve, tani organi kompetent është DPSHTRR-ja

5. Licenca e transportit për të tretë dhe me qira lëshohej nga Ministria e Transportit, kurse tani organi kompetent është DPSHTRR-ja.

Transporti ndërkombëtar i mallrave

6. Licenca për Agjenci Spedicionere lëshohej nga Ministria e Transporteve, tani organi kompetent është DPSHTRR-ja.

1. Transporti i brendshëm i udhëtarëve

Lloji i Veprimtarisë

Dokumenti që lëshohet

Autoriteti

kompetent

Transporti në linjë të rregullt qytetëse

Licencë

Bashkia

Transporti në linjë të rregullt rrethqytetëse

Licencë

Bashkia/ Komuna

Transporti në linjë të rregullt ndërqytetëse brenda qarkut

Licencë

Bashkia

Transporti në linjë të rregullt ndërqytetëse ndërmjet qarqeve

Licencë

Ministria

Transporti i udhëtarëve me taksi

Licencë

Bashkia

Agjenci transporti udhëtarësh e shërbimi taksi

Licencë

Bashkia/ Komuna

Shërbimet e rastit

Libër udhëtimi

Qarku

2. Transporti ndërkombëtar i udhëtarëve

Lloji i Veprimtarisë

Dokumenti që lëshohet

Autoriteti

kompetent

Transport ndërkombëtar udhëtarësh

Licencë

Ministria

Shërbimet në linjë të rregullt

Autorizim

Ministria

Shërbimet e rregullta të specializuara

Autorizim

Ministria

Shërbimet vajtje-ardhje (lavjerrës)

Autorizim

Ministria

Shërbimet e rastit

Libër udhëtimi/ Autorizim

Ministria

Agjenci transporti udhëtarësh

Licencë

bashkia

3. Transporti i mallrave brenda vendit

Lloji i Veprimtarisë

Dokumenti që lëshohet

Autoriteti

kompetent

Transporti për të tretë dhe me qira

Licencë

Bashkia/ Qarku, për komunat.

Transporti për llogari të vet

Certifikatë

DPSHTRR

Transporti i mallrave të rrezikshme

Certifikatë

Bashkia/komuna

Transporti me mjete jashtë norme

Licencë

DPSHTRR

4. Transporti ndërkombëtar i mallrave

Lloji i Veprimtarisë

Dokumenti që lëshohet

Autoriteti

kompetent

Transporti për të tretë dhe me qira

Licencë

DPSHTRR

Transporti për llogari të vet

Certifikatë

DPSHTRR

Transporti i mallrave të rrezikshme

Certifikatë

DPSHTRR

Transporti ndërmjet dy e më shumë shteteve anëtare të ECMT/CEMT

Autorizim

ANALTIR

5. Aktivitete të tjera

Lloji i Veprimtarisë

Dokumenti që lëshohet

Autoriteti

Agjenci spedicionere

Licencë

DPSHTRR

Konsulencë tekniko-ekonomiko në

veprimtarinë e transportit rrugor.

Licencë

Ministria