Speciale / Gazeta “Shekulli” publikon procedurat, datat dhe dokumentet për aplikim


Tarifat për secilën degë në universitete. Fituesit përzgjidhen në bazë të mesatares dhe të numrit të kuotave të pranimit


Aplikimi për regjistrim në sistemin e studimeve me kohë të pjesshme, mund të cilësohet zyrtarisht i hapur. Duke filluar nga sot, kandidatët, të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet Part-Time, duhet të paraqesin pranë sekretarive të fakulteteve ku ata kërkojnë të vazhdojnë studimet, kërkesën për aplikim, si edhe dokumentet që nevojiten për regjistrim, konkretisht; dëftesë pjekurie e shkollës së mesme ose diplomë tjetër studimi, të fituar jashtë vendit, të vlerësuar të barasvlefshme me të, dokument identifikimi (certifikatë lindjeje me fotografi ose pasaportë), 2 fotografi, si edhe mandat arkëtimi i tarifës së regjistrimit prej 1.500 lekësh. Udhëzimi i Ministrisë së Arsimit bën të ditur se, nëse kandidati fitues nuk ka dëftesë pjekurie origjinale, duhet të paraqesë dublikatë të dëftesës së pjekurisë, të lëshuar nga drejtoria e shkollës së mesme dhe të vërtetuar në Drejtorinë Arsimore Rajonale, në Zyrën arsimore përkatëse. Për kandidatët që do të regjistrohen në programet e studimit të ciklit të parë me kohë të pjesshme në Akademinë e Edukimit Fizik e Sporteve në Tiranë, përveç dokumentacionit të përcaktuar, këta të fundit duhet t’u nënshtrohen kritereve të veçanta, sikurse janë konkurset e pranimit të vendosura nga ky institucion për pranimet në studimet e ciklit të parë me kohë të pjesshme. Përzgjedhja e fituesve në sistemin Part-Time, do të bëhet nga një grup Ad-hoc, i ngritur në fakultetet përkatëse. Kriter bazë për përzgjedhjen e kandidatëve do të jetë mesatarja e shkollës së mesme, ku ata kanë përfunduar, si edhe kuotat e miratuara nga Këshilli i Ministrave. Udhëzimi i dalë nga Ministria e Arsimit, detyron Institucionet e Arsimit të Lartë Publik, që të shpallin dhe të afishojnë listat e kandidatëve fitues në vende të dukshme në fakultete, brenda orës 12:00 të datës 15.12.2008, të ndarë sipas programeve të studimit përkatës. Procesi i regjistrimit të fituesve në sistemin Part-Time, do të nisë më datë 15 dhe do të mbyllet katër ditë më pas, më datë 19 dhjetor. Për të qenë në shërbim të kandidatëve fitues, MASH-i ka udhëzuar që sekretaritë e fakulteteve të kryejnë procedurat e regjistrimit nga ora 8:00 deri më orën 16:00.


 


Kandidatët nga trojet, në bazë të marrëveshjes midis ministrive


Kuotat e pranimit për shtetasit e huaj, që dëshirojnë të ndjekin studimet në sistemin me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2008-2009, në Institucionet e Arsimit të Lartë Publik, do të shpërndahen në bazë të marrëveshjeve dypalëshe ose shumëpalëshe, që Ministria e Arsimit ka me homologet e saj në trojet shqiptare, si edhe kërkesave individuale të vetë personave të interesuar. Udhëzimi, po kështu, flet edhe për kategoritë e tjera të individëve që kërkojnë të ndjekin sistemin Part-Time. Kështu, kandidatët që dëshirojnë të ndjekin studimet me kohë të pjesshme, në një program të dytë studimi, do ta fitojnë këtë të drejtë, sipas kritereve të përcaktuara nga vetë institucionet publike të arsimit të lartë, dhe të bëra publike paraprakisht.


Dokumentet


1-Dëftesë pjekurie e shkollës së mesme, ose diplomë tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar të barasvlefshme me të


2-Dokument identifikimi (certifikatë lindjeje me fotografi, ose pasaportë).


Në dosje të mbahet certifikata e lindjes me fotografi, ose fotokopja e pasaportës


3- 2 fotografi


4-Mandat arkëtimi i tarifës së regjistrimit prej 1.500 lekësh


Kuota e pranimit


1-Për programet e studimit të ciklit të parë, më kohë të pjesshme, 3 045


2-Programet e dyta të studimi,   1 400


3-Për transferim studimesh,  200


4-Për shtetasit e huaj,    200


Part-Time, tarifa vjetore e shkollimit


Universiteti i Tiranës


Histori                       52 000 lekë


Gjeografi                   52 000 lekë


Gjuhë-Letërsi            52 000 lekë


Drejtësi                    93 600 lekë


Biologji                    62 400 lekë


Financë-Kont.          72 800 lekë


Adm.-Biznes           72 800 lekë


Psikologji                52 000 lekë


Punë Sociale           52 000 lekë


Akademia e Edukimit Fizik dhe Sporteve “Vojo Kushi” 62 400 lekë


Universiteti Bujqësor i Tiranës


Menaxhim Agrobiznesi                 52 000 lekë


Ekonomi dhe Politikë Agrare       52 000 lekë


Hortikulturë                                  52 000 lekë


Prodhim Bimor                            52 000 lekë


Zootekni dhe Biznes Blegtoral     52 000 lekë


Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 52 000 lekë


Teknologji Agroushqimore           52 000 lekë


Agromekanizim                           52 000 lekë


Vreshtari dhe Enologji                 52 000 lekë


Inxhinieri Pyjesh                         62 400 lekë


Inxhinieri Përpunim Druri            62 400 lekë


Financë-Kontabilitet                   62 400 lekë


Mbrojtje Bimësh                      62 400 lekë


Agromjedis dhe Ekologji       62 400 lekë


Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan


Histori-Gjeografi41 600 lekë


Gjuhë-Letërsi41 600 lekë


Edukatë Qytetare41 600 lekë


Punë Sociale41 600 lekë


Filozofi-Sociologji41 600 lekë


Adm.-Biznes52 000 lekë


Financë-Kont.52 000 lekë


Biologji-Kimi52 000 lekë


Cikli i Ulët31 200 lekë


Ciklin e Ulët Parashkollor 31 200 lekë


Matematikë-Fizikë 31 200 lekë


Universiteti “Eqrem Çabej”, Gjirokastër


Histori-Gjeografi31 200 lekë


Fin.-Kontabilitet41 600 lekë


Biologji-Kimi41 600 lekë


Cikli i Ulët31 200 lekë


Cikli i Ulët Parashkollor 31 200 lekë


Matematikë-Fizikë31 200 lekë


Gjuhë-Letërsi31 200 lekë


Administrim Publik41 600 lekë


Menaxhim Turizëm41 600 lekë


Universiteti “Fan S.Noli”, Korçë


Gjuhë-Letërsi31 200 lekë


Financë41 600 lekë


Cikli i Ulët31 200 lekë


Cikli i Ulët Parashkollor 31 200 lekë


Menaxhim Biznesi41 600 lekë


Turizëm41 600 lekë


Horti Kulturë31 200 lekë


Agrobiznes31 200 lekë


Marketing41 600 lekë


Në universitetin “Luigj Gurakuqi”, Shkodër:


Gjeografi 41 600 lekë


Financë-Kontabilitet52 000 lekë


Turizëm52 000 lekë


Administrim-Biznes52 000 lekë


Biologji-Kimi52 000 lekë


Histori41 600 lekë


Cikli i ulët31 200 lekë


Cikli i ulët parashkollor 31 200 lekë


Matematikë31 200 lekë


Fizikë31 200 lekë


Gjuhë-Letërsi41 600 lekë


Juridik 72 800 lekë


Në universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë


Infermieri 41 600 lekë