V E N D I M PËR VENDOSJEN E MARRËDHËNIEVE DIPLOMATIKE ME REPUBLIKËN E ISHUJVE TË FIXHIT


 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 15, të ligjit nr.9095, datë 3.7.2003, « Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë », me propozimin e ministrit të Punëve të Jashtme, Këshilli i MinistraveV E N D O S I :


 


1. Vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Republikën e Ishujve të Fixhit.


 


2. Ngarkohet Ministria e Punëve të Jashtme për zbatimin e këtij vendimi.


 


Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në « Fletoren zyrtare ».


 K R Y E M I N I S T R ISALI  BERISHA