Transmetuar me 16052014 - 1532
Bujar Nishani

PUBLICITET

Tirane 16 maj 2014 NOAal-Presidenti Bujar Nishani ka kthyer per rishqyrtim ligjin per deklarimin e pasurive Arsyet e kthimit te ketij ligji Presidenti i bazon ne nenet 93 dhe 85 te Kushtetutes Sipas Nishanit ligji aktual bie ndesh me sistemin qeverises dhe do te cenonte pavaresine e ILDKP dhe bashkeveprimin institucionalbr
br
Duke u bazuar ne piken 1 te nenit 85 te Kushtetutes se Republikes Presidenti Nishani ka vleresuar se ky ligj duhet kthyer per rishqyrtim nga Kuvendibr
br
Ne bindje te Kushtetutes se Shqiperise dhe ne ushtrim te se drejtes parashikuar ne piken 1 te nenit 85 te Kushtetutes kam vleresuar se ky ligj i duhet kthyer per rishqyrtim Kuvendit mbeshtetur ne arsyet dhe argumentet e meposhtme thuhet ne njoftimin e Presidencesbr
br
residenti i Republikes pervec kompetencave te parashikuara nga neni 92 i Kushtetutes dhe kompetencave qe parashikohet se mund ti jepen me ligje te vecanta neni 94 i saj gezon edhe kompetenca te parashikuara nga nene te tjera te Kushtetutes nder te cilat jane shpallja e ligjeve neni 841 emerimi i anetareve te Qeverise neni 96 98 emerimin e gjyqtareve te Gjykates Kushtetuese dhe Gjykates se Larte 1251 1361 emerimin e Prokurorit te Pergjithshem neni 1491 etj Pra kompetencat jane te shprehura ne nenet e Kushtetutes dhe ne ligje te vecanta qe nuk bien ne kundershtim me tebr
br
Ndryshe nga sa pretendohet ne relacionin e projekt-ligjit Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr 9049 date 10042003 Per deklarimin dhe kontrollin e pasurive te detyrimeve financiare te te zgjedhurve dhe te disa nepunesve publike te ndryshuar neni 92 i Kushtetutes nuk parashikon ne menyre shteruese kompetencat e Presidentit te Republikes por parashikon disa kompetenca te cilat nuk jane perfshire ne kapituj te tjere te Kushtetutes Vete teksti i nenit 92 e shpreh qarte kete duke cituar se Presidenti ushtron edhe keto kompetenca sqaron Nishanibr
br
Ne deklaraten e tij theksohet se Ndersa neni 94 i Kushtetutes ka te beje me parimin e ligjshmerise duke percaktuar se Presidenti i Republikes nuk mund te ushtroje kompetenca te pabazuara ne ligj apo qe jane te papajtueshme me Kushtetuten shte e vertete qe kompetenca qe i eshte dhene Presidentit te Republikes lidhur me propozimin e dy kandidaturave per zgjedhjen e Inspektorit te Pergjithshem te ILDKPKI-se nuk perfshihet ne listen e kompetencave te cituara ne nenin 92 te Kushtetutes dhe as ne nene te tjera te saj pasi ky Institucion nuk ishte krijuar ne kohen e hartimit te Kushtetutes dhe ajo nuk mund te shprehej per Institucione apo situata juridike qe do te krijoheshin ne te ardhmen shte pikerisht neni 94 i Kushtetutes i cili shpreh qarte frymen e saj dhe qellimin e kushtetute-beresve per ti mundesuar ligjvenesit nje lloj fleksibiliteti ne percaktimin e kompetencave te tjera per Presidentin per ceshtje qe kane te bejne me zgjidhjen e marredhenieve ndermjet organeve shteterore apo institucioneve te krijuara me ligje te vecanta dhe qe jane ne pajtim me Kushtetuten rasti i ILDKPKI Ligji nr 9049 date 10042003 Per deklarimin dhe kontrollin e pasurive te detyrimeve financiare te te zgjedhurve dhe te disa nepunesve publike te ndryshuar eshte ne perputhje te plote me kushtetuten dhe ndryshimi i tij si i cdo ligji tjeter duhet te arsyetohet dhe justifikohet Ne rastin konkret pervec mungeses se arsyetimit nuk kemi te bejme as me nje ndryshim te realitetit ligjor per ceshtjet ne diskutimbr
br
Argumentet e dhene ne relacionin shoqerues te projekt-ligjit i miratuar nga Kuvendi lidhur me ndryshimet e bera ne menyren e perzgjedhjes se kandidateve nuk qendrojne madje ka perpjekje per te interpretuar dispozitat kushtetuese ne kundershtim me qellimin e tyrebr
br
Gjithashtu ne kete relacionin thuhet se ndryshimi i dispozites se nenit qe parashikon menyren e perzgjedhjes se Inspektorit te Pergjithshem te ILDKPKI konfirmohet me interpretimin qe permban vendimi i Gjykates Kushtetuese nr 2122002 ku argumentohet se Per funksionet kushtetuese te organeve ate qe nuk ka dashur ta beje Kushtetuta nuk mund ta beje ligjibr
br
Referimi ne vendimin nr 2122002 te Gjykates Kushtetuese eshte i gabuar dhe eshte nxjerre jashte kontekstit per te cilin eshte shprehur Gjykata e cila i referohet nje institucioni kushtetues dhe konkretisht Kontrollit te Larte te Shtetit duke argumentuar se perderisa Kushtetuta ka trajtuar organizimin dhe funksionimin e ketyre institucioneve dhe statusin e drejtuesve te tyre ajo ka percaktuar njekohesisht edhe kufijte e te drejtave te tyrebr
br
Persa i perket argumentit se Ndryshimi i procedures se perzgjedhjes se Inspektorit te Pergjithshem do te shmange ndikimin e politikes ne perzgjedhjen e drejtuesit te ketij institucioni te rendesishem ne luften kunder korrupsionit jemi plotesisht kunder bazuar ne argumentet e parashtruar me siper lidhur me rolin e Presidentit te Republikes si Kryetar Shteti dhe kompetencave te tij te parashikuara ne Kushtetutebr
br
Heqja e kompetences se Presidentit te Republikes per te propozuar kandidaturat per perzgjedhjen e Inspektorit te Pergjithshem te ILDKPKI-se ne perputhje me kriteret e mirepercaktuara ne ligj eshte nje akuze institucionale qe i behet Presidentit te Republikes si organ kushtetues per njeanshmeri politike duke qene ne kundershtim me parashikimet kushtetuese dhe funksionin e tij si Kryetar Shtetibr
br
Per vete rendesine qe ka ILDKPKI shprehemi dakord se procesi i perzgjedhjes se Inspektorit te Pergjithshem te jete sa me transparent dhe i bazuar ne kritere ligjore te percaktuara qarte por kryerja e te gjithe procedures qe nga propozimi i kandidaturave deri tek perzgjedhja e Inspektorit te Pergjithshem nga i njejti organ do te minimizoje pavaresine e Institucionit qe ai perfaqesonbr
br
Mundesia per perzgjedhjen e nje kandidature politike ne kete funksion eshte shume e madhe duke ditur se Kuvendi ka nje shumice politike te caktuar qe dikton edhe perberjen e Qeverisebr
br
Inspektori i Pergjithshem i ILDKPKI-se drejton nje institucion qe merret me deklarimin dhe kontrollin e pasurise legjitimitetin e burimeve te krijimit te saj detyrimeve financiare per te zgjedhurit nepunesit publike per familjaret e tyre dhe per personat e lidhur me ta dhe procedura e re e perzgjedhjes shton konfliktin e interesit qe do kete organi propozuesperzgjedhes i kandidaturavebr
br
Procedura e emerimit nepermjet dy institucioneve ku njeri propozon kandidaturat dhe tjetri emeron eshte nje garanci per pavaresine e ILDKPKI-se Ky qendrim mbeshtetet edhe nga Gjykata Kushtetuese e RSH-se me vendimin nr 2 te dates 19012005 e cila e cileson procesin e bashkeveprimit institucional midis Presidentit dhe Kuvendit ne perzgjedhjen e disa funksionareve si pjese e balancimit midis pushteteve ne perputhje me nenin 7 te Kushtetutesbr
br
Si perfundim duhet theksuar se keto qasje qe sjell ligji 452014 bien ndesh me sistemin qeverises ne Republiken e Shqiperise i cili bazohet ne parimin kushtetues te ndarjes dhe balancimit te pushteteve si dhe do te cenonte bashkeveprimin institucional i cili ka mirefunksionuar qe nga miratimi i ligjit ne vitin 2003 pa pasur konflikte dhe akuza te ndersjella sqaron Presidenti Bujar Nishaniasnoaalbr
br


lang enUS

p idlast