Një nga vendimet pozitive të mbledhjes së këshillit Bashkiak, i cili do të mblidhet këtë të mërkurë, është dhënia e ndihmës financiare për përballimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi të ndryshme për disa nga familjet që banojnë në territorin nën juridiksionin e Bashkisë Tiranë.


Sipas projektvendimit, familje të cilat kanë pësuar humbje apo dëmtim të pronës si pasojë e përmbytjeve nga reshjet apo nga rënia e zjarrit, pritet që të përfitojnë ndihmë të drejtpërdrejtë.


Përfitues janë jo vetëm familjet të cilat jetojnë brenda vijës së verdhë të qytetit, por edhe në njësitë e reja administrative (ish-komuna) që i janë bashkuar sëfundmi kryeqytetit, të cilat me ndarjen e vjetër administrative nuk do të kishin asnjë mundësi që tu shkonin në ndihmë qytetarëve. Më konkretisht do të përfitojmë ndihmë familjet që kanë pësuar dëme si pasojë fatkeqësive natyrore, në Nr.1, Nr.3, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Kashar dhe Ndroq.


Sipas relacionit, në të gjitha rastet propozimi ka ardhur pas shqyrtimit të dokumentacionit të nevojshëm dhe vlerësimit të dëmeve të shkaktuara, nga njësitë administrative, Drejtoria e Emergjencave Civile, Këshilli i Qarkut.


Znj. Florije Xhelal Toromani / Elvira Kozma Hazisllari 704.886 (shtatëqind e katër mijë e tetëqind e tetëdhjetë e gjashtë) lekë.


z.Elmaz Haxhi Duraku 940.080 (nëntëqind e dyzet mijë e tetëdhjetë) lekë.


z. Hazis Musa Daci 483.500 (katërqind e tetëdhjetë e tre mijë e pesëqind) lekë.


z. Ylli Tomorr Asllani 1.000.000 (një milion) lekë.


znj. Mynevere Ramazan Muça 365.874 (treqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë


z. Muharrem Hamdi Ferhati 875.430 ( tetëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e katërqind e tridhjetë) lekë.


z. Ligor Qako Kushe 562.953 (pesëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e tre) lekë


znj. Silvana Sami Bineri 1.000.000 (një milion qind e njëzet e nëntë mijë) lekë.


z. Skënder Cane Jaho 488.953 (katërqind e tetëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e tre) lekë.


z. Mersin Hamit Ademi 1.208.927 (një milion e dyqind e tetë mijë e nëntëqind e njëzet e shtatë) lekë.


z. Gëzim Shaban Sulaj 1.000.000 (një milion) lekë.


z. Agron Qani Ramku 716.703 (shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e tre) lekë.


z. Xhezmi Qazim Braho 1.000.000 (një milion) lekë.


z. Lorenc Kadri Tabaku 295.000 (dyqind e nëntëdhjetë e pesë mijë )lekë


z. Alban Skënder Bedulla 255.000 (dyqind e pesëdhjetë e pesë mijë ) lekë


z. Ramiz Mustafa Myrta 210.000 (dyqind e dhjetë mijë) lekë


z. Dëshir Rexhep Murati 110.000 (njëqind e dhjetë mijë) lekë


z. Saimir Skënder Bedulla 280.000 (dyqind e tetëdhjetë mijë) lekë


z. Rogert Petrit Domi 743.500 (shtatëqind e dyzet e tre mijë e pesëqind ) lekë


znj. Lirjana Avni Zenunllari 270.000 (dyqind e shtatëdhjetë mijë) lekë


z. Zaim Sheme Osmanai 70.500 (shtatëdhjetë mijë e pesëqind) lekë


znj. Valdete Ismail Hykollari 259.000 (dyqind e pesëdhjetë e nëntë mijë) lekë


z. Ferid Beqir Domi 145.000 ( njëqind e dyzet e pesë mijë )lekë


z. Ahmet Bakush Elez 395.000 ( treqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë


znj. Brikena Adem Fetai 275.500 (dyqind e shtatëdhjetë e pesëmijë) lekë


z. Ylli Shefqet Sula 1.000.000 (një milion) lekë


24 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)