D E K R E TPËR EMËRIM GJYQTARI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 136, paragrafi 4 të Kushtetutës, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,

D e k r e t o j:

Neni 1Petraq Curri, emërohet gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës.

Neni 2Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 6494

Tiranë, më 05.04.2010PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BAMIR TOPI