D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI


Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,


D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 10 171, datë 22.10.2009 “Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë”.


Nr. Dekretit 6322
Tiranë, më 05.11.2009PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BAMIR TOPI