Norma baze e interesit, e njohur ndryshe edhe si cmimi i mbajtjes se parase, eshte norma e percaktuar nga Banka e Shqiperise per te mbajtur inflacionin brenda kufijve te synuar. Kjo norme luan rolin e instrumentit kryesor, te perdorur per te percuar sinjalet e politikes monetare ne ekonomi. Norma baze e interesit aplikohet nga Banka e Shqiperise ne ankandet javore te marreveshjeve te riblerjes (repo) dhe ne marreveshjet e anasjella te


riblerjes (repo-t e anasjella). Aktualisht, norma baze e interesit ne vendin


tone eshte 5,50 per qind. Repo-t dhe repo-t e anasjella, jane instrumente te perdorura nga Banka e Shqiperise per te administruar likuiditetin e sistemit bankar. Marreveshjet


e riblerjes jane operacionet e tregut te hapur, gjate te cilave Banka e Shqiperise u shet letra me vlere bankave te nivelit te dyte, dhe i riblen ato ne nje date te mevonshme, te vendosur sipas kushteve te paracaktuara. Ndersa marreveshjet e anasjella te riblerjes jane operacione te tregut te hapur, gjate te cilave Banka e Shqiperise blen letra me vlere dhe i rishet ne daten e caktuar, sipas termave te kontrates. Norma baze e interesit sherben si orientuese per nivelin e normave te interesit ne ekonomi. Kjo norme percakton edhe normen e interesit te depozitave dhe te huave njeditore te Bankes se Shqiperise. Gjithashtu, ajo ndikon normen e interesit te tregut nderbankar, te depozitave ne leke prane bankave tregtare si dhe te bonove te thesarit, dhe te kredise se akorduar ne leke per ekonomine. Normat e interesit kane fuqine te ndikojne jetet e njerezve; sa deshire kane njerezit te kursejne dhe sa interes kane bizneset te investojne? Duke ndikuar vendimet ekonomike, qe personat e ndryshem ndermarrin, ato sherbejne si faktor percaktues per investimet ne nivelin e pergjithshem te ekonomise. Kur normat e interesit ulen, investimet rriten, si rezultat i uljes se kostos se huamarrjes. Ne kete rast, njerezit nxitojne te blejne nje shtepi, nje makine dhe ne kete menyre ata ndihen me optimiste per te ardhmen.