Pacienti, ne kete moment, do te perfitoje faktin qe spitalet do te kene me shume barna, pasi do t'i prokurojne vete ato qe ne fillim te vitit dhe natyrisht do te garantohet nepermjet nje kontrolli shume te hollesishem nga ISKSH, qe te gjithe spitalet do te kene barnat me te domosdoshme, sipas sherbimeve qe ato japin. Kjo reforme i hap rrugen matjes reale te sherbimit, transparences, ne sherbimin shendetesor, pasi ne e dime qe nuk ka nje transparence se cfare sherbimi jepet, ne cfare vendi, ku jepen keto sherbime, si respektohet sistemi i referimit nga spitalet rajonale ne spitalin terciar, qe eshte QSUT. Te gjitha keto me vendosjen e kontrates midis nesh dhe spitaleve, (sic ju thashe eshte nje faze tremujore qe eshte lene per percaktimin e te gjithe elementeve ne kontrate) do te jene te percaktuar saktesisht se cfare sherbimi do te ofroje secili spital kundrejt pacientit. Ne kete liste jane te gjitha sherbimet qe jepen sot ne Republiken e Shqiperise, por nuk eshte e thene qe te gjitha vendimet qe jane atashuar ne VKM te jepen ne nje spital te caktuar. Per kete arsye detajimi do te vazhdoje me tej, me kontratat qe do te lidhe ISKSH me spitalet.

Lista e sherbimeve spitalore qe do te financohen nga ISKSH.


1. Sherbimi i Kardiologjise


-hemodinamika


-reanimacioni kardiologjise


2. Sherbimi i Kardiokirurgjise


3. Sherbimi i Kirurgjise angiovaskulare


4. Sherbimi i Hematologjise


5. Sherbimi Gastrohepatologjise


6. Sherbimi endokrinologjise


7. Sherbimi nefrologji dhe hemodialize


8. Sherbimi anestezi-reanimacionit


9. Sherbimi urgjences se semundjeve te brendshme


10. Sherbimi i mjekesise interne


11. Sherbimi alergologjise


12. Sherbimi reumatologjise


13. Sherbimi dermatologjise


14. Sherbimi ortopedise


15. Sherbimi okulistikes


16. Sherbimi ORL


17. Sherbimi kirurgjise maksilo-faciale


18. Sherbimi i kirurgjise se pergjithshme


19. Sherbimi i urgjences kirurgjikale


20. Sherbimi i kirurgjise digjestive


21. Sherbimi urologjise


22. Sherbimi djegie plastikes


23. Sherbimi neurologjise dhe neurofiziologjise


24. Sherbimi neurokirurgjise


25. Sherbimi i onkologjise dhe kirurgjia onkologjike


-statistika onkologjike (regjistri I kancerit)


-laboratori histopatologjik onkologjik


-laboratori klinik-biokimik onkologjik


26. Sherbimi rrezatim kobaltit


27. Sherbimi infektiv


28. Sherbimi pediatrise pergjithshme


-urgjenca pediatrike


-fizioterapia pediatrike


29. Sherbimi pediatrise se specialiteteve


30. Sherbimi pediatrise infektive


31. Sherbimi kirurgjise infantile


32. Sherbimi onkohematologjise pediatrike


33. Sherbimi reanimacionit pediatrik


34. Sherbimi laboratoreve (Klinik-biokimik, mikrobiologjik, imunologjik, anatomopatologjik, gjenetik mjekesor,laboratori mjekesise nukleare)


35. Sherbimi imazherise


36. Sherbimi fizioterapise


37. Sherbimi statistikave


38. Sherbimi i pneumologjise


39. Sherbimi kirurgjise torakale


40. Sherbimi ftiziatrish


41. Sherbimi gjinekologjise


42. Sherbimi obstetrikes


43. Sherbimi patologjise se barres


44. Sherbimi i neonatologjise


45. Sherbimi farmacise


46. Sherbimi i konsultave ambulatore


47. Sherbimi i toksikologjise


48. Sherbimi i koordinimit te urgjencave


49. Sherbimi psikiatrise ( QSUT )


50. Kontrolli i infeksioneve spitaloreMbeshtetur ne ligjin e spitaleve

1. Spitali ditor


-Sherbimi te ndihmes se pare mjekesore per trajtim dhe kurim 24 oresh.

2. Spitali ne nivel bashkie (rrethi)


-Sherbimi urgjence


-Sherbimi i mjekesise se pergjithshme


-Sherbimi i kirurgjise se pergjithshme


-Sherbimi i pediatrise


-Sherbimi obstetri-gjinekologjise


-Sherbimi i anestezi-reanimacionit


-Sherbimi i radiologjise


-Sherbimi i laboratoreve klinik-biokimik


-Sherbimi farmacise

3. Spitali ne nivel qarku (rajonal)


-Sherbimi urgjence


-Sherbimi i mjekesise se pergjithshme


-Sherbimi i kirurgjise se pergjithshme + ortopedi traumatologji+urologji


-Sherbimi i pediatrise


-Sherbimi i obstetri-gjinekologjise


-Sherbimi i anestezi-reanimacionit


-Sherbimi i radiologjise


-Sherbimi i fizioterapise


-Sherbimi i laboratoreve klinike-biokimike dhe mikrobiologjike


-Sherbimi i anatomise dhe histologjise patologjike


-Sherbimi i hemodializes


-Sherbimi i farmacise


-klinika e ORL


-klinika e okulistikes


-klinika e semundjeve infektive


-klinika dermatologjike


-kabineti i onkologjise


-kabineti i riaftesimit


-kabineti i dietologjise
Lista e institucioneve qe nuk do te financohen nga ISKSH


Spitali Psikiatrik Vlore


Spitali Psikiatrik Elbasan


Sherbime te shendetit mendor ne rrethe


Sherbimi i Psikiatrise Shkoder


Qendra Kombetare e Riaftesimit, mirerritjes dhe zhvillimit te femijeve


Sherbimi Kombetar i Transfuzionit


Oficina elektro Mjekesore


Njesia e Transportit me Helikoptere.