Pikët minimale në universitete, vitin e kaluar


Si do të mund të ankoheni nëse nuk fitoni
Tashmë, që të gjithë kanë parë pikët e tyre në librin e transparencës ka nisur puna për renditjen e fituesve dhe të humbësve në çdo degë të universiteteve. Gazeta “standard” boton sot pikët minimale që u duheshin vitin e kaluar maturantëve për të hyrë në universitet, në një analogji me situatën e sotshme.


Pikët minimale


Vitin e kaluar, në rast se një maturant kishte marrë në total 4500 pikë në Maturën Shtetërore dhe nga ana tjetër kishte aplikuar në degët e konsideruara si të vështira, pra Juridik, Gazetari, Mjekësi, Shkenca Politike etj., ku pikët minimale ishin mbi 5 mijë, atëherë ai nuk mund të fitonte këto degë. Ndërkohë, që nëse kishte më shumë pikë se i fundit, ai kaishte të drejtë të ankimojë listën pranë Ministrisë së Arsimit. E njëjta procedurë do të ndiqet edhe këtë vit.


Pikët minimale të arritura vitin e kaluar kanë të bëjnë me të gjitha degët dhe shkollat e vendit. Në pikët minimale duket diferenca e madhe mes degëve të kërkuara dhe atyre më pak të kërkuara, që ishte një vit më parë. Në këtë mënyrë, ndërkohë që në Farmaci nuk mund të hyje me më pak se 5800 pikë, në Inxhinierinë Matematike dhe Fizike pragu i hyrjes ishte vetëm 2954 pikë.


Gjithashtu, tabela tregon edhe dallimet mes universiteteve më të parapëlqyera në vend dhe atyre më pak të pëlqyera. Kështu, vitin e kaluar Universiteti i Tiranës kishte shumicën e degëve me hyrje mbi 4 mijë e pesëqind pikë, në ndryshim nga Universiteti i Gjirokastrës ku vetëm pak degë kishin pikë minimale mbi 4 mijë pikë.


Si të ankimoni listat


Në rast se kur të dalin rezultatet vëreni llogaritje të gabuar të pikëve tuaja, ose në rast se i fundit i çdo dege ka më pak sesa keni ju, atëherë ju mund të ankoheni në Ministrinë e Arsimit. Maturantët duhet të kontrollojnë pikësëpari dhjetë degët ku kanë aplikuar në Formularin A2. Ata duhet të shohin pikët minimale në këto dhjetë degë dhe t’i krahasojnë me pikët e tyre. Në rast se kanë më shumë pikë, atëherë duhet të bëjnë një ankesë me shkrim, duke shpjeguar pikët që kanë dhe pikët minimale në degën në fjalë dhe ta dorëzojnë në Ministrinë e Arsimit.


Por edhe në rast se maturanti ka më pak pikë në një degë të caktuar, ai ka të mundësi që të fitojë shkollën e lartë. Kjo do të mësohet pas regjistrimit paraprak, ku një numër i madh vendesh pritet të mbeten të lira. Në këtë mënyrë, nëse keni diferencë të pakët me fituesin e fundit, atëherë keni më shumë mundësi për të hyrë në listën e fituesve përfundimtarë që do të shpallen në fund të shtatorit.
piket minimale


FAZA E DYTE


Emërtimi i degës Kuota Fituesi i fundit NM D1 D2 Z1 Z2


UNIVERSITETI TIRANES


001 HISTORI 100 Nr.687: 4904.9p 9.06 6.60 7.64 (6) 7.73 (5) 6.70


002 GJEOGRAFI 100 Nr.646: 4849p 8.02 7.64 6.64 (5) 7.84 (6) 7.16


003 GJUHË-LETËRSI 100 Nr.642: 4884p 6.60 7.77 5.64 (6) 8.52 (5) 7.50


004 GAZETARI 50 Nr.753: 5161.8p 8.00 8.00 8.00 (6) 8.41 (4) 5.45


005 KIMI 60 Nr.446: 4723.8p 8.40 7.12 5.24 (2) 7.84 (4) 6.14


006 BIOLOGJI 120 Nr.569: 4725.6p 8.15 5.81 6.07 (3) 7.39 (4) 7.39


007 MATEMATIKË 120 Nr.570: 4252.7p 7.10 6.33 6.50 (1) 5.57 (4) 5.68


008 FIZIKË 120 Nr.271: 2812p 5.50 5.00 5.00 (5) 6.48 (6) 6.14


009 INFORMATIKË 70 Nr.418: 5486.6p 8.25 6.33 8.36 (1) 8.52 (2) 8.98


010 KIMI USHQIMORE 60 Nr.331: 4633.3p 7.26 5.42 7.22 (2) 7.39 (1) 6.82


011 KIMI INDUSTRIALE 60 Nr.346: 4608.9p 8.34 5.94 6.50 (2) 7.39 (3) 7.39


012 INXH. MATEMATIKE DHE FIZIKE 80 Nr.178: 2954p 5.36 6.00 5.00 (5) 6.93 (6) 6.25


013 ANGLISHT 200 Nr.956: 4470.2p 8.57 5.68 7.78 (6) 6.93 (5) 6.93


014 FRËNGJISHT 100 Nr.237: 3881.4p 6.02 5.94 5.92 (4) 6.14 (5) 5.80


015 GJERMANISHT 110 Nr.253: 3763.4p 5.94 7.12 5.92 (5) 6.48 (6) 6.48


016 ITALISHT 110 Nr.510: 4129p 6.05 6.00 6.00 (5) 7.50 (6) 8.52


017 GJUHË SLLAVE BALLKANIKE 30 Nr.71: 3765p 5.74 6.60 6.36 (6) 6.36 (5) 5.11


018 GREQISHT 50 Nr.105: 3712.8p 7.14 6.60 5.12 (6) 6.70 (5) 5.91


019 TURQISHT 30 Nr.65: 3484.8p 7.34 6.00 5.00 (5) 6.25 (6) 6.59


020 PSIKOLOGJI 100 Nr.1054: 5066.3p 9.17 6.20 6.36 (6) 7.84 (5) 7.73


021 PUNË SOCIALE 100 Nr.958: 5047.6p 8.80 7.12 5.37 (4) 7.95 (6) 7.95


022 FILOZOFI-SOCIOLOGJI 100 Nr.731: 4857.4p 7.71 7.64 4.99 (6) 7.73 (5) 7.73


023 SHKENCA POLITIKE 100 Nr.1003: 5192.8p 9.62 6.46 7.50 (3) 7.84 (4) 8.52


024 ADMINISTRIM-BIZNES 460 Nr.1925: 4655.3p 7.50 5.81 6.36 (4) 7.84 (6) 8.30


024/1 ADMINISTRIM-BIZNES (KUKES) 100 Nr.91: 2682p 5.28 4.50 4.99 (5) 6.48 (3) 5.57


025 EKONOMIKS 70 Nr.961: 4883.8p 8.30 6.86 8.36 (5) 8.07 (6) 7.84


026 FINANCË 460 Nr.1438: 4876.3p 8.47 6.60 7.78 (6) 7.50 (4) 7.16


027 INFORMATIKË EKONOMIKE 60 Nr.582: 5031.7p 8.60 8.04 7.64 (2) 8.86 (4) 7.61


028 TURIZËM 200 Nr.610: 4213.5p 9.19 7.12 5.78 (5) 6.02 (6) 7.39


029 MJEKËSI E PËRGJITHSHME 250 Nr.535: 5721.4p 9.98 7.12 8.78 (2) 7.50 (3) 8.64


030 FARMACI 80 Nr.371: 5799.3p 9.50 8.56 8.07 (2) 8.52 (4) 7.95


031 STOMATOLOGJI 100 Nr.317: 5857.5p 9.82 6.60 8.64 (1) 8.64 (2) 9.43


032 SHËNDETI PUBLIK 80 Nr.248: 4884.5p 7.34 5.02 6.92 (1) 7.95 (2) 8.86


033 INFERMIER I PËRGJITHSHËM 250 Nr.588: 4842.1p 7.28 7.12 6.36 (2) 7.16 (3) 7.73


034 MAMI 50 Nr.146: 4521.1p 8.66 5.81 4.74 (2) 7.73 (3) 6.36


035 LABORANT 35 Nr.209: 5457.6p 8.14 7.38 7.64 (2) 7.95 (3) 9.09


036 FIZIOTERAPI 30 Nr.196: 5324.1p 9.57 6.73 6.64 (2) 8.30 (3) 7.95


037 LOGOPEDI 15 Nr.81: 4807.4p 8.43 6.60 7.07 (1) 7.73 (4) 5.45


038 IMAZHERI 30 Nr.133: 4847.9p 9.76 6.86 5.24 (1) 6.93 (2) 6.82


039 DREJTËSI 600 Nr.1306: 5137.1p 7.53 8.30 7.78 (5) 6.93 (6) 7.16


UNIVERSITETI POLITEKNIK


040 INXH. NDËRTIMI 150 Nr.613: 5506.2p 8.70 6.46 7.92 (1) 8.98 (4) 8.52


041 INXH. HIDROTEKNIKE 100 Nr.261: 4362.1p 7.82 6.33 6.07 (2) 7.16 (4) 7.73


042 INXH. MJEDISI 50 Nr.398: 5056.3p 9.00 7.51 5.78 (1) 6.59 (2) 8.30


043 ARKITEKTURË 100 Nr.100: 57.32p 9.29 6.20 5.92 (4) 7.50 (6) 7.61


044 INXH. GJEODET 60 Nr.189: 4250.3p 6.41 7.12 5.64 (1) 5.57 (4) 6.48


045 INXH. ELEKTRIKE 70 Nr.282: 5030p 6.64 6.60 7.07 (1) 7.73 (2) 9.09


046 INXH. ELEKTRONIKE 50 Nr.417: 5540.3p 9.39 7.77 7.64 (1) 8.30 (2) 7.61


047 INXH. INFORMATIKE 100 Nr.491: 5318.3p 9.45 6.86 7.22 (2) 8.75 (1) 6.82


048 INXH. TELEKOMUNIKACIONI 100 Nr.497: 5193.8p 8.75 6.20 8.22 (2) 7.95 (1) 7.05


049 INXH. MEKATRONIKE 60 Nr.161: 3908.4p 7.06 4.63 4.62 (2) 6.14 (4) 6.36


050 INXH. FIZIKE 60 Nr.101: 3077p 6.50 6.65 5.12 (5) 6.48 (6) 6.02


051 INXH. MATEMATIKE 60 Nr.187: 2733p 5.06 5.00 5.00 (5) 5.91 (6) 6.36


052 INXH. MEKANIKE 150 Nr.341: 4187.6p 7.66 8.17 4.99 (4) 7.84 (5) 6.70


053 INXH. TEKSTILE DHE MODE 60 Nr.190: 3984.5p 6.44 5.29 5.37 (4) 7.95 (3) 5.57


054 INXH. MATERIALE 89 Nr.63: 2916p 5.00 5.00 7.00 (5) 6.36 (6) 5.80


055 INXH. NE SHKENCAT E TOKËS 70 Nr.134: 2844p 6.48 5.02 5.12 (5) 5.34 (6) 6.48


056 INXH. GJEOINFORMATIKË 80 Nr.181: 3304.1p 6.03 5.94 4.74 (5) 6.36 (6) 8.30


057 INXH. GJEOBURIMEVE 150 Nr.186: 2698p 5.31 5.36 4.72 (6) 5.57 (5) 6.02


UNIVERSITETI BUJQESOR


083 DREJTIM FERMASH E AGROBIZ. 250 Nr.469: 3798.6p 6.68 5.02 5.64 (6) 6.70 (7) 5.00


084 EKONOMI E POLITIKE AGRARE 250 Nr.639: 4091.5p 7.09 5.02 6.21 (1) 6.70 (6) 6.59


085 FINANCE-KONTABILITET 200 Nr.702: 4333p 10.00 6.46 5.24 (2) 6.70 (3) 6.25


086 INXH. AGR. HORTIKULTURË 100 Nr.170: 2999.7p 5.06 4.89 5.12 (3) 6.59 (5) 6.36


087 INXH. AGR. MBROJTJE BIMESH 50 Nr.108: 3465.2p 5.47 5.65 5.92 (6) 6.02 (5) 6.48


088 INXH. AGR. PRODHIM BIMOR 131 Nr.96: 2810p 5.60 5.00 5.00 (5) 6.25 (6) 6.25


089 I. AGR. ZOOT. BIZ. BLEKTORAL 108 Nr.72: 2610p 5.19 5.16 4.50 (5) 5.45 (6) 5.80


090 I. AGR. AKUAKUL. MAN. PESHK. 100 Nr.209: 2948.5p 5.70 5.00 5.25 (5) 6.14 (6) 5.80


091 AGROMJEDIS DHE EKOLOGJI 100 Nr.282: 3763p 5.93 5.55 6.07 (6) 6.36 (5) 6.70


092 TEKNOLOGJI AGROUSHQIMORE 100 Nr.242: 3867.8p 7.79 5.81 4.99 (4) 5.57 (5) 7.27


093 VRESHTARI DHE ENOLOGJI 50 Nr.126: 2967.3p 5.03 5.02 5.24 (3) 5.91 (5) 6.70


094 INXHINIERI PYJORE 50 Nr.176: 4124.4p 7.66 7.38 5.24 (5) 7.61 (6) 7.27


095 INXHINIERI DRURI 50 Nr.154: 3745.6p 5.45 5.93 5.31 (6) 6.48 (5) 7.61


096 VETERINARI 70 Nr.202: 3904.3p 6.07 7.25 6.64 (6) 8.52 (3) 6.59


AKADEMIA KULTURES FIZIKE


097 MËSUES I EDUKIMIT FIZIK 120 Nr.121: 63.72p 6.18 5.81 6.21 (5) 7.61 (6) 7.05


UNIVERSITETI I ELBASANIT


098 GJUHË-LETËRSI 100 Nr.385: 4128.8p 6.84 6.73 5.24 (5) 6.36 (6) 6.59


099 HISTORI-GJEOGRAFI 80 Nr.407: 4316.6p 6.06 6.07 6.78 (6) 6.70 (5) 6.14


100 BIOLOGJI-KIMI 80 Nr.331: 3896.1p 5.45 6.00 5.00 (3) 6.82 (2) 6.70


101 MATEMATIKË-FIZIKË 199 Nr.175: 2645p 5.00 4.51 5.12 (5) 5.34 (6) 6.48


102 ANGLISHT 150 Nr.349: 3262.8p 5.89 6.46 4.99 (5) 6.14 (6) 5.68


103 GJERMANISHT 75 Nr.58: 2755p 5.03 4.65 4.91 (5) 6.48 (6) 6.48


104 FRËNGJISHT 122 Nr.101: 2701p 5.06 4.89 5.12 (5) 5.80 (6) 6.14


105 ITALISHT 50 Nr.203: 3469.1p 5.64 5.29 4.74 (5) 7.73 (6) 6.59


106 CIKËL I ULËT 200 Nr.527: 3844.3p 5.61 5.16 5.50 (6) 6.48 (5) 5.57


107 CU PARASHKOLLOR 100 Nr.286: 3100.5p 5.21 5.00 5.00 (5) 6.70 (6) 5.45


108 ADMINISTRIM-BIZNES 100 Nr.384: 3981.7p 5.98 5.94 6.07 (6) 7.73 (5) 8.18


109 FINANCË-KONTABILITET 100 Nr.334: 4110.4p 8.15 6.07 5.24 (2) 6.36 (3) 7.50


110 EKONOMIA DHE E DREJTA 100 Nr.400: 3759.7p 8.30 6.73 7.07 (8) 6.93 (6) 6.59


111 EDUKIM QYTETAR 100 Nr.385: 3872.3p 6.47 7.91 5.92 (5) 5.91 (6) 6.70


112 PUNONJËS SOCIAL 100 Nr.478: 4247.9p 6.67 6.60 4.62 (5) 6.48 (6) 6.93


113 GAZETARI 80 Nr.413: 4206.8p 6.62 5.55 4.74 (5) 7.95 (4) 7.50


114 FILOZOFI-SOCIOLOGJI 70 Nr.373: 4088.6p 5.83 6.20 4.62 (5) 6.25 (6) 7.27


115 PSIKOLOGJI 80 Nr.453: 4275.2p 7.10 6.33 5.50 (6) 6.48 (5) 6.02


116 INFERMIER I PËRGJITHSHËM 150 Nr.394: 4195.8p 6.84 5.02 5.24 (2) 5.91 (3) 7.95


116/1 MAMI 100 Nr.192: 3745.2p 8.89 6.60 5.12 (5) 6.02 (6) 6.70


UNIVERSITETI I GJIROKASTRES


117 HISTORI-GJEOGRAFI 70 Nr.221: 3859p 5.64 4.76 6.92 (5) 6.14 (6) 6.36


118 GJUHË-LETËRSI 60 Nr.265: 3452.5p 5.69 7.00 6.00 (5) 6.14 (6) 6.02


119 ADMINISTRIM-PUBLIK 60 Nr.209: 3656.3p 5.65 6.22 4.91 (3) 6.82 (6) 7.39


120 TURIZËM 50 Nr.255: 3415p 5.62 5.55 6.78 (5) 5.91 (2) 6.70


121 FINANCË 70 Nr.219: 3908.3p 5.87 4.51 6.54 (5) 7.27 (6) 6.25


122 ANGLISHT 100 Nr.154: 2973.5p 5.00 5.00 5.00 (5) 5.57 (6) 7.05


123 ITALISHT 337 Nr.130: 2744.3p 5.00 5.00 5.00 (5) 5.11 (3) 5.80


124 GREQISHT 180 Nr.47: 3088.6p 5.42 5.42 5.24 (2) 5.34 (3) 6.25


125 MATEMATIKË-FIZIKË 77 Nr.70: 2876.5p 5.30 5.00 5.00 (3) 5.34 (6) 6.25


126 MATEMATIKË-INFORMATIKË 93 Nr.137: 2797p 5.47 5.00 5.00 (6) 7.05 (5) 5.45


127 BIOLOGJI-KIMI 60 Nr.204: 2697p 5.40 4.76 4.99 (6) 5.91 (5) 5.91


128 INFERMIERI 100 Nr.216: 3887.4p 5.82 4.94 5.92 (2) 5.80 (3) 6.14


129 CIKËL I ULËT 710 Nr.241: 2751p 5.60 5.00 6.00 (6) 5.91 (5) 5.00


130 CIKËL I ULËT PARASHKOLLOR 171 Nr.122: 2815p 5.56 6.00 5.00 (3) 5.68 (2) 5.91


UNIVERSITETI KORÇES


131 MARKETING 80 Nr.348: 3665.5p 5.76 5.68 5.37 (5) 6.59 (6) 7.61


132 ADMINISTRIM-BIZNES 60 Nr.277: 4110.5p 6.08 6.60 4.50 (3) 7.16 (6) 7.61


133 TURIZËM 80 Nr.387: 2732p 5.50 5.00 5.00 (2) 5.57 (3) 6.25


134 FINANCË 60 Nr.159: 4543.9p 6.73 7.12 5.92 (5) 7.27 (6) 8.07


135 CIKËL I ULËT 100 Nr.413: 2954.2p 5.06 5.16 4.86 (6) 6.48 (5) 6.14


136 CIKËL I ULËT PARASHKOLLOR 100 Nr.220: 2991p 5.68 6.20 4.62 (6) 7.16 (7) 6.25


137 ANGLISHT 120 Nr.191: 3457.8p 5.95 5.79 4.72 (2) 6.02 (3) 7.16


138 FILOZOFI-SOCIOLOGJI 80 Nr.337: 4234.3p 5.69 5.93 4.91 (5) 6.59 (6) 8.18


139 MATEMATIKË 100 Nr.119: 3182.6p 7.18 5.16 5.12 (6) 6.48 (7) 6.14


140 GJUHË-LETËRSI 100 Nr.375: 3949.4p 7.17 5.42 4.50 (5) 6.70 (6) 6.59


141 AGROBIZNES 284 Nr.206: 2775p 5.27 5.36 5.31 (3) 5.45 (5) 6.36


142 HORTIKULTURË 83 Nr.55: 3016.1p 5.25 4.51 6.68 (3) 5.57 (5) 6.48


143 INXHINIERI AGRONOMIKE 153 Nr.109: 2892p 6.20 5.08 4.91 (6) 6.93 (5) 5.80


144 INFERMIER I PËRGJITHSHËM 120 Nr.315: 3920.5p 5.89 6.00 7.00 (5) 6.93 (3) 7.39


145 MAMI 40 Nr.170: 3046.4p 5.54 5.00 5.00 (2) 5.80 (3) 5.68


UNIVERSITETI I SHKODRES


146 GJUHË –LETËRSI 120 Nr.368: 3987.4p 5.67 5.08 5.92 (5) 6.70 (6) 6.02


147 HISTORI 90 Nr.334: 4176p 6.41 5.81 5.37 (5) 6.25 (6) 6.93


148 GJEOGRAFI 90 Nr.414: 3953.8p 6.14 5.55 4.74 (5) 5.45 (6) 7.27


149 GAZETARI 60 Nr.273: 4471.9p 6.48 7.50 5.51 (5) 6.48 (6) 6.93


150 MATEMATIKË 195 Nr.160: 2591p 5.00 5.00 5.00 (5) 5.34 (6) 5.57


151 FIZIKË 91 Nr.75: 2929p 5.68 6.00 5.00 (5) 6.59 (6) 6.02


152 BIOLOGJI-KIMI 422 Nr.316: 2728p 5.00 5.00 5.00 (5) 6.14 (6) 6.14


153 INFORMATIKË 60 Nr.243: 3606.6p 6.12 5.00 5.00 (5) 7.84 (6) 7.27


154 INFERMIERI 120 Nr.364: 4065.7p 7.46 10.00 5.00 (2) 6.59 (3) 5.68


155 MAMI 90 Nr.206: 3121.3p 6.53 5.00 5.50 (2) 5.91 (3) 5.00


156 FIZIOTERAPI 30 Nr.159: 4374.8p 8.89 7.51 4.62 (5) 7.27 (6) 7.05


157 ADMINISTRIM-BIZNES 80 Nr.369: 4299.9p 6.92 6.46 5.37 (5) 6.70 (6) 7.73


158 FINANCË-KONTABILITET 120 Nr.337: 4295.1p 6.41 6.07 5.92 (5) 6.70 (6) 8.07


159 TURIZËM 120 Nr.442: 3835.7p 6.56 6.60 4.62 (3) 5.34 (6) 6.25


160 ANGLISTIKË 200 Nr.371: 2870.3p 5.60 4.79 4.72 (3) 5.91 (4) 5.91


161 ITALIANISTIKË 65 Nr.201: 3191.2p 5.22 5.00 5.00 (5) 6.59 (6) 6.25


162 GJERMANISTIKË 50 Nr.32: 3697.9p 5.64 5.42 4.99 (5) 6.93 (4) 6.70


163 FRËNGJISHT 50 Nr.40: 3003.5p 5.00 5.42 4.99 (5) 5.45 (6) 5.80


164 CIKËL I ULËT 120 Nr.375: 3693.8p 6.66 4.89 5.12 (5) 6.59 (3) 6.70


165 CIKËL I ULËT PARSHKOLLOR 283 Nr.184: 2685p 5.15 5.00 5.00 (2) 5.68 (3) 6.02


166 PSIKOLOGJI 60 Nr.354: 4460.4p 7.15 6.20 5.64 (5) 6.59 (6) 7.27


167 PUNË SOCIALE 60 Nr.348: 4465.5p 6.22 7.07 5.71 (5) 8.30 (6) 7.05


168 EDUKIM FIZIK 60 Nr.69: 56.52p 5.33 5.42 5.31 (3) 5.91 (1) 5.45


169 DREJTËSI 100 Nr.384: 4793.5p 6.58 6.07 6.50 (5) 8.52 (6) 7.73


UNIVERSITETI I VLORES


170 CIKËL I ULËT 150 Nr.559: 3853.8p 7.52 5.81 4.74 (3) 6.48 (6) 6.59


171 CIKËL I ULËT PARSHKOLLOR 410 Nr.296: 2820p 5.48 5.00 5.00 (3) 6.36 (2) 6.36


172 PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR 30 Nr.188: 4388.8p 6.90 5.29 7.36 (5) 6.82 (6) 7.39


173 MATEMATIKE - FIZIKË 228 Nr.203: 2639p 5.00 5.29 4.74 (5) 5.45 (6) 5.91


174 TEKNOLOGJI INFORMACIONI 659 Nr.574: 2710p 5.10 4.94 5.12 (6) 5.80 (5) 6.14


175 GJUHË - LETËRSI 160 Nr.520: 4381.5p 6.13 7.25 5.78 (4) 6.25 (6) 6.82


176 ANGLISHT 200 Nr.604: 3204.5p 5.69 4.76 4.50 (2) 5.91 (3) 6.70


177 ITALISHT 200 Nr.705: 3457p 5.45 5.00 5.00 (5) 6.25 (3) 6.36


178 DREJTËSI 100 Nr.318: 4776.5p 8.06 7.51 5.78 (5) 6.82 (6) 6.93


179 ADMINISTRIM-BIZNES 240 Nr.724: 4170p 5.50 5.42 5.50 (3) 8.52 (2) 7.84


180 TURIZEM 200 Nr.729: 4097.2p 5.41 4.89 5.78 (5) 6.70 (6) 7.50


181 INXH. NAVIGACIONI 404 Nr.321: 2825p 5.75 5.00 5.00 (5) 6.14 (6) 6.36


182 INXH. NAVALE 479 Nr.354: 2790p 5.90 4.65 4.51 (5) 6.70 (6) 6.14


183 INFERMIERI 150 Nr.465: 4097.5p 5.76 6.60 5.78 (5) 7.50 (3) 7.61


UNIVERSITETI I DURRESIT


184 ADMINISTRIM-BIZNES 180 Nr.639: 4403.7p 8.89 5.94 5.12 (2) 5.80 (3) 6.59


185 TURIZËM 180 Nr.627: 4001.1p 7.34 4.50 6.21 (5) 7.50 (6) 5.57


186 ANGLISHT 150 Nr.403: 3272p 5.51 7.50 4.50 (6) 6.25 (5) 5.45


187 CIKËL I ULËT 200 Nr.472: 3928.5p 6.24 5.00 5.00 (6) 6.59 (5) 6.14


188 EKSPERT PROC. E FORMIMIT 50 Nr.92: 3136.7p 5.22 6.36 4.72 (5) 5.45 (6) 6.14


189 ASISTENT LIGJOR 40 Nr.213: 4646.1p 8.20 6.73 6.92 (5) 7.73 (6) 7.84


190 ASISTENT ADMINISTRATIV 20 Nr.138: 4467.9p 6.98 6.73 5.12 (4) 5.91 (5) 8.18


191 INFERMIERI 60 Nr.232: 4114.8p 6.60 6.86 4.99 (5) 7.27 (6) 7.61


192 NDIHMES DENTIST 20 Nr.101: 4310.8p 6.43 4.89 6.50 (3) 9.20 (6) 6.14


193 SPEC RRJETASH KOMPJUTER. 40 Nr.174: 4125.3p 7.22 6.60 5.92 (6) 7.27 (5) 6.14


194 MENAXHIM NDËRTIMI 120 Nr.300: 3714.1p 5.79 5.42 4.86 (5) 6.36 (6) 6.14


195 MENAXHIM TRANSPORTI 120 Nr.305: 3043.4p 5.03 4.79 4.52 (5) 6.02 (6) 6.36


196 TEKNOLOGJI AUTOMOBILASH 100 Nr.221: 2819.9p 5.60 5.00 5.00 (5) 5.80 (6) 5.23