Keshilli i Ministrave ka miratuar dje hapjen e programit te studimit “Master te nivelit te pare”, ne Fakultetin e Inxhinierise Mekanike, te Universitetit Politeknik te Tiranes.
Qeveria miratoi dje titullin qe do te marrin studentet qe do te specializuan ne kete program: “Tekstil dhe stilim mode”, ne perfundim te te cilit leshohet diplome “Master i nivelit te pare, MNP, ne tekstil dhe stilim mode”.“Planifikimi i sistemeve te transportit, menaxhimi i trafikut dhe siguria rrugore”, ne perfundim te te cilit leshohet diplome “Master i nivelit te pare, MNP, ne planifikimi i sistemeve te transportit, menaxhimi i trafikut dhe siguria rrugore”.Keshilli i Ministrave miratoi programet e studimeve “Master i nivelit te pare” realizohen me 60 kredite dhe kohezgjatja normale e tyre eshte nje vit. Keto programe studimi te fillojne veprimtarine mesimore ne vitin akademik 2009-2010.Kuotat e pranimeve ne keto programe “Master i nivelit te pare”, ne Universitetin e Tiranes, per vitin akademik 2009-2010, te jene “Tekstil dhe stilim mode” 25, “Planifikimi i sistemeve te transportit, menaxhimi i trafikut dhe siguria rrugore”, 25.Tarifat vjetore te shkollimit per studentet, qe do te regjistrohen me kohe te plote, ne vitin akademik 2009-2010, te jene, si me poshte vijon: “Tekstil dhe stilim mode” 60 mije leke, “Planifikimi i sistemeve te transportit, 75 mije leke menaxhimi i trafikut dhe siguria rrugore”. Studenti i nenshtrohet vetem nje tarife vjetore shkollimi.Kuotat e pranimeve ne programet e studimit “Master i nivelit te pare”, sipas pikes 4, te ketij vendimi, qe mbeten te parealizuara, rishperndahen nga Ministria e Arsimit dhe e Shkences. Efektet financiare, qe rrjedhin nga zbatimi i ketij vendimi, te perballohen nga buxheti i miratuar per Universitetin Politeknik te Tiranes. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Shkences dhe Universiteti Politeknik i Tiranes per zbatimin e ketij vendimi.