Keshilli i Ministrave ka miratuar dje çeljen e nje sere programesh te reja masteri.

Sipas vendimeve te Keshillit te Ministrave, eshte miratuar hapja e programit te studimit te ciklit te trete, master i nivelit te dyte (MND), ne gjuhe shqipe, ne Qendren Nderuniversitare te Studimeve Albanologjike. Programi i studimit realizohet me 60 kredite dhe kohezgjatja normale e tij eshte 1 (nje) vit.

Dje eshte miratuar hapja e programit te studimit gjuhe-letersi shqipe dhe frenge ne perfundim te te cilit leshohet diplome e nivelit te pare DNP, ne gjuhe-letersi shqipe dhe frenge, ne Universitetin “Fan S. Noli” te Korçes, ne Fakultetin e Mesuesise.

Kuota e pranimit

Kuota e pranimit ne programin e studimit te ciklit te pare me kohe te  plote gjuhe-letersi shqipe dhe frenge eshte 50 (pesedhjete). Tarifa e shkollimit ne programin e studimit te ciklit te pare me kohe te plote ne gjuhe-letersi shqipe dhe frenge eshte 12 mije leke”.

Nje tjeter vendim i radhes ka qene hapja e programeve te studimeve te ciklit te trete, master i nivelit te dyte, ne Fakultetin e Inxhinierise Mekanike, te Universitetit Politeknik te Tiranes. Po ashtu, qeveria ka miratuar dje hapjen e programeve te studimeve te ciklit te trete, master i nivelit te dyte, ne Universitetin e Tiranes ne disa fakultete.

Programet e studimeve te  ciklit te trete, master i nivelit te dyte, realizohen me jo me pak se 60 kredite dhe kohezgjatja normale e tyre eshte te pakten nje vit.

Keto programe studimi do ta fillojne veprimtarine mesimore ne vitin akademik 2009-2010.

Programet kryesore

Efektet financiare, qe rrjedhin nga zbatimi i ketij vendimi, te perballohen nga buxheti vjetor, miratuar per Universitetin e Tiranes.
Programet e miratuara ne Universitetin e Tiranes jane: Ne Histori, ne perfundim te te cilit leshohet diplome master i nivelit te dyte (MND) ne histori.

Ne Arkeologji, ne perfundim te te cilit leshohet diplome master i nivelit te dyte (MND) ne arkeologji.

Ne Trashegimi Kulturore, ne perfundim te te cilit leshohet diplome master i nivelit te dyte (MND), ne trashegimi kulturore. Ne Marredhenie Nderkombetare, ne perfundim te te cilit leshohet diplome master i nivelit te dyte (MND), ne marredhenie nderkombetare.

Ne Shkenca Gjuhesore, ne perfundim te te cilit leshohet diplome master i nivelit te dyte (MND), ne shkenca gjuhesore.

Ne Letersi Boterore, ne perfundim te te cilit leshohet diplome master i nivelit te dyte (MND), ne letersi boterore.

1.  
Fakulteti i Historise  dhe Filologjise:
 
Ne Histori, ne perfundim te te cilit leshohet diplome master i nivelit te dyte (MND), ne histori.

Ne Arkeologji, ne perfundim te te cilit leshohet diplome master i nivelit te dyte (MND), ne arkeologji.

Ne Trashegimi Kulturore, ne perfundim te te cilit leshohet diplome master i nivelit te dyte (MND), ne trashegimi kulturore.

Ne Marredhenie Nderkombetare, ne perfundim te te cilit leshohet diplome master i nivelit te dyte (MND), ne marredhenie nderkombetare.
 
2.
Fakulteti i Gjuheve te  Huaja:
 
Ne Shkenca Gjuhesore, ne perfundim te te cilit leshohet diplome master i nivelit te dyte (MND), ne shkenca gjuhesore.

Ne Letersi Boterore, ne perfundim te te cilit leshohet diplome master i nivelit te dyte (MND), ne letersi boterore.
 
3.
Fakulteti i Shkencave Natyrore:
 
Ne Matematike Teorike, ne perfundim te te cilit leshohet diplome master i nivelit te dyte (MND), ne matematike teorike.

Ne Sisteme Informatike te Avancuara, ne perfundim te te cilit leshohet diplome master i nivelit te dyte (MND), ne sisteme informatike te avancuara.

Ne  Fizike, ne profilet:

Fizike teorike llogaritese, ne perfundim te te cilit leshohet diplome  master i nivelit te dyte (MND), me profil fizike teorike llogaritese.

Fizike e aplikuar, ne  perfundim te te cilit leshohet diplome master i nivelit te dyte (MND), me profil fizike e aplikuar.

Biofizike, ne perfundim te te cilit leshohet diplome master i nivelit te dyte (MND), me profil biofizike.