D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI


Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,


D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 10 193, datë 03.12.2009 “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale”.


Nr. Dekretit 6363
Tiranë, më 22.12.2009
PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BAMIR TOPI