V E N D I M


PEumlR DISA NDRYSHIME NEuml VENDIMIN NR. 234 DATEuml 6.3.2009 TEuml KEumlSHILLIT TEuml MINISTRAVE PEumlR SHPRONEumlSIMIN PEumlR INTERES PUBLIK TEuml PRONAREumlVE TEuml PASURIVE TEuml PALUAJTSHME PRONEuml PRIVATE QE PREKEN NGA NDEumlRTIMI I NEumlNSTACIONIT ELEKTRIK
400/220/110 KV NEuml KASHARNe mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te neneve 5 pika 1 20 e 21 te ligjit nr.8561 date 22.12.1999 Per shpronesimet dhe marrjen ne perdorim te perkohshem te pasurise prone private per interes publik me propozimin e zevendeskryeministrit dhe minister i Ekonomise Tregtise dhe Energjetikes Keshilli i MinistraveV E N D O S I


Ne vendimin nr.234 date 6.3.2009 te Keshillit te Ministrave behen keto ndryshime

1. Pika 3 ndryshohet si me poshte vijon

3. Masa e shperblimit te pronareve per pasurite prone private me siperfaqe 105 000 njeqind e pese mije msup2 toke/are truall banese ndertim industrial eshte 341 563 124 treqind e dyzet e nje milione e peseqind e gjashtedhjete e tre mije e njeqind e njezet e kater leke..


2. Lista e pronareve qe shpronesohen e cila i bashkelidhej vendimit zevendesohet me listen qe i bashkelidhet ketij vendimi.

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere dhe botohet ne Fletoren zyrtare.K R Y E M I N I S T R I


SALI BERISHA
V E N D I MPEumlR


TRAJTIMIN FINANCIAR TEuml PUNONJEumlSVE QEuml DEumlRGOHEN ME SHEumlRBIM JASHTEuml
QENDREumlS SEuml PUNEumlS BRENDA VENDITNe mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te nenit 16 te ligjit nr.9936 date 26.6.2008 Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise me propozimin e ministrit te Financave Keshilli i MinistraveV E N D O S II. Punonjesit e njesive te qeverisjes se pergjithshme te cilet gjate diteve zyrtare te punes shkojne me sherbim jashte qendres se punes brenda vendit trajtohen financiarisht per perballimin e shpenzimeve te sherbimit.


II. Ne njesite e qeverisjes se pergjithshme ne kuptim te ketij vendimi perfshihen


1njesite e qeverisjes qendrore qe jane njesite e pushtetit ekzekutiv legjislativ gjyqesor te krijuara me Kushtetute me ligj ose me vendim te Keshillit te Ministrave.
2njesite e qeverisjes vendore qe jane njesite e niveleve te ndryshme vendore te krijuara me ligj.
3njesite e fondeve speciale qe jane njesite e krijuara me ligje specifike.III. Trajtimi financiar i punonjesve per perballimin e shpenzimeve te sherbimit behet i diferencuar sipas distances se sherbimit nga qendra e punes si me poshte vijon


1.Per sherbime ne nje largesi deri ne 100 km jashte qendres se punes trajtimi financiar i punonjesit perfshin vetem shpenzimet e transportit ne rastin kur transporti nuk realizohet nga vete institucioni kundrejt dokumentit tatimor perkates por jo me shume se tarifa perkatese sipas distances kilometrike te linjes te miratuar me vendimin nr.307 date 20.7.1992 te Keshillit te Ministrave Per tarifat e transportit te udhetareve te ndryshuar.
2.Perjashtohen nga pika III-1 punonjesit e Policise se Shtetit punonjesit e Gardes se Republikes dhe punonjesit e Sherbimit Informativ te Shtetit kur marrin pjese ne sherbime operacionale. Ne keto raste keta punonjes trajtohen sipas pikes III-3 te ketij vendimi.
3.Per sherbime ne nje largesi mbi 100 km jashte qendres se punes punonjesit i perballohen shpenzimet e meposhtme


a Diete ditore e cila per cdo punonjes te derguar me sherbim llogaritet


i.ne masen 1000 nje mije leke ne dite kur punonjesi kthehet brenda dites
ii.ne masen 10 per qind te pages mujore por jo me shume se 2500 dy mije e peseqind leke ne dite kur sherbimi zgjat me shume se nje dite. Per efekt te llogaritjes se dietes ne kete rast data e nisjes dhe ajo e kthimit llogariten nje dite e plote.


b Shpenzimet e fjetjes kundrejt dokumentit tatimor perkates te paraqitur nga hoteli e te shoqeruar me faturen e printuar nga kasa elektronike fiskale por jo me shume se 3000 tre mije leke per cdo nate.
c Shpenzimet e transportit ne rastin kur transporti nuk realizohet nga vete institucioni kundrejt dokumentit tatimor perkates por jo me shume se tarifa perkatese sipas distances kilometrike te linjes te miratuar me vendimin nr.307 date 20.7.1992 te Keshillit te Ministrave Per tarifat e transportit te udhetareve te ndryshuar.


IV. Dokument tatimor per efekt te ketij vendimi do te konsiderohet cdo bilete transporti e miratuar nga Ministria e Financave Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve si dhe cdo fature e thjeshte apo me TVSH e cila detyrimisht duhet te shoqerohet me fature te printuar nga kasa elektronike fiskale.


V. Dergimi me sherbim i punonjesit autorizohet nga


1.Titullari i njesise shpenzuese per sherbimet me largesi deri ne 100 km jashte qendres se punes.
2.Titullari i institucionit qendror per sherbime ne nje largesi mbi 100 km jashte qendres se punes. Ne autorizim percaktohen koha e zgjatjes se sherbimit dhe qellimi i tij. Titullar institucioni qendror ne kuptim te ketij vendimi jane


aPer njesite e qeverisjes qendrore


iper ministrine dhe cdo institucion ne varesi te saj ministri ose i deleguari i tij
iiper aparatet e Presidences te Kuvendit te Keshillit te Ministrave te enteve kushtetuese si dhe per institucionet ne varesi te Kryeministrit sekretari i Pergjithshem perkates
iiiper punonjesit e gjykates kryetari i Gjykates


bPer njesite e qeverisjes vendore kryetari njesise vendore
cPer fondet speciale titullari i fondit special.


VI. Prefektet e qarqeve qe kryejne funksione larg vendbanimeve te tyre kur nuk u jane siguruar kushtet per fjetje prane vendit te punes perfitojne diete dhe u paguhen shpenzimet e dites sipas pikes III-3 te ketij vendimi per nje periudhe jo me shume se nje muaj. Pas nje muaji nga data e emerimit te tij shpenzimet e fjetjes por jo me shume se 25 000 njezet e pese mije leke ne muaj perballohen nga vete institucioni urdherues deri ne momentin e sigurimit te nje banese.


VII. Studentet dhe nxenesit si dhe trupa shoqeruese pedagogjike qe kryejne praktika mesimore ekspozita apo veprimtari jashte qendres se institucionit arsimor publik nuk perfitojne diete. Shpenzimet e udhetimit dhe te fjetjes se tyre perballohen nga institucionet perkatese te arsimit sipas dokumenteve perkatese tatimore te percaktuara ne piken IV te ketij vendimi.VIII. Vendimi nr.228 date 13.4.2001 i Keshillit te Ministrave Per dietat e nepunesve qe dergohen me sherbim jashte vendbanimit te tyre te ndryshuar si dhe cdo vendim apo akt tjeter qe bie ne kundershtim me kete vendim shfuqizohen.


Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren zyrtare.K R Y E M I N I S T R ISALI BERISHA
V E N D I MPEumlR


MIRATIMIN NEuml PARIM TEuml MARREumlVESHJES SEuml KREDISEuml SEuml EKSPORTIT NDEumlRMJET KEumlSHILLIT TEuml MINISTRAVE QEuml VEPRON NEuml EMEumlR TEuml REPUBLIKEumlS SEuml SHQIPEumlRISEuml DHE PEumlRFAQEumlSOHET NGA MINISTRIA E FINANCAVE DHE UNICREDIT BANK AUSTRIA AG PEumlR FINANCIMIN E PEumlRMIREumlSIMIT TEuml DEPARTAMENTIT TEuml NEUROKIRURGJISEuml PEumlR SPITALIN UNIVERSITAR NEumlNEuml TEREZA TIRANEuml


Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes te neneve 5 e 7 te ligjit nr.8371 date 9.7.1998 Per lidhjen e traktateve dhe marreveshjeve nderkombetare dhe te nenit 26 te ligjit nr.9665 date 18.12.2006 Per huamarrjen shteterore borxhin shteteror dhe garancite shteterore te huase ne Republiken e Shqiperise me propozimin e ministrit te Shendetesise dhe te ministrit te Financave Keshilli i Ministrave


V E N D O S I


Miratimin ne parim te marreveshjes se kredise se eksportit ndermjet Keshillit te Ministrave qe vepron ne emer te Republikes se Shqiperise dhe perfaqesohet nga Ministria e Financave dhe UniCredit Bank Austria AG per financimin e permiresimit te departamentit te neurokirurgjise per Spitalin Universitar lsquoNene Tereza Tirane me nje kredi te bute prej 7 100 000 shtate milione e njeqind mije eurosh sipas tekstit bashkelidhur ketij vendimi.


Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.


K R Y E M I N I S T R ISALI BERISHA

V E N D I MPEumlR


MIRATIMIN NEuml PARIM TEuml MARREumlVESHJES NDRYSHUESE NDEumlRMJET KEumlSHILLIT TEuml MINISTRAVE TEuml REPUBLIKEumlS SEuml SHQIPEumlRISEuml DHE QEVERISEuml SEuml REPUBLIKEumlS SEuml AUSTRISEuml PEumlR REALIZIMIN E NJEuml SISTEMI KOMPJUTERIK PEumlR REGJISTRIN THEMELTAR TEuml GJENDJES CIVILE NEuml SHQIPEumlRINe mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te neneve 5 7 e 27 te ligjit nr.8371 date 9.7.1998 Per lidhjen e traktateve dhe marreveshjeve nderkombetare me propozimin e ministrit te Brendshem Keshilli i MinistraveV E N D O S I


Miratimin ne parim te marreveshjes ndryshuese ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe qeverise se Republikes se Austrise per realizimin e nje sistemi kompjuterik per regjistrin themeltar te gjendjes civile ne Shqiperi sipas tekstit qe i bashkelidhet ketij vendimi.


Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.K R Y E M I N I S T R I


SALI BERISHA

V E N D I MPEumlR


MIRATIMIN E LISTEumlS PARAPRAKE TEuml PRONAVE TEuml PALUAJTSHME PUBLIKE SHTETEumlRORE
QEuml TRANSFEROHEN NEuml PRONEumlSI OSE NEuml PEumlRDORIM TEuml KOMUNEumlS SULT TEuml QARKUT TEuml ELBASANIT


Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te neneve 2 3 e 17 te ligjit nr.8744 date 22.2.2001 Per transferimin e pronave te paluajtshme publike te shtetit ne njesite e qeverisjes vendore te ndryshuar me propozimin e ministrit te Brendshem Keshilli i Ministrave


V E N D O S I


1.Miratimin e listes paraprake te pronave te paluajtshme publike shteterore qe transferohen ne pronesi ose ne perdorim te komunes Sult te qarkut te Elbasanit sipas lidhjes 1 e cila i bashkelidhet ketij vendimi.


Lista paraprake sipas kerkesave te keshillit te kesaj komune eshte pjese e listes se inventarit te pronave te paluajtshme publike shteterore qe jane brenda juridiksionit territorial dhe administrativ te komunes Sult te qarkut te Elbasanit miratuar me vendimin nr.925 date 2.7.2008 te Keshillit te Ministrave Per miratimin e listes se inventarit te pronave te paluajtshme shteterore ne komunen Sult te qarkut te Elbasanit.


2.Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe komuna Sult per zbatimin e ketij vendimi.

Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren zyrtare.K R Y E M I N I S T R ISALI BERISHA
V E N D I MPEumlR


MIRATIMIN E LISTEumlS PEumlRFUNDIMTARE TEuml PRONAVE TEuml PALUAJTSHME PUBLIKE SHTETEumlRORE QEuml TRANSFEROHEN NEuml PRONEumlSI OSE NEuml PEumlRDORIM TEuml KOMUNEumlS ARRAS TEuml QARKUT TEuml DIBREumlS


Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes te neneve 3 dhe 17 te ligjit nr. 8744 date 22.02.2001 Per transferimin e pronave te paluajtshme publike te shtetit ne njesite e qeverisjes vendore te ndryshuar me propozimin e ministrit te Brendshem Keshilli i Ministrave


V E N D O S I


1.Miratimin e listes perfundimtare te pronave te paluajtshme publike shteterore brenda juridiksionit territorial dhe administrativ te komunes Arras te qarkut te Dibres qe transferohen ne pronesi ose ne perdorim te kesaj komune sipas lidhjes 1 qe i bashkelidhet ketij vendimi dhe eshte pjese perberese e tij.


Lista me 33 tridhjete e tre flete qe i bashkelidhet ketij vendimi perfundon me numrin rendor 204 dyqind e kater.


2. Ngarkohen ministri i Brendshem kryeregjistruesi i Pasurive te Paluajtshme te Republikes se Shqiperise dhe komuna Arras per zbatimin e ketij vendimi.


Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren zyrtare.


K R Y E M I N I S T R ISALI BERISHA

V E N D I MPEumlR


MIRATIMIN E LISTEumlS PARAPRAKE TEuml PRONAVE TEuml PALUAJTSHME PUBLIKE SHTETEumlRORE QEuml TRANSFEROHEN NEuml PRONEumlSI OSE NEuml PEumlRDORIM TEuml KOMUNEumlS ZAPOD TEuml QARKUT TEuml KUKEumlSIT


Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes te neneve 2 3 e 17 te ligjit nr.8744 date 22.2.2001 Per transferimin e pronave te paluajtshme publike te shtetit ne njesite e qeverisjes vendore te ndryshuar me propozimin e ministrit te Brendshem Keshilli i Ministrave


V E N D O S I


1.Miratimin e listes paraprake te pronave te paluajtshme publike shteterore qe transferohen ne pronesi ose ne perdorim te komunes Zapod te qarkut te Kukesit sipas lidhjes 1 e cila i bashkelidhet ketij vendimi.


Lista paraprake sipas kerkesave te keshillit te kesaj komune eshte pjese e listes se inventarit te pronave te paluajtshme publike shteterore qe jane brenda juridiksionit territorial dhe administrativ te komunes Zapodte qarkut te Kukesit miratuar me vendimin nr.37 date 16.1.2008 te Keshillit te Ministrave Per miratimin e listes se inventarit te pronave te paluajtshme shteterore ne komunen Zapod te qarkut te Kukesit.


2.Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe komuna Zapod per zbatimin e ketij vendimi.

Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare.


K R Y E M I N I S T R I


SALI BERISHA

V E N D I MPEumlR


MIRATIMIN E LISTEumlS PARAPRAKE TEuml PRONAVE TEuml PALUAJTSHME PUBLIKE SHTETEumlRORE QEuml TRANSFEROHEN NEuml PRONEumlSI OSE NEuml PEumlRDORIM TEuml KOMUNEumlS RASHBULL TEuml QARKUT TEuml DURREumlSITNe mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te neneve 2 3 e 17 te ligjit nr.8744 date 22.2.2001 Per transferimin e pronave te paluajtshme publike te shtetit ne njesite e qeverisjes vendore te ndryshuar me propozimin e ministrit te Brendshem Keshilli i MinistraveV E N D O S I1.Miratimin e listes paraprake te pronave te paluajtshme publike shteterore qe transferohen ne pronesi ose ne perdorim te komunes Rashbull te qarkut te Durresit sipas lidhjes 1 e cila i bashkelidhet ketij vendimi.


Lista paraprake sipas kerkesave te keshillit te kesaj komune eshte pjese e listes se inventarit te pronave te paluajtshme publike shteterore qe jane brenda juridiksionit territorial dhe administrativ te komunes Rashbull te qarkut te Durresit miratuar me vendimin nr.1153 date 13.8.2008 te Keshillit te Ministrave Per miratimin e listes se inventarit te pronave te paluajtshme shteterore ne komunen Rashbull te qarkut te Durresit .2.Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe komuna Rashbull per zbatimin e ketij vendimi.

Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren zyrtare.K R Y E M I N I S T R ISALI BERISHA


V E N D I MPEumlR


MIRATIMIN E LISTEumlS PARAPRAKE TEuml PRONAVE
TEuml PALUAJTSHME PUBLIKE SHTETEumlRORE QEuml TRANSFEROHEN NEuml PRONEumlSI OSE NEuml PEumlRDORIM TEuml KOMUNEumlS OSTREN
TEuml QARKUT TEuml DIBREumlS


Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te neneve 2 3 e 17 te ligjit nr.8744 date 22.2.2001 Per transferimin e pronave te paluajtshme publike te shtetit ne njesite e qeverisjes vendore te ndryshuar me propozimin e ministrit te Brendshem Keshilli i Ministrave


V E N D O S I


1.Miratimin e listes paraprake te pronave te paluajtshme publike shteterore qe transferohen ne pronesi ose ne perdorim te komunes Ostren te qarkut te Dibres sipas lidhjes 1 e cila i bashkelidhet ketij vendimi.


Lista paraprake sipas kerkesave te keshillit te kesaj komune eshte pjese e listes se inventarit te pronave te paluajtshme publike shteterore qe jane brenda juridiksionit territorial dhe administrativ te komunes Ostren te qarkut te Dibres miratuar me vendimin nr.183 date 19.2.2009 te Keshillit te Ministrave Per miratimin e listes se inventarit te pronave te paluajtshme shteterore ne komunen Ostren te qarkut te Dibres .


2.Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe komuna Ostren per zbatimin e ketij vendimi.

Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren zyrtare.K R Y E M I N I S T R ISALI BERISHA

V E N D I MPEumlR


MIRATIMIN E LISTEumlS SEuml INVENTARIT TEuml PRONAVE TEuml PALUAJTSHME SHTETEumlRORE TEuml CILAT I KALOJNEuml NEuml PEumlRGJEGJEumlSI ADMINISTRIMI MINISTRISEuml SEuml BRENDSHME PEumlR PREFEKTIN E QARKUT TEuml VLOREumlS E ADMINISTRATEumlN E PREFEKTIT DHE PEumlR DREJTORINEuml E PEumlRGJITHSHME TEuml EMERGJENCAVE CIVILE PMNZSHNe mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te neneve 8 pika 3 10 e 13 te ligjit nr.8743 date 22.2.2001 Per pronat e paluajtshme te shtetit te ndryshuar me propozimin e ministrit te Brendshem Keshilli i Ministrave


V E N D O S I


1.Miratimin e listes se inventarit te pronave te paluajtshme shteterore te cilat i kalojne ne pergjegjesi administrimi Ministrise se Brendshme per prefektin e qarkut te Vlores e administraten e prefektit dhe per Drejtorine e Pergjithshme te Emergjencave Civile PMNZSH sipas formularit bashkelidhur.


Lista qe i bashkelidhet ketij vendimi perbehet nga 1 nje flete dhe ka 3 tre prona.


2. Institucioneve te permendura ne piken 1 te vendimit u ndalohet tjetersimi ose nderrimi i destinacionit te pronave te percaktuara ne kete vendim apo tu jepen ne perdorim te treteve.


3.Ngarkohen ministri i Brendshem prefekti i qarkut te Vlores dhe kryeregjistruesi i Zyres Qendrore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme per zbatimin e ketij vendimi.

Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren zyrtare.K R Y E M I N I S T R


SALI BERISHA
V E N D I MPEumlR
SHPRONEumlSIMIN PEumlR INTERES PUBLIK TEuml PRONAREumlVE TEuml PASURIVE TEuml PALUAJTSHME PRONEuml PRIVATE QEuml PREKEN NGA NDEumlRTIMI I RRUGEumlS QEMAL STAFA NEuml BASHKINEuml E BILISHTIT


Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te neneve 5 pika1 20 e 21 te ligjit nr.8561 date 22.12.1999 Per shpronesimet dhe marrjen ne perdorim te perkohshem te pasurise prone private per interes publik me propozimin e ministrit te Brendshem Keshilli i Ministrave


V E N D O S I


1.Shpronesimin per interes publik te pronareve te pasurive te paluajtshme prone private qe preken nga ndertimi i rruges Qemal Stafa ne bashkine e Bilishtit.


2.Shpronesimi te behet ne favor te bashkise se Bilishtit.


3.Pronaret e pasurive te paluajtshme qe shpronesohen te kompensohen ne vlere te plote sipas tabeles bashkelidhur ketij vendimi e qe eshte pjese perberese e tij per siperfaqen 216 dyqind e gjashtembedhjete msup2 toke truall ne vleren e pergjithshme te shpronesimit 183 600 njeqind e tetedhjete e tre mije e gjashteqind leke.


4. Vlera e pergjithshme e shpronesimit te perballohet nga te ardhurat e bashkise se Bilishtit planifikuar ne buxhetin e saj.


5.Afati i perfundimit te procedures se shpronesimit te jete tre muaj pas dates se hyrjes ne fuqi te ketij vendimi.


5. Vlera e shpenzimeve procedurale te perballohet nga bashkia e Bilishtit.


6.Afati i perfundimit te punimeve per kete objekt te jete ne perputhje me afatet e parashikuara nga bashkia e Bilishtit per realizimin e ketij projekti.

7.Regjistrimi i ri i pasurise 216 dyqind e gjashtembedhjete msup2 toke truall shpronesuar ne favor te bashkise se Bilishtit te behet brenda 30 tridhjete diteve nga data e hyrjes ne fuqi te ketij vendimi.


8.Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe bashkia e Bilishtit per ndjekjen e zbatimit te ketij vendimi.


Ky vendim hyn ne fuqi menjehere dhe botohet ne Fletoren zyrtare.K R Y E M I N I S T R I


SALI BERISHA

V E N D I MPEumlR
SHPRONEumlSIMIN PEumlR INTERES PUBLIK TEuml PRONAREumlVE TEuml PASURIVE TEuml PALUAJTSHME PRONEuml PRIVATEQEuml PREKEN NGA RIKONSTRUKSIONI DHE ASFALTIMI I RRUGEumlS BADELONJEuml E RE - PETRAN NEuml KOMUNEumlN PETRAN NEuml QARKUN E GJIROKASTREumlSNe mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te neneve 5 pika 1 20 e 21 te ligjit nr.8561 date 22.12.1999 Per shpronesimet dhe marrjen ne perdorim te perkohshem te pasurise prone private per interes publik me propozimin e ministrit te Brendshem Keshilli i MinistraveV E N D O S I


6.Shpronesimin per interes publik te pronareve te pasurive te paluajtshme prone private qe preken nga rikonstruksioni dhe asfaltimi i rruges Badelonje e Re - Petran ne komunen Petran ne qarkun e Gjirokastres.


7.Shpronesimi te behet ne favor te komunes se Petranit.


8.Pronaret e pasurive qe shpronesohen te kompensohen ne vlere te plote sipas mases perkatese dhene ne tabelen bashkelidhur ketij vendimi dhe qe eshte pjese perberese e tij per siperfaqen 300 treqind msup2 toke truall ne vleren e pergjithshme te shpronesimit 240 000 dyqind e dyzet mije leke.


9.Vlera e pergjithshme e shpronesimit te perballohet nga te ardhurat e komunes se Petranit planifikuar ne buxhetin e saj.


9.Afati i perfundimit te procedures se shpronesimit te jete tre muaj pas dates se hyrjes ne fuqi te ketij vendimi.


10.Vlera e shpenzimeve procedurale te perballohet nga komuna e Petranit.


11.Afati i perfundimit te punimeve per kete objekt te jete ne perputhje me afatet e parashikuara nga komuna e Petranit per realizimin e ketij projekti.

12.Regjistrimi i ri i pasurise 300 treqind msup2 toke truall shpronesuar ne favor te komunes se Petranit te behet brenda 30 tridhjete diteve nga data e hyrjes ne fuqi te ketij vendimi.


13.Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe komuna e Petranit per ndjekjen e zbatimit te ketij vendimi.


Ky vendim hyn ne fuqi menjehere dhe botohet ne Fletoren zyrtare.K R Y E M I N I S T R ISALI BERISHAV E N D I MPEumlR


KALIM FONDI NGA MINISTRIA E DREJTEumlSISEuml TE OPERATORI I SISTEMIT TEuml TRANSMETIMIT


Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes te ligjit nr.9936 date 26.6.2008 Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise dhe te ligjit nr.10 190 date 26.11.2009 Per buxhetin e vitit 2010 te ndryshuar me propozimin e ministrit te Drejtesise Keshilli i Ministrave


V E N D O S I


1. Fondi prej 13 828 334 trembedhjete milione e teteqind e njezet e tete mije e treqind e tridhjete e kater lekesh parashikuar ne buxhetin e vitit 2010 miratuar per Ministrine e Drejtesise ne programin Sistemi i burgjeve zeri Fonde per perballimin e kostove lokale per investimet e huaja te transferohet ne llogarine e Operatorit te Sistemi te Transmetimit dhe te perdoret prej tij per zhvendosjen e linjes se tensionit te larte e cila siguron vazhdimin e punimeve per ndertimin e tri godinave te regjimit te jashtem te paraburgimit te Elbasanit.


3. Ngarkohen Ministria e Financave Ministria e Drejtesise dhe Operatori i Sistemit te Transmetimit per zbatimin e ketij vendimi.


Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren zyrtare.


K R Y E M I N I S T R ISALI BERISHA
V E N D I MPEumlR


NDRYSHIMIN E PEumlRGJEGJEumlSISEuml SEuml ADMINISTRIMIT NGA MINISTRIA E BRENDSHME TE MINISTRIA E DREJTEumlSISEuml TEuml PRONEumlS NR.6 PALESTEumlR E REPARTIT RENEA TIRANEumlPEumlR NJEuml NDRYSHIM NEuml VENDIMIN NR.250 DATEuml 24.4.2003 TEuml KEumlSHILLIT TEuml MINISTRAVE PEumlR MIRATIMIN E LISTEumlS SEuml INVENTARIT TEuml PRONAVE TEuml PALUAJTSHME SHTETEumlRORE TEuml CILAT JANEuml NEuml PEumlRGJEGJEumlSI ADMINISTRIMI TEuml MINISTRISEuml SEuml RENDIT PUBLIK SI DHE PEumlR NJEuml NDRYSHIM NEuml VENDIMIN NR.203 DATEuml 5.4.2006 TEuml KEumlSHILLIT TEuml MINISTRAVE PEumlR NDRYSHIMIN DHE KALIMIN E PEumlRGJEGJEumlSISEuml SEuml ADMINISTRIMITTEuml OBJEKTEVE REPARTI KOMANDA PALESTRA DHE POLIGONI TEuml REPARTIT RENEA TIRANEuml NGA MINISTRIA E BRENDSHME TE MINISTRIA E DREJTEumlSISEumlNe mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te neneve 13 e 15 te ligjit nr.8743 date 22.2.2001 Per pronat e paluajtshme te shtetit te ndryshuar me propozimin e ministrit te Drejtesise Keshilli i Ministrave


V E N D O S I


1.Ndryshimin e pergjegjesise se administrimit nga Ministria e Brendshme te Ministria e Drejtesise te prones se paluajtshme nr.6 e emertuar ne inventarin e pronave te paluajtshme Palester e Repartit Renea Tirane me vendndodhje ne Tirane me numer pasurie 7/182 ZK 8330 per tu perdorur si mjedise pune te Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimit te Proves sipas planimetrise dhe formularit te inventarizimit te prones qe i bashkelidhen ketij vendimi.


2.Prona e paluajtshme e percaktuar ne piken 1 te ketij vendimi me te gjitha elementet perberese te saj hiqet nga lista e inventarit te pronave shteterore te Ministrise se Brendshme e cila i bashkelidhet vendimit nr.250 date 24.4.2003 te Keshillit te Ministrave.


3.Ne piken 1 te vendimit nr.203 date 5.4.2006 te Keshillit te Ministrave fjalet e 144 m2 shfuqizohen.


4.Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimit te Proves pas marrjes ne perdorim te prones se percaktuar ne kete vendim i ndalohet ta ndryshoje destinacionin e kesaj prone ta tjetersoje ose tua jape ne perdorim te treteve.


5.Ngarkohen ministri i Drejtesise ministri i Brendshem kryeregjistruesi i Pasurive te Paluajtshme te Republikes se Shqiperise dhe Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit te Pronave Publike per zbatimin e ketij vendimi.


Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren zyrtare.K R Y E M I N I S T R ISALI BERISHAV E N D I MPEumlR


KALIMIN NEuml PEumlRGJEGJEumlSI ADMINISTRIMI NGA MINISTRIA E MBROJTJES TEK MINISTRIA E PUNEumlS CEumlSHTJEVE SOCIALE DHE SHANSEVE TEuml BARABARTA TEuml PRONEumlS NR.606 BATALION ZBULIMI ISH ndash BAM-I NEuml LIBOHOVEuml GJIROKASTEumlR DHE PEumlR NJEuml NDRYSHIM
NEuml VENDIMIN NR.515 DATEuml 18.7.2003 TEuml KEumlSHILLIT TEuml MINISTRAVE PEumlR MIRATIMIN E LISTEumlS SEuml INVENTARIT TEuml PRONAVE TEuml PALUAJTSHME SHTETEumlRORE TEuml CILAT I KALOJNEuml NEuml PEumlRGJEGJEumlSI ADMINISTRIMI MINISTRISEuml SEuml MBROJTJES


Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te neneve 13 e 15 te ligjit nr.8743 date 22.2.2001 Per pronat e paluajtshme te shtetit me propozimin e ministrit te Mbrojtjes Keshilli i Ministrave


V E N D O S I


1.Kalimin ne pergjegjesi administrimi nga Ministria e Mbrojtjes tek Ministria e Punes Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta te prones me nr.606 me emertim Batalion zbulimi ish ndash BAM-i ne Libohove Gjirokaster per ta perdorur per ngritjen e Qendres Kombetare Pritese per Viktimat e Trafikimit ne zonen jugore te vendit.


2.Prona me numer rendor 606 me emertim Batalion zbulimi ish - BAM-i me vendodhje ne Libohove Gjirokaster te hiqet nga lista e inventarit te pronave shteterore e cila i bashkelidhet vendimit nr.515 date 18.7.2003 te Keshillit te Ministrave.


3.Ministrise se Punes Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta i ndalohet ta ndryshoje destinacionin e prones te percakuar ne piken 1 te ketij vendimi ta tjetersoje ose tua jape ne perdorim te treteve.


4.Ngarkohen ministri i Mbrojtjes ministri i Punes Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta dhe Zyra Qendrore e Pasurive te Paluajtshme per zbatimin e ketij vendimi.


Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren zyrtare.K R Y E M I N I S T R ISALI BERISHA

V E N D I MPEumlR


KALIMIN NEuml PEumlRGJEGJEumlSI ADMINISTRIMI NGA MINISTRIA E MBROJTJES TE MINISTRIA E BRENDSHME PEumlR NEumlNPREFEKTUREumlN KAVAJEuml TEuml DISA MJEDISEVE E TEuml TRUALLIT FUNKSIONAL ME SIPEumlRFAQE 12 313.55 M2 E KALIMIN NEuml PRONEumlSI TEuml BASHKISEuml KAVAJEuml TEuml DISA MJEDISEVE E TEuml TRUALLIT FUNKSIONAL ME SIPEumlRFAQE 71 967.82 M2 KOMPONENTE TEuml PRONEumlS NR.353 SHTABI I REPARTIT USHTARAK NR.8832 KAVAJEuml SI DHE PEumlR NJEuml NDRYSHIM NEuml VENDIMIN NR.515 DATEuml 18.7.2003 TEuml KEumlSHILLIT TEuml MINISTRAVE PEumlR MIRATIMIN E LISTEumlS SEuml INVENTARIT TEuml PRONAVE TEuml PALUAJTSHME SHTETEumlRORE TEuml CILAT I KALOJNEuml NEuml PEumlRGJEGJEumlSI ADMINISTRIMI MINISTRISEuml SEuml MBROJTJES


Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes te neneve 13 e 15 te ligjit nr.8743 date 22.2.2001 Per pronat e paluajtshme te shtetit te ndryshuar dhe te neneve 3 e 5 te ligjit nr.8744 date 22.2.2001 Per transferimin e pronave te paluajtshme publike te shtetit ne njesite e qeverisjes vendore te ndryshuar me propozimin e ministrit te Mbrojtjes Keshilli i MinistraveV E N D O S I


1.Kalimin ne pergjegjesi administrimi nga Ministria e Mbrojtjes te Ministria e Brendshme per nenprefekturen Kavaje te disa mjediseve e te truallit funksional sipas planvendosjes S1 bashkelidhur ketij vendimi me siperfaqe 12 313.55 dymbedhjete mije e treqind e trembedhjete pike pesedhjete e pese m2 komponente te prones nr.353 me emertim Shtabi i repartit ushtarak nr.8832 ne Kavaje ne pergjegjesi administrimi te Ministrise se Mbrojtjes per ti perdorur per nevoja te administrates per veprimtari social - kulturore arsimore.


2.Kalimin ne pronesi te bashkise Kavaje te disa mjediseve e te truallit funksional sipas planvendosjes S2 bashkelidhur ketij vendimi me siperfaqe 71 967.82 shtatedhjete e nje mije e nenteqind e gjashtedhjete e shtate pike tetedhjete e dy m2 komponente te prones nr.353 me emertim Shtabi i repartit ushtarak nr.8832 ne Kavaje ne pergjegjesi administrimi te Ministrise se Mbrojtjes per ti perdorur per ndertim cerdheje e kopshti per tregje ushqimore e industriale per fusha sportive parqe lodrash per veprimtari social - kulturore shendetesore.


3.Prona me numer rendor 353 me emertim Shtabi i repartit ushtarak nr.8832 me vendndodhje ne Kavaje te hiqet nga lista e inventarit te pronave te paluajtshme shteterore e cila i bashkelidhet vendimit nr.515 date 18.7.2003 te Keshillit te Ministrave.


4.Ministrise se Brendshme nenprefektures Kavaje dhe bashkise Kavaje u ndalohet te ndryshojne destinacionet e perdorimit te mjediseve e te siperfaqeve te percaktuara ne pikat 1 e 2 te ketij vendimi ti tjetersojne ose tua japin ne perdorim te treteve.


5.Dorezimi i mjediseve dhe i truallit funksional te kesaj prone do te behet pas heqjes se materialeve e te pajisjeve te Forcave te Armatosura te cilat jane magazinuar ne kete prone.


6.Ngarkohen ministri i Mbrojtjes ministri i Brendshem nenprefektura Kavaje kryetari i bashkise Kavaje dhe Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme te ndjekin procedurat e nevojshme per zbatimin e ketij vendimi.


Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren zyrtare.


K R Y E M I N I S T R ISALI BERISHA

V E N D I MP Euml R


PEumlRCAKTIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES
PEumlR DHEumlNIEN ME KONCESION TEuml RRJETIT KOMBEumlTAR
ME BREZ TEuml GJEREuml NEuml REPUBLIKEumlN E SHQIPEumlRISEuml
NATIONAL BROADBAND NETWORK


Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes te pikes 3 te nenit 5 te ligjit nr.9918 date 19.5.2008 Per komunikimet elektronike ne Republiken e Shqiperise dhe te neneve 5 pika 3 e 16 te ligjit nr.9663 date 18.12.2006 Per koncesionet te ndryshuar me propozimin e ministrit per Inovacionin dhe Teknologjine e Informacionit e te Komunikimit Keshilli i Ministrave


V E N D O S I


1. Autoriteti kontraktues per kryerjen e procedurave ligjore per dhenien me koncesion te Rrjetit Kombetar me Brez te Gjere te Shqiperise REKAB National Broadband Network eshte ministri per Inovacionin dhe Teknologjine e Informacionit e te Komunikimit.


2. Ngarkohet ministri per Inovacionin dhe Teknologjine e Informacionit e te Komunikimit per zbatimin e ketij vendimi.


Ky vendim hyn ne fuqi menjehere dhe botohet ne Fletoren zyrtare.K R Y E M I N I S T R ISALI BERISHA
V E N D I MPEumlR
MIRATIMIN E SHTESEumlS NR.3 TEuml KONTRATEumlS NDEumlRMJET QEVERISEuml SEuml REPUBLIKEumlS SEuml SHQIPEumlRISEuml PEumlRFAQEumlSUAR NGA MINISTRIA E PUNEumlVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT DHE LOCKHEED MARTIN GLOBAL INC PEumlR MODERNIZIMIN E SHEumlRBIMIT TEuml TRAFIKUT AJROR SHQIPTAR TEuml MIRATUAR ME VENDIMIN NR.665 DATEuml 18.12.2002 TEuml KEumlSHILLIT TEuml MINISTRAVE TEuml NDRYSHUARNe mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes te ligjit nr.7877 date 30.11.1994 Per aviacionin civil shqiptar dhe te neneve 128 e 151 te ligjit nr.8485 date 12.5.1999 Kodi i Procedurave Administrative te Republikes se Shqiperise me propozimin e ministrit te Puneve Publike dhe Transportit Keshilli i Ministrave


V E N D O S I1. Miratimin e shteses nr.3 te kontrates ndermjet qeverise se Republikes se Shqiperise te perfaqesuar nga Ministria e Puneve Publike dhe Transportit Drejtoria e Pergjithshme e Aviacionit Civil dhe Lockheed Martin Global Inc per modernizimin e sherbimit te trafikut ajror shqiptar te miratuar me vendimin nr.665 date 18.12.2002 te Keshillit te Ministrave Per miratimin e projektkontrates ndermjet qeverise se Republikes se Shqiperise dhe Lockheed Martin Global Inc per modernizimin e sherbimit te trafikut ajror shqiptar te ndryshuar sipas tekstit qe i bashkelidhet ketij vendimi.
2. Fondet per financimin e shteses se kontrates te perballohen nga Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror ANTA.
3. Ngarkohen Ministria e Puneve Publike dhe Transportit dhe Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror ANTA per ndjekjen dhe zbatimin e ketij vendimi.
Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren zyrtare.


K R Y E M I N I S T R I


SALI BERISHAVENDIM
PEumlR
MIRATIMIN E FORMATIT TIP TEuml AKTIT TEuml BASHKEumlPRONEumlSISEumlNe mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te neneve 7 pika 2 e 46 pika 1 te ligjit nr.10 112 date 9.4.2009 Per administrimin e bashkepronesise ne ndertesat e banimit me propozimin e ministrit te Puneve Publike dhe Transportit Keshilli i Ministrave


VENDO S I


1.Miratimin e formatit tip te aktit te bashkepronesise sipas aneksit A bashkelidhur ketij vendimi i cili perbehet nga tre flete. Shpjegimet analitike per cdo flete vendosen pas fleteve perkatese te aneksit A.


2.Dokumentacioni qe i bashkelidhet aktit te bashkepronesise per tu regjistruar ne Zyren e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme permban


aDokumentacionin e nevojshem per regjistrimin e prones ku perfshihen


i.leja per sheshin e ndertimit
ii.leja e ndertimit
iii.procesverbali i kolaudimit te objektit
iv.leja e shfrytezimit ose e banimit te objektit
v.plani i vendosjes se objektit
vi.dokumente te tjera qe percaktojne dhe individualizojne objektin e ndertuar
vii.cdo dokument tjeter i kerkuar nga ZRPP-ja ne baze te ligjit per regjistrimin e pasurive te paluajtshme
bRregulloren per krijimin dhe funksionimin e asamblese se bashkepronareve dhe per administrimin e bashkepronesise se objektit ne fjale.


3.Per objektet e regjistruara ne Zyren e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme perpara hyrjes ne fuqi ne ketij vendimi dokumentacioni permban vetem dokumentet e percaktuara ne shkronjen b te pikes 2 te ketij vendimi.


4.Akti i bashkepronesise ndryshon sa here behen ndryshime ligjore ne pronen e perbashket ose ne pronen individuale e cila mund te kete ndikim ne shperndarjen e kuotave te bashkepronesise dhe/ose ne te drejtat e perdorimit. Raste te tilla jane por pa u kufizuar


ashtesa kati ose shtesa anesore
bprishja e pjesshme e godines
cbashkimi i dy njesive individuale ose ndarje e nje njesie
c vendosja e pajisjeve te ndryshme si kaldaja depo uji dhe e pajisjeve te ngjashme.


5.Ne rastet kur ndryshimet ne pjeset e perbashketa a individuale shtesa ose pakesime te siperfaqeve sjellin ndryshim te kuotave te pjesemarrjes ne bashkepronesi sic jane rastet e permendura ne shkronjat a dhe b te pikes 4 te ketij vendimi ne aktin e bashkepronesise pasqyrohen


a ndryshimi fizik i ndodhur nepermjet planimetrive perkatese
bkuotat e reja te pjesemarrjes ne bashkepronesi per cdo bashkepronar.


6.Ne rastet kur ndryshimet ne pjeset e perbashketa a individuale sjellin vetem ndryshim te te drejtave te perdorimit se bashku me detyrimet per mirembajtje sic jane rastet e permendura ne shkronjat c dhe c te pikes 4 te ketij vendimi ne aktin e bashkepronesise reflektohet vetem ndryshimi fizik ne planimetrine e katit ku ka ndodhur ndryshimi.


7.Aktit te bashkepronesise i bashkelidhet nje kopje e rregullores qe percakton procedurat e formimit e te funksionimit te asamblese se pronareve te njesive e cila hartohet bazuar ne rregulloren tip te administrimit te bashkepronesise te miratuar me vendim te Keshillit te Ministrave.


8.Per objektet qe regjistrohen per here te pare akti i bashkepronesise hartohet nga krijuesi i prones dhe eshte pjese perberese e dokumentacionit per regjistrimin e prones.


9.Per objektet e banimit te regjistruara ne ZRPP akti i bashkepronesise hartohet nga asambleja sipas pikes 3 te nenit 8 te ligjit nr.10 112 date 9.4.2009 Per administrimin e bashkepronesise ne ndertesat e banimit dhe regjistrohet brenda nje viti nga hyrja ne fuqi e ketij vendimi.


10.Ngarkohen Ministria e Puneve Publike dhe Transportit Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme krijuesi i nderteses se banimit ne bashkepronesi si dhe asambleja e bashkepronareve per zbatimin e ketij vendimi.


Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren zyrtare.


K R Y E M I N I S T R ISALI BERISHA

V E N D I MPEumlR


MIRATIMIN E RREGULLORES PEumlR SINJALISTIKEumlN NEuml KANTIER DHE NEuml VENDIN E PUNEumlS


Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes te neneve 8 e 18 te ligjit nr.8402 date 10.9.1998 Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit te ndryshuar te pikes 3 te nenit 42 te ligjit nr.10237 date 18.2.2010 Per sigurine dhe shendetin ne pune dhe te pikes 3 te nenit 40 te ligjit nr.7961 date 12.7.1995 Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise me propozimin e ministrit te Puneve Publike dhe Transportit Keshilli i Ministrave


V E N D O S I


1.Miratimin e rregullores Per sinjalistiken ne kantier dhe ne vendin e punes sipas tekstit qe i bashkelidhet ketij vendimi.


2.Ngarkohen Ministria e Puneve Publike dhe Transportit dhe Ministria e Punes Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta per zbatimin e ketij vendimi.


Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren zyrtare.K R Y E M I N I S T R ISALI BERISHA
RREGULLORE


PEumlR SINJALISTIKEumlN NEuml KANTIER DHE NEuml VENDIN E PUNEumlSNeni 1
Qellimi


Kjo rregullore percakton dhe pershkruan rregullat minimale te sinjalistikes ne kantier per mbrojtjen dhe sigurine e shendetit gjate kryerjes se veprimtarise publike apo private.Neni 2
Fusha e zbatimit


1.Kjo rregullore zbatohet ne cdo kantier e vend pune nga subjektet publike dhe private qe ushtrojne veprimtarine ne territorin e Republikes se Shqiperise.

2.Kjo rregullore nuk zbatohet ne sinjalistiken e perdorur per rregullimin e trafikut rrugor hekurudhor lumor detar dhe ajror.


3.Kjo rregullore nuk do te zbatohet per shenja per vendosjen ne treg te substancave dhe preparateve te rrezikshme produkteve dhe/ose pajisjeve pervec rasteve kur parashikohet ndryshe ne aktet e tjera ligjore.


Neni 3
Perkufizime


Ne kuptim te kesaj rregulloreje termat e meposhtme kane keto kuptime


a Sinjalistika per sigurine dhe/ose shendetin ne kantier dhe vend pune sinjale qe i referohen nje objekti specifik veprimtarie ose situate dhe qe siguron informacion ose udhezime rreth sigurise dhe/ose shendetit ne pune me ane te nje tabele ngjyre sinjali ndricues apo sinjali akustik nje komunikimi gojor ose sinjali me gjeste veprim sipas rastit.
bSinjal ndalimi sinjali qe ndalon sjelljen qe mund te shkaktoje nje rrezik.
cSinjal paralajmerues sinjali qe lajmeron nje rrezik ose risk.
cSinjal i detyrueshem sinjali qe pershkruan nje sjellje te percaktuar.
dSinjal i daljes se emergjences ose i ndihmes se pare sinjali qe jep informacion per daljet e emergjences te ndihmes se pare ose te mjeteve te shpetimit.
dh Sinjale te informimit sinjalet qe japin tregues te ndryshem nga ato te treguara nga shkronjat b tek d.
eTabele nje sinjal qe siguron informacion specifik nga kombinimi i nje forme gjeometrike ngjyrave dhe te nje simboli ose vizatimi grafik shikueshmeria e te cilit garantohet nga ndricimi me intesitet te mjaftueshem.
eTabela suplementare tabela e vendosur punuar se bashku me nje tabele te tipit tregues sipas shkronjes e qe jep nje tregues suplementar ndihmes.
fNgjyrat e sigurise ngjyra nepermjet te cilave jepet nje kuptim i caktuar.
gSimbol i vizatuar grafikisht pamjendashimazh qe paraqet nje situate ose qe pershkruan nje sjellje te percaktuar e vendosur mbi nje tabele ose ne nje siperfaqe te ndricuar.
gjSinjal ndricues sinjali prodhuar nga nje aparat dispozitiv i perbere nga material transparent ose gjysme i tejdukshem i cili eshte i ndricuar nga brenda ose nga pas ne menyre te tille qe te sigurohet sinjal ndricues.
h Sinjal akustik sinjali zanor i koduar i cili leshohet dhe percillet nga nje aparat i projektuar per kete qellim pa perdorimin e nje zeri njerezor apo artificial.
iKomunikim gojor mesazhi gojor i paravendosur me perdorimin e zerit njerezor ose te sintesave vokale.
jSinjal me veprime gjeste levizja apo pozicionimi i krahut ose dores ne forme konvencionale per te drejtuar personin qe efektivisht kryen nje pune per te mos krijuar a shkaktuar rrezik per punemarresit.


Neni 4
Detyrimet e punedhenesit


1.Punedhenesi duhet te parashikoje ose te verifikoje ekzistencen e nje sinjalistike te sigurise e te shendetit ne kantier dhe ne vendin e punes ne perputhje me kete rregullore kur rreziku ose risku nuk mund te shamnget ose te kufizohet ne menyre te mjaftueshme me mjete teknike te mbrojtjes kolektive apo me masa metoda dhe sisteme te organizimit te punes. Punedhenesi merr ne konsiderate cdo vleresim te riskut ne perputhje me rregulloren e sigurise ne kantier miratuar me vendimin e Keshillit te Ministrave nr.312 date 5.5.2010 dhe ligjin nr.10237 date 18.2.2010 Per sigurine dhe shendetin ne pune me qellim shmangien e rrezikut duke kryer


anjoftimin e nje risku ose te nje rreziku te personit te ekspozuar


bndalimin e sjelljes qe mund te shkaktoje rrezik


cpershkrimin e caktuar te sjelljeve te nevojshme me qellim sigurine


c dhenien e treguesve relative te daljeve te sigurise ose mjeteve te shpetimit e te sigurise


ddhenien e treguesve te tjere ne drejtim te parandalimit dhe sigurise.


2.Nese eshte e nevojshme mund te jepen nepermjet sinjalistikes se sigurise tregues relative ose situata e riskut qe nuk jane dhene ne aneksin I sipas vecantise se punes ose eksperiences tekniko-profesionale.


3.Punedhenesi per te rregulluar trafikun e brendshem te kantierit ndermarrjes ose njesise prodhuese i referohet sipas rastit sinjalistikes te parashikuar sipas legjislacionit ne fuqi per trafikun rrugor hekurudhor lumor detar ose ajror sipas pershkrimit ne aneksin V.


Neni 5
Informimi dhe formimi


1.Punedhenesi parashikon gjithashtu
aPunemarresit dhe/ose perfaqesuesi i punemarresve per sigurine duhet te jete i informuar per te gjitha masat e pershtateshme ose qe duhen pershtatur per sinjalestiken e sigurise e perdorshme ne kantier ose ne njesine prodhuese
bPunemarresit te jene te informuar mbi pershtatjen e te gjitha masave per sinjalestiken e sigurise e perdorshme ne brendesi te kantierit ose ne njesite prodhuese.


2.Punedhenesi parashikon qe perfaqesuesi i punemarresve per sigurine dhe punemarresit te marrin nje informacion te pershtatshem ne vecanti ne formen e instruksionit te sakte qe duhet te kete per objektin e sinjalistikes se sigurise ne menyre specifike dhe domethenese per te gjitha dhe kjo perfshin perdorimin e veprimeve gjesteve fjaleve si edhe sjelljet e pergjithshme e te vecanta qe duhen ndjekur.Neni 6
Keshillimi dhe pjesemarrja e punemarresve


Keshillimi dhe pjesemarrja e punemarresve dhe/ose e perfaqesuesve te tyre kryhet ne perputhje me pikat 8 12 dhe 13 te aneksit V te rregullores Per sigurine ne kantier miratuar me vendimin e Keshillit te Ministrave nr.312 date 5.5.2010 si dhe nenin 13 te ligjit nr.10237 date 18.2.2010 Per sigurine dhe shendetin ne pune.Neni 7
Pershtatja e anekseve


Pershtatja e karakterit teknik te anekseve nga I deri IX eshte ne funksion te


aAdoptimit te rregullores ne fushen e harmonizimit teknik dhe normativ per sa i takon projektimit dhe prodhimit te mjeteve dhe pajisjeve te sinjalistikes se sigurise e te shendetit ne vendin e punes
bProgresit teknik zhvillimit te normativave te specifikimeve nderkombetare ose te njohjes ne fushen e sinjalistikes per sigurine dhe shendetit ne vendin e punes apo kantier.Neni 8
Kerkesat per sinjalistiken


1.Sinjalistika e sigurise e perdorur per here te pare duhet te behet ne perputhje me pershkrimet e sjella dhe te percaktuara ne aneksin I te kesaj rregulloreje.


2.Sinjalistika e sigurise e perdorur para hyrjes ne fuqi te kesaj rregulloreje duhet te perputhet dhe te zevendesohet me pershkrimet dhe percaktimet e aneksit nga I-IX te kesaj rregulloreje brenda 6 muajve nga hyrja ne fuqi e saj.
V E N D I MPEumlR

RISHPEumlRNDARJE FONDI NEuml BUXHETIN E VITIT 2010 MIRATUAR PEumlR MINISTRINEuml E TURIZMIT KULTUREumlS RINISEuml DHE SPORTEVE


Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes te nenit 44 te ligjit nr. 9936 date 26.6.2008 Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise dhe te ligjit nr.10 190 date 26.11.2009 Per buxhetin e vitit 2010 te ndryshuar me propozimin e ministrit te Turizmit Kultures Rinise dhe Sporteve Keshilli i Ministrave


V E N D O S I


1.Ne buxhetin e vitit 2010 miratuar per Ministrine e Turizmit Kultures Rinise dhe Sporteve te behet rishperndarja e fondeve si me poshte vijon


aNe programin e Artit dhe kultures te pakesohet fondi prej 10 000 000 dhjete milione lekesh per shpenzime korrente dhene si shtese nga fondi rezerve i buxhetit si kontribut per ndertimin e Parkut Kombetar Shqiptar Nene Tereza ne Kleveland Ohio SHBA.
bNe programin Mbeshtetje per kultet te shtohet fondi prej 10 000 000 dhjete milione lekesh per shpenzime korrente per mbeshtetjen e bashkesive fetare .


2.Vendimi nr.718 date 3.9.2010 i Keshillit te Ministrave Per nje shtese fondi ne buxhetin e vitit 2010 miratuar per Ministrine e Turizmit Kultures Rinise e Sporteve si kontribut per ndertimin e Parkut Kombetar Shqiptar Nene Tereza ne Kleveland-Ohio SHBA shfuqizohet.


3.Ngarkohen Ministria e Turizmit Kultures Rinise dhe Sporteve dhe Ministria e Financave per zbatimin e ketij vendimi.


Ky vendim hyn ne fuqi menjehere dhe botohet ne Fletoren zyrtare.K R Y E M I N I S T R ISALI BERISHAU DH Euml Z I M
PEumlR


PEumlRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE TEuml PROCEDURAVE TEuml DHEumlNIES TEuml SEuml DREJTEumlS SUBJEKTEVE JURIDIKE PEumlR MARRJEN NEuml DISPOZICION TEuml SIPEumlRFAQEVETEuml PARASHIKUARA PEumlR NDEumlRTIMIN E OBJEKTEVE E ZHVILLIMIN E VEPRIMTARISEuml PEumlRKATEumlSE NEuml ZONEumlN ENERGJETIKE DHE INDUSTRIALE TEuml PORTO - ROMANOS DURREumlS


Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes te nenit 21 te ligjit nr.10 081 date 23.2.2009 Per licencat autorizimet dhe lejet ne Republiken e Shqiperise te ndryshuar dhe te pikes 3 te vendimit nr.703 date 23.4.2008 te Keshillit te Ministrave Per miratimin e studimit Zhvillimi i integruar ne sinergji i zones energjetike dhe industriale te Porto - Romanos Durres infrastruktura dhe konturet e saj me propozimin e zevendeskryeministrit dhe minister i Ekonomise Tregtise dhe Energjetikes Keshilli i Ministrave


U DH Euml Z O N


1. Subjektet qe kerkojne te ndertojne dhe te perdorin objekte ose instalime energjetike dhe industriale si dhe objekte sherbimesh ne funksion te tyre ne siperfaqet e truallit te perfshira ne zonen energjetike dhe industriale te Porto - Romanos Durres ne vazhdim e quajtur Zona brenda vijave kufizuese te percaktuara sipas masterplanit te Zones te miratuar me vendimin nr.2 date 14.7.2009 te KRRTRSH-se Per miratimin e masterplanit per zhvillimin e integruar te zones energjetike dhe industriale te Porto - Romanos Durres infrastruktura dhe vija kufizuese e saj ne vazhdim te quajtur Masterplani dhe ne rast se veprimtaria qe kerkohet te realizohet nuk trajtohet ne menyre specifike nepermjet ndonje akti tjeter ligjor ose nenligjor kane te drejten te pajisen me autorizimin perkates sipas kushteve dhe procedurave te percaktuara ne kete udhezim.

2. Ministria pergjegjese per veprimtarine energjetike dhe industriale ne vazhdim e quajtur Ministria te informoje per zonat e percaktuara per ndertimin dhe perdorimin e objekteve energjetike e industriale sipas skemes se vendosjes se tyre ne hapesirat e percaktuara me vendimin nr.703 date 23.4.2008 te Keshillit te Ministrave Per miratimin e studimit Zhvillimi i integruar ne sinergji i zones Energjetike dhe Industriale te Porto - Romanos Durres infrastruktura dhe konturet e saj ne vazhdim te quajtur Studimi si dhe per siperfaqet per ndertimin e tyre sipas Masterplanit te miratuar me vendimin e nr.2 date 14.7.2009 te KRRTRSH-se.
Informimi te behet nepermjet publikimit te nje materiali permbledhes per Masterplanin dhe te ketij udhezimi ne faqen e internetit te Ministrise se Ekonomise Tregtise dhe Energjetikes.
Informimi te behet edhe ne median e shkruar dhe elektronike si dhe nepermjet seminareve promovuese qe do te zhvillohen nje here ne vit.


3. Ministria ne baze te dokumentacionit qe disponon per Masterplanin te vere ne dispozicion te shoqerive te interesuara informacionin e nevojshem per hartimin e projekteve kundrejt nje pagese prej 10 000 dhjete mije lekesh.


4. Objektet energjetike dhe industriale qe do te kerkohen per tu ndertuar ne Zone duhet te jene te njejta ose brenda natyres dhe fushave te veprimtarive ne perputhje me parashikimet ne Studim dhe ne Masterplan.
Ne Zone ne perputhje me kapacitetet e parashikuara ne Masterplan per nje objekt energjetik ose industrial mund te ndertohen dhe te shfrytezohen nga subjekte te ndryshme disa objekte te se njejtes natyre kapaciteti i perbashket i te cilave eshte i perafert me kapacitetin e parashikuar ne Masterplan per kete lloj veprimtarie.


5. Ne siperfaqet e tokes qe jane perfshire brenda kontureve te Zones sipas Masterplanit nuk do te lejohet dhenia e lejeve dhe miratimeve per ndertimin e objekteve per veprimtari prodhuese ose sherbimesh te cilat nuk u perkasin fushave te energjetikes industrise dhe sherbimeve sikurse percaktohen ne qellimin dhe objektin e Studimit.


6. Per ndertimin e infrastruktures se transportit rrugor dhe te atij teknologjik te produkteve dhe mallrave me investime publike ose private ne siperfaqet e tokes qe jane ne pronesi shteterore ne kuader te Zones toka do te merret ne perdorim pa shperblim per gjithe periudhen gjate se ciles investitori do te kete te drejten per ate infrastrukture transporti rrugor ose teknologjik.
Kur toka eshte ne pronesi private marredheniet ndermjet investitorit qe do te ndertoje infrastrukture transporti rrugor ose teknologjik dhe pronarit te tokes do te zgjidhen ndermjet paleve ne perputhje me dispozitat e kuadrit ligjor ne fuqi.


7. Shoqerite e interesuara qe kerkojne te marrin ne dispozicion per nje periudhe te caktuar kohe nje siperfaqe ne Zone me qellim pergatitjen e te gjithe praktikave dhe te dokumentacionit te nevojshem per ndertim e perdorim te objekteve energjetike e industriale dhe zhvillimin e veprimtarive perkatese ne siperfaqet e truallit te percaktuara ne Masterplan duhet te paraqesin ne Ministri kerkesen te shoqeruar me dokumentacionin e meposhtem


a Dokumentacionin qe verteton se subjekti eshte person juridik ne formen e shoqerise anonime
b Projektidene per llojin dhe destinacionin e objektit qe kerkohet te ndertohet teknologjine qe do te perdoret si dhe kapacitetin prodhues
c Lejen e mjedisit te veprimtarise bazuar ne Vleresimin Strategjik Mjedisor si dhe ne studime dhe vleresime mjedisore per Zonen
c Skemat e zones ku kerkohet te ndertohet objekti si dhe siperfaqen e saj ne m2
d Skeme-idene e lidhjes se objektit me infrastrukturen e transportit dhe me infrastrukturen energjetike ne rajon
dh Dokumentet qe percaktojne marredheniet qe kane keto shoqeri per siperfaqen e tokes ne te cilen parashikohet ndertimi i objektit si dhe infrastrukturen lidhese te tij
e Vleresimin e perafert financiar per investimin qe do te realizohet si dhe dokumentin bankar per te vertetuar mundesite financiare per perballimin e vleres se investimit te parashikuar
e Dokumentacionin e duhur per te treguar pervojen ne fushen e ndertimit dhe te perdorimit te objekteve e te teknologjive te njejta ose te peraferta me teknologjine qe do te realizoje nese subjekti e zoteron nje pervoje te tille ose menyren se si mund ta siguroje ate.


8. Trajtimi i kerkesave dhe i dokumentacionit te paraqitur nga subjektet e interesuara sipas percaktimit ne piken 7 te ketij udhezimi behet nga strukturat pergjegjese te Ministrise. Ministri pergjegjes per veprimtarine energjetike dhe industriale ne vazhdim i quajtur Ministri urdheron ngritjen e nje grupi pune qe do te beje vleresimin e kerkeses dhe te dokumentacionit te paraqitur nga subjekti kerkues. Si rregull grupi i punes drejtohet nga zevendesministri qe mbulon fushen e veprimtarise ku perfshihet dhe objekti per te cilin eshte paraqitur kerkesa.
Ne perberje te grupit te punes mund te thirren per te marre pjese edhe eksperte te institucioneve te varesise te Ministrise si dhe nga strukturat perkatese te ministrise pergjegjese per veprimtarine e ndertimit dhe te transportit te ministrise pergjegjese per mjedisin.


Ne varesi te natyres se objektit dhe te teknologjise qe do te perdoret struktura pergjegjese e Ministrise mund te kerkoje edhe nje vleresim oponent nga institucione ose eksperte te fushes perkatese per projektidene e objektit si dhe sipas rastit mund te marre mendim nga strukturat perkatese te ministrise pergjegjese per veprimtarine e ndertimit dhe te transportit te ministrise pergjegjese per mjedisin ose te institucioneve te tjera.

9. Trajtimi i kerkesave nga strukturat pergjegjese te Ministrise si dhe realizimi i vleresimit te tyre nga grupi i punes i ngritur me urdher ministri perfshire edhe verifikimin e dokumentacionit te paraqitur nga subjekti ne mbeshtetje te Masterplanit behen brenda nje periudhe jo me shume se nje muaj nga data e paraqitjes se kerkeses si me poshte vijon

a Ne perfundim te vleresimit ne rastin kur ai konsiderohet i pranueshem nepermjet praktikes institucionale i propozohet Ministrit ti jape subjektit kerkues autorizimin per venien ne dispozicion te siperfaqes per ndertimin e objektit dhe instalimin e teknologjise perkatese ne zonen e kerkuar.
Dhenia e autorizimit duhet te behet brenda 10 dhjete diteve nga data kur grupi i punes ka perfunduar vleresimin e kerkeses se paraqitur nga subjekti.
b Ne rast se sipas vleresimit qe i behet aplikimit te paraqitur nga subjekti rezulton se shtrirja hapesinore natyra dhe destinacioni i veprimtarise se objektit qe kerkohet te ndertohet ne nje siperfaqe te caktuar te Zones nuk jane sipas kushteve te Masterplanit por objekti i perket fushave te energjetikes e industrise dhe per kete siperfaqe nuk ka nje propozim alternativ sipas kushteve te Masterplanit dhe grupi i punes e vlereson te pranueshem kete aplikim ne kete rast i propozohet Ministrit qe ti jape subjektit kerkues autorizimin per venien ne dispozicion te siperfaqes per ndertimin e objektit dhe instalimin e teknologjise perkatese ne zonen e kerkuar sipas propozimit perkates.
Ne kete rast eshte e domosdoshme qe ne perberje te grupit te punes qe do te beje vleresimin e aplikimit te paraqitur nga subjekti i interesuar te marrin pjese perfaqesues nga strukturat perkatese te ministrise pergjegjese per veprimtarine e ndertimit dhe te transportit te ministrise pergjegjese per mjedisin si dhe te Ministrise se Financave.
Dhenia e autorizimit duhet te behet brenda 10 dhjete diteve nga data kur grupi i punes ka perfunduar vleresimin e kerkeses se paraqitur nga subjekti.
c Ne rast se pas perfundimit te vleresimit rezulton se objekti qe kerkohet te ndertohet dhe teknologjia qe do te instalohet ne te nuk jane te fushave te energjetikes dhe industrise dhe nuk jane ne perputhje me destinacionin qe ka percaktuar Masterplani grupi i punes dhe strukturat pergjegjese te Ministrise i paraqesin Ministrit argumentimin e vleresimit duke propozuar qe ti kthehet subjektit praktika perkates shoqeruar me arsyetimin per kete qendrim.
c Ne rast se rezulton se subjekti nuk ka plotesuar qofte edhe njeren nga kerkesat e pikes 7 te ketij udhezimi atehere subjektit i kthehen dokumentet per plotesim.


Ne rastin kur subjekti nuk eshte dakord me kete vleresim te Ministrise i kerkon Keshillit te Ministrave te shqyrtoje pretendimet e tij si dhe mund te ndjeke rrugen e ankimit ne gjykate.


10. Per rastet kur per te njejten siperfaqe paraqiten njekohesisht brenda periudhes qe behet vleresimi i kerkesave me shume se nje aplikim te cilat i plotesojne kerkesat e pikes 7 te ketij udhezimi grupi i punes i ngritur per vleresimin e kerkesave i paraqet Ministrit sugjerimin per trajtimin mbi bazen e konkurrimit te ketyre kerkesave. Procedurat e konkurrimit te jene te ngjashme me ato te koncesioneve.


11. Ne permbajtje te autorizimit qe do ti jepet subjektit kerkues duhet te percaktohen


a emri dhe personaliteti juridik i shoqerise qe paraqet kerkesen
b e drejta e subjektit per te investuar ne zonen perkatese ne perputhje me Masterplanin duke identifikuar territorin per investim. Procedurat e dhenies se sheshit dhe lejes se ndertimit duhet te kryhen ne perputhje me ligjet nr.8405 date 17.9.1998 Per urbanistiken te ndryshuar si dhe nr.8652 date 31.7.2000 Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore te ndryshuar.
c afati kohor brenda te cilit duhet te perfundoje pergatitja e dokumentacionit te nevojshem per marrjen e lejeve ose te autorizimeve te nevojshme te parashikuara ne legjislacionin shqiptar ne fuqi per ndertimin venien ne funksionim dhe perdorimin e objektit qe kerkohet te ndertohet.
Ky afat ne cdo rast nuk mund te jete me shume se 2 dy vjet.
c menyra e lidhjes se objektit dhe te infrastruktures se tij te transportit dhe asaj teknologjike me infrastrukturen e transportit dhe energjetike te Zones si dhe te rajonit
d menyra dhe forma e marrjes ne perdorim ose ne pronesi te tokes ne zonen ku do te ndertohet objekti si dhe infrastruktura qe do te lidhe kete objekt me ate te Zones dhe te rajonit.
Ne rast se infrastruktura lidhese qe do te ndertohet do te jete e perbashket me ate te objekteve te tjera ose me infrastrukturen publike do te specifikohen detyrimet qe ka subjekti per token dhe ndertimin e infrastruktures duke respektuar Masterplanin.
Ne autorizim do te referohen citohen edhe marreveshje ose kontrata te meparshme qe mund te kene lidhje me objektin ose infrastrukturen qe trajtohet ne rastin konkret.
dh marredheniet me infrastrukturen portuale te ndertuar ne perputhje me kerkesat e ligjit nr.9298 date 28.10.2004 Per ratifikimin e marreveshjes se koncesionit te formes BOT per ndertimin dhe shfrytezimin e infrastruktures portuale te naftes gazit dhe nenprodukteve te tyre ne zonen bregdetare te Porto - Romanos Durres te ndryshuar si dhe me instalimet bregdetare per transportimin dhe depozitimin e naftes gazit dhe nenprodukteve te tyre ne Zone depozitat dhe tubacionet me pajisjet perkatese ne rast se kjo eshte nje kerkese e teknologjise qe do te instaloje dhe do te perdore subjekti.


12. Ne rastin kur gjithe trualli ose nje pjese e tij mbi te cilin do te ndertohen objektet energjetike ose industriale eshte prone publike qe zoterohet nga organet e pushtetit qendror ose organet e pushtetit vendor subjekti e merr ate ne zoterim sipas procedurave te percaktuara ne aktet nenligjore ne fuqi nepermjet kontrates perkatese me kushtin qe ne rastin kur nuk merret leja e ndertimit ne KRRTRSH kjo kontrate eshte e pavlefshme.


13. Ne rastin kur toka mbi te cilen do te ndertohen objektet energjetike ose industriale si dhe infrastruktura e transportit dhe e teknologjise eshte prone private ne perberje te Zones se percaktuar me Masterplanin dhe subjektet nuk arrijne ne marreveshje me pronaret atehere subjekti i interesuar mund te paraqese ne Ministri kerkesen per shpronesimin per interes publik ne zbatim te pikes 2 te nenit 9 te ligjit nr. 8561 date 22.12.1999 Per shpronesim dhe marrjen ne perdorim te perkohshem te pasurise prone private per interes publik te ndryshuar.
Ministria pergjegjese per veprimtarine energjetike dhe industriale ndjek procedurat e shpronesimit ne perputhje me kriteret dhe afatet e percaktuara ne legjislacionin ne fuqi.


14. Ne rast se brenda afatit te percaktuar ne shkronjen c te pikes 11 te ketij udhezimi subjekti nuk ka perfunduar praktikat dhe dokumentacionin per fillimin e punimeve per ndertimin e objektit energjetik ose industrial ne perputhje me kushtet e percaktuara ne autorizim sipas se cilit i ishte vene ne dispozicion siperfaqja perkatese ne Zone subjekti e humb kete te drejte dhe kjo siperfaqe toke eshte e lire per tiu vene ne dispozicion ndonje shoqerie tjeter nese do te kete kerkesa.


15. Ministri i Ekonomise Tregtise dhe Energjetikes referuar ne qellimin dhe objektin e studimit Zhvillimi i integruar ne sinergji i zones energjetike dhe industriale te Porto - Romanos Durres infrastruktura dhe konturet e saj te miratuar me vendimin nr.703 date 23.4.2008 te Keshillit te Ministrave si dhe te Masterplanit per zhvillimin e integruar te zones energjetike dhe industriale te Porto - Romanos Durres infrastruktura dhe vija kufizuese e saj te miratuar me vendimin e nr.2 date 14.7.2009 te KRRTRSH-se brenda 15 pesembedhjete diteve nga hyrja ne fuqi e ketij udhezimi te percaktoje njesite ose strukturat qe do te bejne trajtimin dhe vleresimin e kerkesave e te dokumentacionit qe do te pa