KOEFICIENTËT E SHKOLLAVE TË MESME


2008 – 2009


UNIVERSITETI I TIRANËS


FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE


Programet e studimit : Psikologji, Shkenca Politike, Punë Sociale, Filozofi-Sociologji


NrLlojet e shkollave të mesmeKoeficienti
1Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm1.3
2Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror. Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë(shkolla "Raqi Qirinxhi").1.4
3Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror. Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë.1.4
4Shkolla Teknike- Ekonomike 5 vjeçare1.1
5Shkolla Teknike-Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare (jo 3 vjecare). Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore".1.1
6Shkolla Social - Kulturore e Gjuhëve të Huaja1.2
7Shkolla Social-Kulturore, Artistike e Sportive1.1
8Shkolla Social- Kulturore Pedagogjike (4 vjeçare)1.2
9Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të Shkurtuar1.0
10Shkolla Teknike – Profesionale me Kohë të Shkurtuar që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore"1.0


FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE


Programet e studimit: Matematikë, Inxhinieri Matematike dhe Informatike


NrLlojet e shkollave të mesmeKoeficienti
1Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm1.3
2Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup të përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë(tek shkolla "R. Qirinxhi".1.4
3Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë.1.2
4Shkolla Teknike- Ekonomike 5- vjeçare1.2
5Shkolla Teknike-Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore".1.2
6Shkolla Social - Kulturore e Gjuhëve të Huaja1.0
7Shkolla Social - Kulturore Artistike e Sportive1.0
8Shkolla Social - Kulturore Pedagogjike 4- vjeçare1.2
9Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar1.0
10Shkolla Teknike – Profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore"1.0


Programi i studimit : Fizikë


NrLlojete shkollave të mesmeKoeficienti
1Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm1.3
2Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë(shkolla "Raqi Qirinxhi").1.4
3Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionët dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë.1.2
4Shkolla Teknike- Ekonomike 5 vjeçare1.0
5Shkolla Teknike-Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore".1.2
6Shkolla Social- Kulturore e Gjuhëve të Huaja1.0
7Shkolla Social- Kulturore Artistike e Sportive1.0
8Shkolla Social- Kulturore Pedagogjike (4 vjeçare)1.2
9Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar1.0
10Shkolla Teknike – Profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore1.0


Programi i studimit : Informatikë


NrLlojet e shkollave të mesmeKoeficienti
1Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm1.3
2Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë(shkolla "Raqi Qirinxhi").1.4
3Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionët dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë.1.3
4Shkolla Teknike Ekonomike 5 vjeçare1.2
5.aShkolla Teknike-Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore".1.1
5.bShkolla Teknike Profesionale "Harri Fullc" me drejtim elektronik1.4
6Shkolla Social- Kulturore e Gjuhëve të Huaja1.1
7Shkolla Social- Kulturore Artistike e Sportive1.1
8Shkolla Social-Kulturore Pedagogjike (4 vjeçare)1.1
9Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar1.0
10Shkolla Teknike – Profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore1.0


Programet estudimit : Kimi, Kimi Industariale, Kimi Ushqimore


NrLlojet e shkollave të mesmeKoeficienti
1Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm1.3
2Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë(shkolla "Raqi Qirinxhi").1.4
3Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë.1.2
4Shkolla Teknike- Ekonomike 5 vjeçare1.1
5.aShkolla Teknike-Profesionale 5-vjeçare Teknologji Ushqimore1.4
5.bShkolla Teknike-Profesionale 5- vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore".1.1
6Shkolla Social- Kulturore e Gjuhëve të Huaja1.0
7Shkolla Social- Kulturore Artistike e Sportive1.0
8Shkolla Social- Kulturore Pedagogjike 4- vjeçare1.0
9Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar1.0
10Shkolla Teknike – Profesionale me Kohë të Shkurtuar që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore"1.0


Programi i studimit : Biologji


NrLlojet eshkollave të mesmeKoeficienti
1Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm1.3
2Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçës(shkolla "Raqi Qirinxhi").1.4
3Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë.1.3
4Shkolla Teknike- Ekonomike 5 vjeçare1.1
5Shkolla Teknike-Profesionale 5- vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore".1.2
6Shkolla Social-Kulturore e Gjuhëve të Huaja1.0
7Shkolla Social- Kulturore Artistike e Sportive1.0
8Shkolla Social-Kulturore Pedagogjike 4 vjeçare1.2
9Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të Shkurtuar1.0
10Shkolla Teknike – Profesionale me Kohë të Shkurtuar që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore1.0


FAKULTETI I MJEKËSISË


Programet e studimit : Mjekësi e Përgjithshme, Farmaci, Stomatologji, Shëndeti Publik


NrLlojet e shkollave të mesmeKoeficienti
1Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm1.4
2Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë(shkolla "Raqi Qirinxhi").1.4
3Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë.1.2
4Shkolla Teknike-Ekonomike 5 vjeçare1.0
5.aShkolla e mesme mjekësore 4-vjeçare, që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore".1.2
5.bShkolla Teknike-Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore".1.1
6Shkolla Social-Kulturore e Gjuhëve të Huaja1.0
7Shkolla Social-Kulturore Artistike e Sportive1.0
8Shkolla Social-Kulturore Pedagogjike 4 vjeçare1.0
9Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të Shkurtuar1.1
10Shkolla Teknike – Profesionale me Kohë të Shkurtuar që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore1.0


FAKULTETI I INFERMIERISË


Programet e studimit: : Infermier i Përgjithshëm, Fizioterapi, Imazheri, Mami, Laborator


NrLlojet e shkollave të mesmeKoeficienti
1Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm1.4
2Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë(shkolla "Raqi Qirinxhi").1.4
3Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë.1.3
4Shkolla Teknike-Ekonomike 5 vjeçare1.2
5.aShkolla e Mesme Mjekësore 4 vjeçare, që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore".1.4
5.bShkolla Teknike-Profesionale 5- vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore".1.2
6Shkolla Social-Kulturore e Gjuhëve të Huaja1.1
7Shkolla Social- Kulturore Artistike e Sportive1.1
8Shkolla Social- Kulturore Pedagogjike 4 vjeçare1.1
9Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar1.0
10Shkolla Teknike – Profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore1.0


FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA


Programet e studimit : Anglisht, Frëngjisht, Italisht, Gjermanisht, Rusisht, Greqisht dhe Turqisht


NrLlojet e shkollave të mesmeKoficienti
1Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm1.2
2Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçë(shkolla "Raqi Qirinxhi").1.2
3Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë.1.3
4Shkolla Teknike- Ekonomike 5 vjeçare1.2
5Shkolla Teknike- Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore".1.2
6Shkolla Social-Kulturore e Gjuhëve të Huaja1.4
7Shkolla Social-Kulturore Artistike e Sportive1.0
8Shkolla Social-Kulturore Pedagogjike 4 vjeçare1.0
9Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar1.0
10Shkolla Teknike – Profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore1.0


FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË


Programet e studimit : Gjuhë-Letërsi, Histori, Gjeografi dhe Gazetari


NrLllojet e shkollave të mesmeKoeficienti
1Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm1.4
2Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçës (shkolla "Raqi Qirinxhi").1.4
3Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë.1.4
4Shkolla Teknike- Ekonomike 5 vjeçare1.0
5Shkolla Teknike- Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore".1.0
6Shkolla Social-Kulturore e Gjuhëve të Huaja1.3
7Shkolla Social-Kulturore Artistike e Sportive1.2
8Shkolla Social- Kulturore Pedagogjike (4 vjeçare)1.3
9Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të Shkurtuar1.0
10Shkolla Teknike – Profesionale me Kohë të Shkurtuar që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore"1.0


FAKULTETI I EKONOMISË


Programet e studimet : Administrim-Biznes, Ekonomiks, Financë, Informatikë Ekonomike, Administrim - Biznes Kukës dhe në Sarandë


NrLlojet e shkollave të mesmeKoeficienti
1Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm1.3
2Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçës (shkolla "Raqi Qirinxhi").1.4
3Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë.1.2
4Shkolla Teknike-Ekonomike 5 vjeçare dhe shkolla Tek.Prof. "Harri Fullc" me drejtim biznes1.4
5.aShkolla Teknike-Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare (jo 3 vjecare) në drejtimet, ekonomist bankash, ekonomist tatimesh, ekonomist sigurimesh, biznes, Agrobiznes, hoteleri-turizëm, turizem. Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore".1.3
5.bTë gjitha drejtimet e tjera të shkollave teknike-profesionale1.0
6Shkolla Social-Kulturore e Gjuhëve të Huaja1.0
7Shkolla Social-Kulturore Artistike e Sportive1.0
8Shkolla Social- Kulturore Pedagogjike (4 vjeçare)1.1
9Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar1.0
10Shkolla Teknike – Profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore1.0


FAKULTETI I DREJTËSISË


Programi i studimit: Drejtësi


NrLlojet e shkollave të mesmeKoficienti
1Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm1.4
2Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçës(shkolla "Raqi Qirinxhi").1.3
3Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë.1.4
4Shkolla Teknike - Ekonomike 5 - vjeçare1.2
5Shkolla Teknike-Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjeçare. Në këtë grup përfshihen edhe shkolla teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme dhe që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore".1.1
6Shkolla Social- Kulturore e Gjuhëve të Huaja1.2
7Shkolla Social- Kulturore Artistike e Sportive1.1
8Shkolla Social- Kulturore Pedagogjike 4 vjeçare1.2
9Shkolla e Mesme e Përgjithshme me kohë të shkurtuar1.0
10Shkolla Teknike – Profesionale me kohë të shkurtuar që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore1.0


UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANËS


FAKULTETI I EKONOMISË DHE I AGROBIZNESIT


Programet e studimit : Menaxhim Agrobiznesi, Ekonomi dhe Politike Agrare, Financë-Kontabilitet


Nr.LLOJI I SHKOLLES SE MESMEKoeficienti
1.Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm1.4
2.Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, profili natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçës(shkolla "Raqi Qirinxhi").1.4
3.Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, profili shoqëror. Në këtë grup përfshihen edhe seksionët dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë.1,3
4.Shkolla Teknike Ekonomike 5- vjeçare1,4
5.aShkolla Teknike Profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3 vjecare) në drejtimet : Ekonomist bankash; Ekonomist tatimesh; Ekonomist sigurimesh; Biznes;Agrobiznes; Hoteleri –Turizëm,Turizëm dhe shkolla teknike 4-vjeçare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore".1.4
5.bTë gjitha drejtimet e tjera të shkollave Teknike Profesionale 5 -vjeçare.1.0
6.Shkolla Social-Kulturore e Gjuhëve të Huaja1.0
7.Shkolla Social-Kulturore Artistike dhe Sportive1.0
8.Shkolla Social-Kulturore Pedagogjike, 4-vjeçare1.2
9.Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të Shkurtuar1.0
10.Shkolla Teknike-Profesionale me Kohë të Shkurtuar që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore1.0


FAKULTETI I BUJQESISE DHE I MJEDISIT


Programet e studimit : Prodhim bimor; Hortikulturë, Mbrojtje Bimësh; Zootekni dhe Biznes Blegtoral; Akuakulturë & Menaxhim Peshkimi, Agromjedis dhe Ekologji


Nr.LLOJI I SHKOLLES SE MESMEKoeficienti
1.Shkolla e Mesme e Përgjithshme, Profili i Përgjithshëm1.4
2.Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Natyror Në këtë grup përfshihet edhe seksioni dygjuhësh francez në Korçës (shkolla "Raqi Qirinxhi").1.4
3.Shkolla e Mesme e Përgjithshme e profilizuar, Profili Shoqëror Në këtë grup përfshihen edhe seksionet dygjuhëshe italian dhe francez në Tiranë, Shkodër dhe Korçë.1.3
4.Shkolla tekniko-profesionale ekonomike 5 vjeçare1,1
5.aShkolla tekniko-profesionale 5 vjeçare dhe 3+2 vjecare (jo 3 vjecare) në drejtimet, Makinëri bujqesore; Prodhim bimor; Prodhim shtazor; Fermer, Agrobiznes edhe shkolla teknike 4-vjecare të përfunduara në vitet e mëparshme në këto drejtime dhe që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore".1.4
5.bTë gjitha drejtimet e tjera të shkollave Teknike- Profesionale 5-vjeçare1.1
6.Shkolla Social-Kulturore e gjuhës së huaj1,1
7.Shkolla Social-Kulturore artistike1.0
8.Shkolla Social-Kulturore pedagogjike, 4-vjeçare1,2
9.Shkolla e Mesme e Përgjithshme me Kohë të Shkurtuar1.0
10.Shkolla Teknike- Profesionale me Kohë të Shkurtuar që kanë dhënë provimet e "Maturës Shtetërore"1.0