Qeveria ka miratuar dhënien e licencës për hapjen e institucionit arsimor privat, parauniversitar, shkollë 9-vjeçare, e ciklit të mesëm “Hafiz Abdullah Zemblaku”, që në programin mësimor do të zhvillojë edhe lëndë fetare.

Në bazë të vendimit, ngarkohet Ministria e Arsimit dhe e Shkencës për të ndjekur zbatimin e dispozitave ligjore e nënligjore, për arsimimin, edukimin dhe formimin në këtë institucion.