Në total do të përfitojnë 7200 maturantë


Nesër shpallen rezultatet

Procesi i pranimeve të studentëve të rinj për vitin e ri akademik tashmë po përfundon. Kandidatët fitues do të shpallen deri më datë 11 shtator, bëri të ditur Ministria e Arsimit dhe Shkencës.


Pas publikimit të listave me emrat e studentëve fitues, do të fillojë edhe regjistrimi me një afat kohor të përcaktuar jo më shumë se një javë.


11 universitetet publike në vend kanë propozuar rreth 22 mijë kuota për studentët konkurrues. Ashtu si edhe vitet e kaluara, numrin më të madh të pranimeve do ta ketë U., që ka propozuar për të tetë fakultetet e tij përbërëse rreth 7200 kuota pranimi për sistemin me kohë të plotë. Njëkohësisht, ky institucion llogaritet të jetë një ndër më të preferuarit jo vetëm nga maturantët në kryeqytet, por edhe nga ata të rretheve.


Gjithashtu, një numër të lartë kuotash pranimi do të ofrojnë edhe universitetet e tjera, si ai Politeknik, Bujqësor dhe homologët në rrethe.


Në datën 11 shtator do të kenë dalë fituesit në të gjitha shkollat publike të vendit, si edhe pikët që çdo maturant ka mbledhur në provimet e detyruara dhe me zgjedhje të Maturës, si edhe në mesataren e katër viteve. Kjo, pasi Ministria e Arsimit ka vendosur që ashtu si edhe vjet, të nxjerrë fituesit në një ditë për të gjitha degët e universiteteve publike.


Në këtë mënyrë, lënda e përzgjedhur më lart në formularin A2 do t’i japë më shumë mundësi maturantit për të fituar. Formulari A2, i plotësuar nga maturantët, përmbante 10 degë ku ata kanë dëshirë të vazhdojnë. Nëse maturanti ka shumë pikë, do të shpallet fitues në degën e parë të përzgjedhur, ndërkohë, nëse ka më pak pikë, në degën e dytë të përzgjedhur dhe kështu me radhë.


Gjithsesi, maturantët nuk do të mund të fitojnë në më shumë se një degë. Kjo, pasi në rast se ata shpallen fitues në degën e parë të përzgjedhur, nuk mund ta lënë këtë degë për t’u regjistruar në degën e dytë të preferencave të tyre. Pra, maturantët sapo të shpallen fitues, do të mund të regjistrohen menjëherë në universitet, pa pasur pritshmërinë e kuotave shtesë.
UNIVERISTETI EMRTIMI DEGËS PIKË


U. I TIRANËS Histori 5386,20


U. I TIRANËS Gjeografi 5339,10


U. I TIRANËS Gjuhë - Letërsi 5421,70


U. I TIRANËS Gazetari 5628,80


U. I TIRANËS Biologji 5223,40


U. I TIRANËS Matematikë 5118,10


U. I TIRANËS Fizikë 4558,40


U. I TIRANËS Informatikë 5523,30


U. I TIRANËS Kimi 5080,90


U. I TIRANËS Kimi Ushqimore 5199,40


U. I TIRANËS Kimi Industriale 5052,20


U. I TIRANËS Inxh. Mat. dhe Informatike 5196,80


U. I TIRANËS Gjuhë Angleze 5275,40


U. I TIRANËS Gjuhë Frënge 4489,90


U. I TIRANËS Gjuhë Gjermane 4525,30


U. I TIRANËS Gjuhë Italiane 4877,40


U. I TIRANËS Gjuhë Greke 4252,30


U. I TIRANËS Gjuhë Turke 3785,40


U. I TIRANËS Gjuhë Ruse 3607,50


U. I TIRANËS Gjuhë Spanjolle 4749,20


U. I TIRANËS Gjuhë Angleze (Kukës) 3699,10


U. I TIRANËS Gjuhë Angleze (Sarandë) 3592,00


U. I TIRANËS Psikologji 5668,60


U. I TIRANËS Punë Sociale 5602,80


U. I TIRANËS Filozofi 5300,10


U. I TIRANËS Sociologji 5490,80


U. I TIRANËS Shkenca Politike 5800,50


U. I TIRANËS Administrim - Biznes 5688,20


U. I TIRANËS Ekonomiks 5920,50


U. I TIRANËS Financë 5975,30


U. I TIRANËS Informatikë Ekonomike 6183,90


U. I TIRANËS Admin. Biznes (Kukës) 3952,60


U. I TIRANËS Admin. Biz. Turiz. (Sarandë) 4058,40


U. I TIRANËS Mjekësi e Përgjithshme 6187,80


U. I TIRANËS Farmaci 6236,40


U. I TIRANËS Stomatologji 6281,40


U. I TIRANËS Shëndeti Publik 5882,40


U. I TIRANËS Infermieri e Përgjithshme 5268,60


U. I TIRANËS Mami 4985,60


U. I TIRANËS Teknik i Lartë Laboratori 5856,80


U. I TIRANËS Fizioterapi 5728,40


U. I TIRANËS Logopedi 5153,40


U. I TIRANËS Imazheri 5664,20


U. I TIRANËS Inferm Përgjith. (Kukës) 3706,10


U. I TIRANËS Drejtësi 5690,20


U. BUJQËSOR Drejtim Fermave Agrobiznes 4496,50


U. BUJQËSOR Ekonomi dhe Politikë Agrare 4643,10


U. BUJQËSOR Financë - Kontabilitet 5170,10


U. BUJQËSOR Drejt Ferm Agrobiz(Lushnjë) 3730,60


U. BUJQËSOR Financë-Kontab.(Lushnjë) 4133,80


U. BUJQËSOR Mbrojtje Bimësh 3701,00


U. BUJQËSOR Hortikulturë 3639,40


U. BUJQËSOR Prodhim Bimor 3426,80


U. BUJQËSOR Zootekni e Biznes Blegtoral 3349,80


U. BUJQËSOR Akuakult. e Men. Peshkimi 3406,60


U. BUJQËSOR Inxh. Agromjedis & Ekologji 4229,80


U. BUJQËSOR Inxh. Agrare-Agromekanizim 3621,20


U. BUJQËSOR Hortikulturë (Lushnjë) 3443,40


U. BUJQËSOR Teknologji Agroushqimore 4180,70


U. BUJQËSOR Vreshtari - Enologji 3493,40


U. BUJQËSOR Inxhinieri Pyjesh 4368,80


U. BUJQËSOR Inxhinieri Përpunim Druri 3979,70


U. BUJQËSOR Mjekësi Veterinare 4007,00


U. POLITEKNIK Inxhinieri Ndërtimi 5930,10


U. POLITEKNIK Inxhinieri Hidroteknike 5181,15


U. POLITEKNIK Inxhinieri Mjedisi 5479,30


U. POLITEKNIK Arkitekturë 55,29


U. POLITEKNIK Inxhinieri Gjeodet 4988,70


U. POLITEKNIK Inxhinieri Elektrike 5320,60


U. POLITEKNIK Inxhinieri Mekatronike 5189,90


U. POLITEKNIK Inxhinieri Fizike 4131,60


U. POLITEKNIK Inxhinieri Matematike 4478,50


U. POLITEKNIK Inxhinieri Mekanike 4862,40


U. POLITEKNIK Inxhinieri Tekstile dhe Mode 4757,90


U. POLITEKNIK Inxhinieri Materiale 3975,80


U. POLITEKNIK Inxh. në Shkencat e Tokës 4270,60


U. POLITEKNIK Inxhinieri Gjeoinformatike 4664,65


U. POLITEKNIK Inxhinieri e Gjeoburimeve 4292,80


U. POLITEKNIK Inxhinieri Elektronike 5912,00


U. POLITEKNIK Inxhinieri Informatike 5697,90


U. POLITEKNIK Inxh. Telekomunikacioni 5723,50


U. I KORÇËS Cikli i Ulët 3775,50


U. I KORÇËS Cikli i Ulët Parashkollor 3453,40


U. I KORÇËS Gjuhë Angleze 3642,20


U. I KORÇËS Filozofi - Sociologji 4157,40


U. I KORÇËS Matematikë - Fizikë 2083,20


U. I KORÇËS Matematikë - Informatikë 2819,00


U. I KORÇËS Gjuhë - Letërsi 4409,10


U. I KORÇËS Marketing 3823,63


U. I KORÇËS Menaxhim 4087,20


U. I KORÇËS Turizëm 3702,20


U. I KORÇËS Financë 4619,80


U. I KORÇËS Turizëm (Pogradec) 3521,60


U. I KORÇËS Agrobiznes 3506,20


U. I KORÇËS Hortikulturë 2008,50


U. I KORÇËS Agroushqim Inxh. Agronom 2217,50


U. I KORÇËS Teknologji e Prodhimit Bimor 2020,00


U. I KORÇËS Infermieri e Përgjithshme 4083,60


U. I KORÇËS Mami 3288,80


U. I ELBASANIT Gjuhë Shqipe - Letërsi 4616,90


U. I ELBASANIT Histori-Gjeografi 4731,80


U. I ELBASANIT Anglisht 4062,70


U. I ELBASANIT Gjermanisht 1999,00


U. I ELBASANIT Frëngjisht 2619,05


U. I ELBASANIT Italisht 3825,85


U. I ELBASANIT Gazetari 4745,60


U. I ELBASANIT Biologji-Kimi 3949,20


U. I ELBASANIT Matematikë-Fizikë 3471,40


U. I ELBASANIT Teknologjitë e Informacionit 3997,80


U. I ELBASANIT Infermieri e Përgjithshme 4479,60


U. I ELBASANIT Infermieri - Mami 4010,00


U. I ELBASANIT Cikli i Ulët 4295,00


U. I ELBASANIT Cikli i Ulët Parashkollor 4096,00


U. I ELBASANIT Edukatë Qytetare 4337,10


U. I ELBASANIT Punonjës Social 4730,00


U. I ELBASANIT Filozofi-Sociologji 4414,40


U. I ELBASANIT Psikologji 4790,70


U. I ELBASANIT Edukim Fizik dhe Sporte 45,23


U. I ELBASANIT Administrim-Biznes 4606,80


U. I ELBASANIT Financë-Kontabilitet 4842,50


U. I ELBASANIT Ekonomia dhe e drejta 4501,70


U. I GJIROKASTRËS Histori - Gjeografi 3785,40


U. I GJIROKASTRËS Gjuhë-Letërsi Shqipe 3353,80


U. I GJIROKASTRËS Administrim-Publik 3962,60


U. I GJIROKASTRËS Turizëm 3934,80


U. I GJIROKASTRËS Kontabilitet - Financë 4301,00


U. I GJIROKASTRËS Gjuhë Angleze 1464,00


U. I GJIROKASTRËS Gjuhë Italiane 2320,00


U. I GJIROKASTRËS Gj. Letërsi & Qytetërim Grek 2608,00


U. I GJIROKASTRËS Cikli i Ulët 3021,20


U. I GJIROKASTRËS Cikli i Ulët Parashkollor 2437,00


U. I GJIROKASTRËS Matematikë-Fizikë 2498,00


U. I GJIROKASTRËS Matematikë-Informatikë 2163,00


U. I GJIROKASTRËS Biologji-Kimi 1815,00


U. I GJIROKASTRËS Infermieri 3837,00


U. I SHKODRËS Gjuhë - Letërsi 4573,20


U. I SHKODRËS Histori 4492,10


U. I SHKODRËS Gjeografi 4312,20


U. I SHKODRËS Gazetari dhe Komunikim 4714,70


U. I SHKODRËS Matematikë 4138,10


U. I SHKODRËS Fizikë 3404,40


U. I SHKODRËS Biologji-Kimi 3776,20


U. I SHKODRËS Informatikë 4234,80


U. I SHKODRËS Infermieri e përgjithshme 4505,40


U. I SHKODRËS Infermieri (Mami) 4018,50


U. I SHKODRËS Infermieri (Fizioterapi) 4569,80


U. I SHKODRËS Administrim-Biznes 4898,10


U. I SHKODRËS Financë - Kontabilitet 5151,70


U. I SHKODRËS Turizëm 4491,85


U. I SHKODRËS Anglistikë 4302,40


U. I SHKODRËS Italianistikë 3785,20


U. I SHKODRËS Gjermanistikë 2109,00


U. I SHKODRËS Frëngjisht 2231,10


U. I SHKODRËS Cikli i Ulët 4542,90


U. I SHKODRËS Cikli i Ulët Parashkollor 4368,80


U. I SHKODRËS Psikologji 4910,20


U. I SHKODRËS Punë Sociale 4876,10


U. I SHKODRËS Edukim Fizik e Sporte 62,27


U. I SHKODRËS Drejtësi 5038,10


U. I VLORËS Cikli i Ulët 4233,60


U. I VLORËS Cikli i Ulët Parashkollor 3847,30


U. I VLORËS Pedagogji e Specializuar 26,87


U. I VLORËS Gjuhë - Letërsi 4505,00


U. I VLORËS Anglisht 3934,40


U. I VLORËS Italisht 3691,80


U. I VLORËS Drejtësi 5115,50


U. I VLORËS Administrim- Biznes 4599,50


U. I VLORËS Turizëm 4260,20


U. I VLORËS Inxhinieri Navigacioni 3170,70


U. I VLORËS Inxhinieri Mekanike 3246,30


U. I VLORËS Teknologji informacioni 3072,50


U. I VLORËS Matematikë 2002,60


U. I VLORËS Informatikë 3373,80


U. I VLORËS Infermieri 4201,00


U. I DURRËSIT Shkenca të Administrimit 4976,50


U. I DURRËSIT Menaxhim Turizmi 4931,40


U. I DURRËSIT Anglisht 4595,00


U. I DURRËSIT Cikli i Ulët 4675,30


U. I DURRËSIT Ekspert në Proceset e Formimit(3-vjeçar) 4464,80


U. I DURRËSIT Asistent Ligjor(2-vjeçar) 4765,40


U. I DURRËSIT Asistent Admin(2-vjeçar) 4527,20


U. I DURRËSIT Inferm Përgjith.(3-vjeçar) 4711,90


U. I DURRËSIT Ndihmës Dentist(2-vjeçar) 4434,10


U. I DURRËSIT Specialist Rrjetash Kompjuterike(2-vjeçar) 4360,60


U. I DURRËSIT Menaxh Ndërtimi(2-vjeçar) 4200,80


U. I DURRËSIT Menaxh Transporti(2-vjeçar) 4174,00


U. I DURRËSIT Tekn Automobilash(2-vjeçar) 4131,20


AKAD. E ARTEVE Regji filmi dhe TV 38,65


AKAD. E ARTEVE Aktrim 48,30


AKAD. E ARTEVE Regji 33,23


AKAD. E ARTEVE Skenografi - Kostumografi 33,54


AKAD. E ARTEVE Koreografi 38,65


AKAD. E ARTEVE Pikturë 61,47


AKAD. E ARTEVE Skulpturë 46,55


AKAD. E ARTEVE Muzikologji 60,33


AKAD. E ARTEVE Kompozim 66,41


AKAD. E ARTEVE Dirigjim 49,71


AKAD. E ARTEVE Piano 49,30


AKAD. E ARTEVE Violinë 41,28


AKAD. E ARTEVE Violonçel 79,22


AKAD. E ARTEVE Violë 40,41


AKAD. E ARTEVE Kitarë 47,92


AKAD. E ARTEVE Kontrabas 37,16


AKAD. E ARTEVE Flaut 68,39


AKAD. E ARTEVE Oboe 75,21


AKAD. E ARTEVE Klarinetë 72,95


AKAD. E ARTEVE Fagot 61,93


AKAD. E ARTEVE Korno 43,58


AKAD. E ARTEVE Trombë 40,26


AKAD. E ARTEVE Trombonë 36,28


AKAD. E ARTEVE Bastub 62,53


AKAD. E ARTEVE Këngëtare 36,26


AKAD. E ARTEVE Pedagogji Muzikore 34,52


AKAD. E ARTEVE Fizarmonikë Klasike 36,17


AEFS "Vojo Kushi" Edukim Fizik dhe Sporte 65,16