D E K R E T

PËR

SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o jShpalljen e ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”.

Nr. Dekretit 5826

Tiranë, më 29.07.2008

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BAMIR TOPI