Anilejda ShembitrakuUniversiteti i Durresit Aleksander Moisiu hap aplikimet per studimet e pjesshme. Bazuar ne Ligjin Nr. 9741 date 22.07.2010 Per Arsimin e Larte ne Republiken e Shqiperise i ndryshuar si dhe ne Statutin e universitetit me vendim te Senatit Akademik eshte vendosur hapja e programeve te studimit me kohe te pjesshme e te edukimit ne distance per vitin akademik 2010 - 2011. Fakulteti i Biznesit ofron programet e studimit Administrim Biznes Finance Kontabilitet. Fakulteti i Edukimit ofron programet e studimit ne Cikel i Ulet Psikologji- Sociologji. Fakulteti i Shkencave Politike Juridike ofron programet e studimit ne Juridik. Fakulteti i Studimeve Profesionale ofron programet e studimit Infermieri e Pergjithshme. Filiali i Peshkopise ofron programet e studimit Finance - Kontabilitet Cikel i Ulet Drejtesi si dhe Infermieri e Pergjithshme.Kuotat

Bazuar ne Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr. 826 date 13.10.2010 Kuotat e pranimeve ne institucionet publike te arsimit te larte dhe tarifat e shkollimit per studimet e ciklit te pare me kohe te pjesshme e te edukimit ne distance per vitin akademik 2010-2011 ne universitetin Aleksander Moisiu kuotat dhe tarifat e shkollimit jane Programi i studimit Administrim Biznes 200 kuota Programi i studimit Finance - Kontabilitet 200 kuota Programi i studimit Cikel i Ulet 160 kuota Programi i studimit Psikologji-Sociologji 160 kuota Programi i studimit Drejtesi 100 kuota Programi i studimit Infermieri e Pergjithshme 100 kuota Programi i studimit Finance Kontabilitet Filiali Peshkopi 60 kuota Programi i studimit Cikel i Ulet Filiali Peshkopi 60 kuota Programi i studimit Juridik Filiali Peshkopi 60 kuota Programi i studimit Infermieri e Pergjithshme Filiali Peshkopi 60 kuota.Procedurat

Universiteti Aleksander Moisiu mbeshtetur ne Udhezimin e Ministrise se Arsimit dhe Shkences Nr. 35 date 05.11.2010 Per procedurat e pranimit dhe te regjistrimit ne ciklin e pare te studimeve me kohe te pjesshme dhe edukimin ne distance ne vitin akademik 2010-2011 si dhe ne rregulloren e miratuar nga Senati Akademik Per procedurat e pranimit dhe te regjistrimit ne programet e studimit te ciklit te pare me kohe te pjesshme ka shpallur listat e kandidateve fitues sipas programeve te studimit. Listat e kandidateve fitues jane bere publike ne faqen zyrtare te internetit www.uamd.edu.al si dhe ne ambientet e brendshme te Universitetit. Kandidatet fitues duhet te paraqesin keto dokumente deftesen e pjekurise origjinale te sigluar nga Drejtoria Arsimore Rajonale ose dublikate e leshuar nga drejtoria e shkolles se mesme dhe te sigluar ne Drejtorine Arsimore Rajonale perkatese ose listen e notave te shkolles se mesme te leshuar nga Arkivi i Shtetit. Tarifa e regjistrimit prej 1500 lekesh formulari i pageses terhiqet prane Deges Ekonomike dhe pagesa behet ne nje nga bankat e nivelit te dyte. Deklarate nga aplikanti qe nuk ndjek ndonje program studimi me kohe te plote ose te pjesshme. Regjistrimet perfundimtare do te behen prane sekretarive mesimore te fakulteteve perkatese ne datat 25 26 27.11.2010 nga ora 0800 deri ne oren 1600.Ministri Ksera ne Konferencen e vendeve te rajonit te Mesdheut mbi Punesimin dhe punenPolitikat e reja per rritjen e punesimitMinistri i Punes Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta Spiro Ksera mori pjese ne Ministerialin e dyte te Bashkimit per Mesdheun mbi Punen dhe punesimin te mbajtur ne Bruksel. Ne kete Konference moren pjese ministrat e punes nga te gjitha vendet e rajonit. Takimi u kryesua nga ministrat e Punes se Frances dhe Belgjikes. Konferenca e Brukselit pason ate te Marakeshit Marok te zhvilluar dy vjet me pare dhe qellimi i saj ishte implementimi i veprimeve te marra ne Ministerialin pare per institucionalizimin e bashkepunimit ne fushen e punes dhe punesimit mes vendeve te rajonit te Mesdheut. Ministri i Punes se Shqiperise Spiro Ksera i cili kryesoi delegacionin e Ministrise se Punes gjate dy diteve te Konferences zhvilloi takime bilaterale me homologet e tij. Ministri shqiptar i Punes mori nje ftese nga homologu i tij qipriot per nje vizite zyrtare ne te cilen do te diskutohet rreth bashkepunimit ne fusha te perbashketa si dhe ecurise se marreveshjeve ekzistuese midis dy ministrive. Sipas Rezolutes se miratuar nga Presidenca belge pas perfundimit te Konferences Objektivat per pune te denje nuk duhet te demtohen si rezultat i krizes. Rezoluta parashikon nente prioritete per vendet e Mesdheut nder te cilat rritja e krijimit te punesimit per te shmangur nje rimekembje te papunesise rritja e mundesive per pune te denje trajtimi i papunesise se larte te te rinjve dhe nenpunesimit rritja e pjesemarrjes se grave ne jeten ekonomike dhe sociale zhvillimi i aftesive qe perputhen me nevojat ne ndryshim te tregjeve te punes rritje e kapacitetit te sherbimeve publike te punesimit prioriteti per zbutjen e varferise modernizimi i mbrojtjes sociale promovimi i dialogut social efektiv. Rezoluta promovon bashkepunimin mes eksperteve te vendeve te Rajonit te Mesdheut per ceshtjet e punesimit ne te gjithe rajonin.

Keshilli Kombetar i Punes

Ndryshimet ne Kodin e Punes me shume siguri per punonjesitDje u mbajt mbledhja e radhes se Keshillit Kombetar te Punes ne rendin e dites te se ciles ishin diskutimi dhe miratimi i ndryshimeve ne Kodin e Punes projektvendimet Per aftesite qe duhet te plotesojne punemarresit personat dhe sherbimet e specializuara qe merren me ceshtjet e sigurise dhe shendetit ne pune dhe Per perberjen rregullat e organizimit ne pune dhe perfaqesuesit e punemarresve projekt-rregulloren Per disa ndryshime ne Rregulloren e Keshillit Kombetar te Punes Projektbuxhetin e vitit 2011 si dhe Memorandumin e Mirekuptimit midis qeverise shqiptare dhe organizatave te punemarresve dhe te punedhenesve anetare te Keshillit Kombetar te Punes Propozimi i Bashkimit te Sindikatave te Pavarura te Shqiperise - BSPSH. Ministri i Punes njeheresh kryetar i Keshillit Kombetar te Punes Spiro Ksera u shpreh se projektligji Per disa shtesa dhe ndryshime ne Kodin e Punes ka nje rendesi te vecante dhe miratimi tij do te permiresoje legjislacion shqiptar dhe do ta perafroje ate me legjislacionin e BE-se si dhe do te permbushe rekomandimet e eksperteve te se Drejtes Sociale te KE-se. Ndryshimet me te rendesishme ne projektligjin e diskutuar dje kishin te benin me parashikimin edhe te shkaqeve te tjera si orientimit seksual apo te jeteses me HIV/AIDS per te cilat ndalohet diskriminimi per punesim dhe formim profesional. Projektligji percakton se kontrata e punes lidhet dhe ndryshohet me shkrim duke parashikuar se mos hartimi i kontrates me shkrim nuk cenon vlefshmerine e marredhenies se punes por sjell pergjegjesine e punedhenesit.25 Nentor 2010