V E N D I M
PëRSHPALLJEN “PARK KOMBëTAR” Të EKOSISTEMIT NATYROR DETAR PRANë GADISHULLIT Të KARABURUNIT DHE ISHULLIT Të SAZANIT
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 4, pika 1, shkronja “b”, 6 e 13, të ligjit nr.8906, datë 6.6.2002, “Për zonat e mbrojtura”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, Këshilli i MinistraveV E N D O S I:1. Shpalljen e ekosistemit natyror detar, pranë gadishullit të Karaburunit dhe ishullit të Sazanit, “Park Kombëtar”, sipas hartës, që i bashkëlidhet këtij vendimi.2. Sipërfaqja e përgjithshme e “Parkut Kombëtar” Karaburun-Sazan është 12 570.82 (dymbëdhjetë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë pikë tetëdhjetë e dy) ha, ndarë, si më poshtë vijon:
2.1. Pjesa detare pranë gadishullit të Karaburunit ka sipërfaqe 9 848.95 (nëntë mijë e tetëqind e dyzet e tetë pikë nëntëdhjetë e pesë) ha, me kufijtë e mëposhtëm:a. Veri:Pika 1 (në det), me largësi 1 milje detare (1852m) nga kepi i Gjuhëzës, me koordinata 4353018.48 V e 4478005.72 L, deri te pika 2 (në det), me largësi 1 milje detare (1852m) nga kepi i Shën Vasilit, me koordinata 4363780.19 V e 4477378.71 L;


b. Lindje: Pika 2 (në det), me largësi 1 milje detare (1852m) nga kepi i Shën Vasilit, me koordinata 4363780.19 V e 4477378.71 L dhe më pas vijon përgjatë vijës bregdetare nga kepi i Shën Vasilit, kepi i Dhim Kushtës, kepi dhe gjiri i Shën Janit, kepi i Gjuhëzës, ndjek vijën bregdetare perëndimore të malit të Karaburunit, bregun e Gjinarës, faqen e Bishtit të Malit, Rrëzën e Kanalit, faqen e Langadhës deri te pika 3, me koordinata 4379221.15 V e 4449696.28 L;


c. Jug: Pika 3, me koordinata 4379221.15 V e 4449696.28 L, deri te pika 4 (në det), me largësi 1 milje detare (1852m) nga faqja e Langadhës, me koordinata 4378104.94 e 4448193.75 L;


ç. Perëndim: Pika 4 (në det), me largësi 1 milje detare (1852m) nga faqja e Langadhës, me koordinata 4378104.94 e 4448193.75 L dhe ndjek izobatin deri te pika 1 (në det), me largësi 1 milje detare (1852m) nga kepi i Gjuhëzës, me koordinata 4353018.48 V e 4478005.72 L.2.2. Pjesa detare pranë ishullit të Sazanit ka sipërfaqe 2 721.87 (dy mijë e shtatëqind e njëzet e një pikë tetëdhjetë e shtatë) ha, me kufijtë e mëposhtëm:Pika 1, me koordinata 4354004.14 V e 4487718.40 L;


Pika 2, me koordinata 4355536.33 V e 4486707.03 L;


Pika 3, me koordinata 4351587.21 V e 4485140.06 L;


Pika 4, me koordinata 4357134.42 V e 4486668.09 L;


Pika 5, me koordinata 4355142.57 V e 4486658.75 L.3. Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Ministrinë e Mbrojtjes (Roja Bregdetare) dhe institucionet kërkimore-shkencore, merr masa për të siguruar ruajtjen, monitorimin dhe zhvillimin e ekoturizmit nënujor, në “Parkun Kombëtar” Karaburun-Sazan.
4. Administrata ekzistuese e zonës së mbrojtur Llogara-Karaburun kryen dhe funksionet e administratës së “Parkut Kombëtar” Karaburun-Sazan. Administrata e zonës së mbrojtur në ushtrimin e funksioneve bashkëpunon me strukturat përkatëse për zbatimin e dispozitave të ligjit nr.9048, datë 7.4.2003, “Për trashëgiminë kulturore”, të ndryshuar, dhe të ligjit “Për mbrojtjen e trashëgimisë arkeologjike”.5. Ngarkohen Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe, sipas përkatësisë, ministritë e linjës, për zbatimin e këtij vendimi.Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E M I N I S T R ISali BERISHA


28/04/2010