Porti i Durrësit është përzgjedhur nga BE si port pilot në Ballkan për nisjen e projektit PoWER.


PoWER është një Projekt Europian i financuar nga Programi INTERREG V B ADRION, i cili ka si qëllim shndërrimin e porteve në nxitës të zhvillimit ekonomik përmes teknologjive të reja.


PoWER sfidon Programin ADRION Priority Innovative and Smart Region duke testuar një metodologji për mbështetjen e evolucionit të porteve Adrion në Hub Innovation në 6 zona pilot. PoWER nxit bashkëpunimin midis aktorëve kryesorë të Zinxhirit të Furnizimit të Inovacionit (institucionet njohëse, ndërmarrjet dhe administrata publike) si në nivel lokal ashtu edhe në nivel transnacional me qëllim shfrytëzimin e potencialit ende të pashfrytëzuar të këtyre zonave të portit, shkruan Monitor.


Projekti PoWER hyn në një fazë të re të ndërveprimit me Ndërmarrjet, NVM-të, profesionistët dhe hulumtuesit në të gjithë zonën Adriatik-Jon. PoWER qëndron për portet si drejtues i rrotave të fushës së sipërmarrjes dhe është një projekt i financuar nga BE me qëllim mbështetjen e evolucionit të porteve në Hub Innovation në 6 porte pilot.


Porti i Durrësit është përzgjedhur si port pilot për këtë projekt në Shqipëri. Objektivi kryesor i projektit PoWER është mbështetja e porteve të përzgjedhura për të shërbyer në lidhjen e rajoneve dhe për të eksploruar potencialin e tyre të papërdorur sipërmarrës. Gjatë fazës së parë të aktiviteteve, ekspertët kanë mbledhur të dhëna, kanë prodhuar analiza për efikasitetin e energjisë dhe kanë krijuar një listë të Nevojave për portet pilot. Një raport specifik është zhvilluar edhe për Portin e Durrësit.


Thirrja për aderimin në këtë projekt të aktorëve që nevojiten për zhvillimin ka nisur në të gjitha vendet e mbuluara nga projekti dhe ka për qëllim zbulimin e zgjidhjeve të reja dhe patentave (produkteve, shërbimeve, modeleve të biznesit dhe teknologjive) që adresojnë nevojat e orientuara drejt energjisë të përcaktuara, më parë në Portin e Durrësit.


Projekti mbështetet nga Programi Interreg Adrion dhe partnerët e saj në Shqipëri janë Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim dhe Bashkia e Durrësit.


Gazeta Shqip