D E K R E T

PËR

SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o jShpalljen e ligjit nr. 10 302, datë 15.07.2010 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8308, datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore”, të ndryshuar.

Nr. Dekretit 6652

Tiranë, më 26.07.2010PRESIDENTI I REPUBLIKËSBAMIR TOPI