Kandidatët do të kryejnë testin me shkrim, fizik dhe intervistë me gojë


Luan Kondi

Tiranë – Pasi janë regjistruar në Drejtoritë e Policive të Qarqeve 1049 kandidatët për në shkollën e policisë duhet të kalojnë edhe të tjera procedura dhe teste për të mbërritur deri te realizimi i ëndrrës së tyre. Pikërisht pas tetë ditësh ata do të kryejnë testimin me shkrim në ambientet e Pallatit të Kongreseve, në Tiranë.

Testi me shkrim

Kandidatët duhet të paraqiten atje rreth orës 07:30 të datës 10 korrik dhe duhet të kenë me vete fletën e pranimit në testin me shkrim, dokument i cili u është dhënë në momentin e regjistrimit nga zyrat e personelit të Drejtorive të Policisë në Qarqe. Po ashtu kandidatët duhet të paraqiten në Drejtoritë e Policisë në Qarqe, ku kanë bërë regjistrimin për të marrë Kodin e Aplikimit, i cili do të përdoret si numër identifikimi gjatë konkursit. Listat me kodin e aplikimit do të afishohen pranë të gjitha drejtorive të policisë. Testi do të jetë i ndërtuar kryesisht në formën e pyetjeve me përgjigje alternative. Korrigjimi i testit do të realizohet me skaner, duke mundësuar përcaktimin e kandidatëve fitues brenda ditës në prezencë të kandidatëve. Kandidatët e interesuar listën e plotë të konkurrentëve mund ta gjejnë dhe në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme. Në këtë listë do të gjendet dhe Kodi i Aplikimit, i cili do t’i bëhet i ditur çdo aplikanti.

Procedurat

Aplikantët e përzgjedhur për të vazhduar procesin e pranimit i nënshtrohen procedurës së testimit me shkrim, testit të aftësive fizike, intervistës me gojë, kontrollit mjekësor, marrjes së shenjave të gishtave, kontrollit psikologjik, verifikimit të të dhënave të tij. Çdo përbërës i serisë së Testit të Përgatitjes Fizike (STPF) mat një aspekt të ndryshëm të përgatitjes fizike, që përcakton aftësinë e policit për të kryer detyra thelbësore në punën e vet. Për të kaluar STPF-në, pjesëmarrësi duhet të arrijë të paktën 10 pikë në çdonjërin prej testeve të STPF-së. Nëse rezultatet janë nën nivelin e kërkuar prej 10 pikësh për çdo test, atëherë ato janë nën standardet e kërkuara dhe për pasojë pjesëmarrësi ngel në STPF. Maksimumi i mundshëm për çdo test është 20 pikë me një total të mundshëm prej 100 pikësh në të gjithë STPF-në. Elementët e Testit fizik janë kërcim vertikal, ushtrime për barkun një minutë, maksimumi i mundshëm pompash, vrap 300 metra dhe ecje/kros 2. 4 km. Janë gjashtë vlerësime për testin fizik, shkëlqyeshëm, shumë mirë, mirë, mesatare, minimale dhe dobët. Pas kësaj kandidati do t’i nënshtrohet intervistës me gojë ku testohen aftësitë e tij për të komunikuar qartë, shprehur ide dhe koncepte, si dhe për të analizuar dhe marrë vendime. Më pas kandidati i nënshtrohet kontrollit mjekësor, marrjes së shenjave të gishtave, kontrolli psikologjik dhe verifikimi i aplikantit. Pëe personat që testohen përcaktohen edhe kriteret kur ata nuk mund të skualifikohen. Në fakt nëse kandidati nuk kalon testin me shkrim, fizik; kontrollin shëndetësor dhe psikologjik, ka qenë i dënuar më parë për kryerjen e një vepre penale, ka pranuar se ka kryer më parë vepër penale, ka deklaruar të dhëna të rreme apo ka paraqitur dokumente të falsifikuara që kanë për qëllim të rrisin mundësitë për punësim të aplikantitdhe të tjera ai nuk kualifikohet.

BoxProcedurat e testimitAplikantët e përzgjedhur për të vazhduar procesin e pranimit i nënshtrohen procedurës së testimit sipas rendit të mëposhtëm:

a) Testi me shkrim

b) Testi i aftësive fizike

c) Intervista me gojë

ç) Kontrolli mjekësor

d) Marrja e shenjave të gishtave

dh)Kontrolli psikologjik

e) Verifikimi i aplikantit

Testi me shkrim

1. Testi shërben për të vlerësuar nëse aplikanti zotëron njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për kryerjen e detyrave të punonjësit të Policisë.

Aplikantit i kërkohet të lexojë, të analizojë dhe të kuptojë gjuhën standarde shqipe. Testi me shkrim administrohet dhe vlerësohet me pikë nga Sektori i Pranimit. Në përfundim

të testit me shkrim, Sektori i Pranimit publikon zyrtarisht listën e renditjes së rezultateve të testit.

2. Rezultatet e testit me shkrim dalin brenda së njëjtës ditë kur zhvillohet testimi. Aplikantët që kanë marrë 60% të pikëve të përcaktuara për testin me shkrim, njoftohen për të vazhduar procesin e testimit. Rezultatet e testit me shkrim ruhen në dosjen e aplikantit dhe përbëjnë 50% të rezultatit të përgjithshëm të tij.

3. Aplikantët që nuk arrijnë 60% të pikëve të nevojshme të testit me shkrim kanë të drejtë të riaplikojnë për t’u pranuar në Polici me shpalljen e radhës së vendeve të lira.Testi i aftësive fizike

1. Aplikantët që kalojnë testin me shkrim, duhet të kalojnë testin e aftësive fizike, që teston aftësitë psikomotore ku përfshihet:

• shpejtësia,

• shkathtësia fizike,

• rezistenca,

• forca muskulare

• koordinimi fizik, të domosdoshme për punën e punonjësit të Policisë.

2. Testi i aftësive fizike vlerësohet sipas standardit të përcaktuar në kohën e zhvillimit të testit.

3. Testi fizik për Shkollën Bazë të Policisë përbëhet nga pesë komponent:

• Kërcim Vertikal

• Ushtrime për barkun një minutë

• Maksimumi i mundshëm pompash

• Vrap 300 metra

• Ecje/Kros 2. 4 km

4. Normat për kalimin e këtij testi janë të ndara veç për femrat dhe për meshkujt dhe sipas grup moshave.

5. Aplikanti duhet të marrë minimumin e mundshëm të pikëve për të vazhduar intervistën me gojë dhe procedurat e mëtejshme të testimit.

Intervista me gojë

1. Qëllimet e intervistës me gojë janë të vlerësojë:

a. aftësitë e kandidatit për të menduar, analizuar, komunikuar dhe marrë vendime;

b. aftësitë e kandidatit për të reaguar në mënyrën e duhur në kushtet e një stresi minimal;

c. përshtatshmërinë e kandidatit për t’u bërë punonjës Policie

2. Komisioni i Intervistës i bën aplikantit pyetje të strukturuara, të cilat nuk kërkojnë njohuri paraprake të teknikave apo praktikave policore. Pyetjet testojnë aftësitë e aplikantit për të komunikuar qartë, për të shprehur ide dhe koncepte, si dhe për të analizuar dhe marrë vendime.

3. Komisioni e kryen intervistën me gojë në përputhje me udhëzimet e përcaktuara dhe vendos për secilin aplikant rezultatin numerik bazuar në një mekanizëm të miratuar vlerësimi. Mesatarja e vlerësimeve individuale të secilit anëtar të Komisionit përbën 50% të rezultatit të përgjithshëm të kandidatit.

Kontrolli mjekësor

1. Kandidatët e përzgjedhur i nënshtrohen kontrollit shëndetësor nga komisioni mjekësor i ngritur për këtë qëllim.

Shpenzimet e kontrollit mbulohen nga kandidati.

2. Llojet e ekzaminimeve, kriteret dhe procedurat për kontrollin shëndetësor përcaktohen në Rregulloren e miratuar me urdhër të Ministrit.

Marrja e shenjave të gishtave dhe mostra e ADN

1. Kandidatëve të përzgjedhur u merret mostra e ADN-së, si dhe shenjat e gishtave sipas standardeve të Interpolit, në bazë të formularit të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm.

2. Shenjat e gishtave dhe mostra e ADN-së e të gjithë punonjësve të Policisë

ruhen në një bazë të veçantë të dhënash në Laboratorin e Policisë Shkencore.Kontrolli psikologjik

Kandidatët e përzgjedhur i nënshtrohen kontrollit psikologjik nga psikologë të licencuar për të përcaktuar përshtatshmërinë e tyre nga pikëpamja psikologjike për të kryer detyrat e punonjësit të Policisë.Verifikimi i aplikantit

1. Për të përcaktuar nëse kandidati i përzgjedhur është i përshtatshëm për t’u pranuar në Polici, bëhet verifikimi i:

a) të dhënave të paraqitura në formularin e aplikimit;

b) dokumentacionit të paraqitur per t’u pranuar ne polici

c) të dhënave të cilat e implikojnë kandidatin në veprimtari kriminale, sjellje antishoqërore apo veprimtari të tjera që janë në kundërshtim me Kodin e Etikës së Policisë të miratuar me ligj.

Rastet e skualifikimitKandidati skualifikohet kur:

a) Nuk përmbush një nga kriteret e pranimit

b) Nuk kalon testin me shkrim;

c) Nuk kalon testin e aftësive fizike;

ç) Nuk kalon kontrollin shëndetësor dhe psikologjik;

d) Ka qenë i dënuar më parë për kryerjen e një vepre penale;

dh)Ka pranuar se ka kryer më parë vepër penale;

e) Ka deklaruar të dhëna të rreme apo ka paraqitur dokumente të falsifikuara që kanë për qëllim të rrisin mundësitë për punësim të aplikantit;

ë) Nga testi për përdorim droge rezulton se është ose ka qenë përdorues droge ose provohet se është regjistruar si përdorues droge në shtatë vitet e fundit;

f) Ka kryer një krim në moshë të mitur nën 14 vjeç.

g) Ka kryer një kundërvajtje penale në moshë të mitur nën 16 vjeç;

gj) Ka të dhëna për përdorim të mëparshëm të drogave të paligjshme para shtatë vitet e fundit;

h) Ka të dhëna për përdorim të vazhdueshëm të pijeve alkoolike në masën që ka ndikuar në aftësinë e tij për t’u kujdesur për veten e tij apo të të tjerëve;

i) Ka rekomandime, referenca dhe deklarata negative nga të tjerët, përfshirë punëdhënës të mëparshëm;

j) Ka të dhëna të mjaftueshme që tregojnë se kandidati ka shprehur paragjykim ose diskriminim për arsye të etnisë, gjinisë, moshës, prirjes seksuale, racës, fesë, përkatësisë politike, statusit shoqëror apo përkatësisë prindërore.

k) Ka të dhëna të mjaftueshme që tregojnë se kandidati ka qenë apo është drejtpërsëdrejti ose tërthorazi i përfshirë në veprimtari kriminale;

l) Manifeston sjellje të cilat bien në kundërshtim me Kodin e Etikës së Policisë.Pranimi në Polici1. Aplikantët të cilët kalojnë me sukses procesin e testimit, përfshihen në listën e kandidatëve për t’u pranuar në Polici sipas pikëve të marra në procesin e testimit në rend zbritës.2. Struktura qendrore e personelit harton listën e kandidatëve për t’u pranuar në Polici si punonjës policie nga lista e përgjithshme sipas rendit numerik të pikëve të marra gjatë procesit të testimit. Në rastet kur dy ose më shumë kandidatë rezultojnë me pikë të barabarta, do të merret për bazë rezultati i testit me shkrim.3. Një kandidat i cili është skualifikuar sipas këtij udhëzuesi, ka të drejtë të kërkojë shqyrtimin e rastit të tij nga strukturat qendrore të personelit jo më vonë se shtatë ditë nga marrja e njoftimit për skualifikim. Strukturat përkatëse të personelit duhet të kthejnë përgjigje për kërkesën jo më vonë se dhjetë ditë nga marrja e kërkesës. Nëse rezultati i shqyrtimit është në favor të kandidatit, ai do të lejohet të vazhdojë procesin.2 Korrik 2008