Zbardhet lista e specialiteteve, nënspecialiteteve apo specialiteteve plotësuese për profesionet e rregulluara, profesionistët e të cilave do të futen në provimin e shtetit për t’u licencuar. Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 13, të ligjit nr.10 171, datë 22.10.2009 “Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Arsimit, ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, ministrit të Shëndetësisë, ministrit të Bujqësisë, ministrit për Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit, Këshilli i Ministrave ka miratuar në mbledhjen e datës 14 shtator listën e specialiteteve, nënspecialiteteve apo specialiteteve plotësuese për profesionet e rregulluara. Provimet e shtetit do të zhvillohen gjatë muajit nëntor, sipas datave që do të përcaktojë ministri i Arsimit. Aktualisht, Agjencia Kombëtare e Provimeve ka miratuar dhe publikuar programet e provimit për disa profesione, mbi bazën e të cilave kandidatët do të testohen në provim. Më konkretisht, janë miratuar programet e provimit për: Mjekësinë e përgjithshme; Farmacinë; Stomatologjinë; Gjeodezinë; Veterinarinë; Fizioterapinë; Infermierinë e përgjithshme; Teknik laboratori; Imazherinë; Logopedinë.Lista e specialiteteve, nënspecialiteteve apo specialiteteve plotësuese për profesionet e rregulluara


1.Profesioni i mjekut të përgjithshëm (pa specialitete)


2.Profesioni i stomatologut (pa specialitete)


3.Profesioni i farmacistit (pa specialitete)


4.Profesioni i infermierit


Infermieri e përgjithshme


Logopedi


Teknik laboratori


Imazheri


5.Profesioni i fizioterapistit (pa specialitete)


6.Profesioni i mamisë (pa specialitete)


7.Profesioni i veterinerit (pa specialitete)


8.Profesioni i arkitektit


Arkitekturë (diplomë e ciklit të dytë ose ekuivalente me të)


Urbanistikë (diplomë e ciklit të dytë ose ekuivalente me të)


9.Profesioni i inxhinierit (diplomë e ciklit të dytë)


Inxhinieri mekanike-profili konstruksione e mjete lëvizëse


Inxhinieri mekanike-profili energjetike


Inxhinieri mekanike (diplomë e ciklit të dytë ose ekuivalente me të)


Inxhinieri elektrike-profili elektroenergjetike


Inxhinieri elektrike-profili automatizim industrie


Inxhinieri ndërtimi-profili strukturist


Inxhinieri ndërtimi-profili transport


Inxhinieri ndërtimi-profili gjeoteknik


Inxhinieri mjedisi-profili trajtim ujërash


Inxhinieri mjedisi-profili energji


Inxhinieri ndërtimi (diplomë e ciklit të dytë ose ekuivalente me të)


Inxhinieri mjedisi (diplomë e ciklit të dytë ose ekuivalente me të)


Inxhinieri hidroteknike (diplomë e ciklit të dytë ose ekuivalente me të)


Inxhinieri gjeodezi (diplomë e ciklit të dytë ose ekuivalente me të)


Inxhinieri gjeologjike-profili gjeologji inxhinierike dhe hidrogjeologji


Inxhinieri gjeofizike


Inxhinieri e burimeve natyrore-profili gjeomatike


Gjeologji (diplomë e ciklit të dytë ose ekuivalente me të)


Gjeofizikë (diplomë e ciklit të dytë ose ekuivalente me të)


Inxhinieri nafte (diplomë e ciklit të dytë ose ekuivalente me të)


Inxhinieri miniera (diplomë e ciklit të dytë ose ekuivalente metë)


Inxhinieri e proceseve kimike


Inxhinieri navale


10.Profesioni i mësuesit (diplomë e ciklit të dytë)


Mësues për arsim fillor


Mësues për arsimin e mesëm të ulët


Mësues për arsimin e mesëm të lartë