E K R E T

PËR

SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o jShpalljen e ligjit nr. 10 053, datë 29.12.2008 “Për një shtesë në ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.

Nr. Dekretit 6011

Tiranë, më 15.01.2009PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BAMIR TOPI