Në fillim të këtij takimi ministri i Shëndetësisë Petrit Vasili parashtroi një plan veprimi, ku disa nga pikat kryesore ishin: dixhitalizimi dhe informatizimi i sistemit shëndetësor, si një prioritet madhor që do të bëjë të mundur ofrimin e shërbimeve cilësore ndaj të gjithë qytetarëve duke zhdukur informalitetin në shëndetësi.

Në këtë plan veprimi parashikohet edhe përllogaritja e kostove në shërbimin shëndetësor spitalor sipas VKM - së miratuar nga qeveria, pak kohë më parë; respektimi dhe forcimi i Sistemit të Referimit; edukimi në vazhdim i punonjësve të shëndetësisë; akreditimi i institucioneve shëndetësore etj.

Më tej në këtë takim, pasi u vlerësua shërbimi i urgjencave si një shërbim nga i cili varet prognoza e sëmundjes, ecuria dhe shkalla e invalitetit të pacientit u vlerësua si një detyrë e rëndësishme dhe e menjëhershme përcaktimi hapave konkretë që duhen ndjekur për implementimin sa më parë të strategjisë së emergjencave, për krijimin e një sistemi urgjence mbarëkombëtar, të unifikuar dhe sipas standardeve të një cilësie të lartë.

Në fund të takimit u diskutua dhe mbi gjetjen e masave dhe zgjidhjeve konkrete të menjëhershme, afatmesme e afatgjata për luftën ndaj korrupsionit në çdo hallkë të sistemit shëndetësor. Kryeministri Berisha theksoi edhe një herë se nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç reformave të thella që sistemi i shëndetësisë të dalë një herë e mirë nga korrupsioni, të modernizohet e të përafrohet me standardet dhe modelet më të suksesshme.