Universiteti i Arteve do te ofroje mundesi transferimi studimesh midis programeve te te njejtit cikel, si dhe nga programet e meparshme ne programe te studimeve te ciklit te pare. Aplikimi per transferim studimesh ne Universitetin e Arteve behet individualisht, prane zyres se protokollit ne Rektoratin e Universitetit te Arteve. Nderkohe qe pranimi i dokumentacionit per aplikim per transferim studimesh behet nga data 27.08.2012 deri me date 17.09.2012. Per aplikim per transferimin e studimeve ne Universitetin e Arteve eshte i nevojshem dokumentacioni i meposhtem: Formulari i aplikimit per transferim studimesh, i plotesuar nga aplikanti (Formulari gjendet ne Zyren e Protokollit ne Rektoratin e UA), plani dhe programi i studimit, lista e lendeve, krediteve dhe notave te fituara (ne forme zyrtare me firme dhe me vule), kopje e noterizuar e diplomes se shkolles se mesme. Per institucionet e arsimit te larte jashte vendit, dokumentacioni i dorezuar duhet te jete i perkthyer ne shqip dhe i noterizuar ne Shqiperi. Te gjithe dokumentet duhet te jene origjinale ose te noterizuara. Transferimi i studimeve ne Universitetin e Arteve vlen aktualisht edhe per ata studente qe vazhdojne studimet ne nje Akademi private.