Procedura e re për shpërndarjen e pagave sipas profesioneve për të gjitha kategoritë. Ministritë do të deklarojnë emrat e atyre që përfitojnë më tepër sa është parashikuar


Laureta RryçiPërcaktohen kategori të reja për pagat e administratës shtetërore. Gazeta “Albania” zbardh në numrin e sotëm tabelat për secilën kategori, që janë përfshirë në udhëzimin më të ri të qeverisë. Sipas këtij vendimi, jo vetëm kanë ndryshuar kategoritë, por edhe pagesat në varësi të institucioneve. Udhëzimi ka përcaktuar procedurë të re për shpërndarjen e pagave në varësi të profesioneve dhe shpërblimet që do të ketë për secilin.

Klasat

Klasat dhe nivelet e pagave të punonjësve në disa institucione buxhetore, të cilët nuk trajtohen në pagë me strukturën e pagave të nëpunësve të shërbimit civil, caktohen sipas tabelës numër 1

Për punonjësit efektivë, pedagogjiko-shkencorë e kërkimorë në universitete dhe shkolla të tjera të larta, në Akademinë e Shkencave, në Akademinë e Mbrojtjes, si dhe në qendrat spitalore universitare, paga mujore bazë do të jetë për Profesor grupi A4, për Profesor i asociuar A5, për Lektor dhe punonjës kërkimor do të jetë grupi B1. Kur këta punonjës caktohen në funksione drejtuese, përveç pagës përkatëse marrin edhe shtesën në përqindje mbi këtë pagë.

Procedura

Për një periudhë kalimtare, deri në zbatimin e plotë të pagave, sipas klasave dhe shtesave për pagesën e një pjese të punonjësve të institucioneve buxhetore do të ndiqet një procedurë e re. Të gjithë punonjësit që trajtohen në këtë vendim, të cilët deri sot janë në marrëdhënie pune në të njëjtin pozicion dhe janë paguar me një klasë më të lartë ose kanë përfituar një pagë bruto më të lartë sesa parashikohet në këtë vendim, do të paguhen sipas tabelave të mëposhtme dhe do të kompensohen me një shtesë page në atë masë që paga bruto e tyre të mos ulet në krahasim me nivelin e pagës së para datës 1 korrik 2008. Të gjithë punonjësit që trajtohen me këtë vendim, që kanë përfituar deri para datës 1 korrik 2008 shtesa mbi pagë, të cilat nuk janë parashikuar në këtë vendim do të vazhdojnë ta përfitojnë shtesën e pagës deri në atë nivel ku paga e re dhe shtesat mbi pagë të barazohen me pagën bruto të para datës 1 korrik 2008. Të gjitha shtesat mbi pagë që janë zbatuar deri sot do të rishikohen në sajë të vendimit të posaçëm deri më 31 dhjetor të po këtij viti. Sakaq ministrive u është lënë një detyrë që të raportojnë te Ministria e Financave emrat e të gjithë punonjësve që përfitojnë një pagë më të lartë se sa është parashikuar në këtë vendim të ri të qeverisë.

TabNivelet e pagës bazë për klasë në Kryeministri, Aparatet e ministrive të linjës, administratës së Presidentit, Kuvendit, institucioneve të tjera qendrore, prefektura dhe Shërbimi Gjeologjik Shqiptar

Klasa Paga bazë mujore

I 17000

II 18500

III 19300

IV 19900

V 20500

VI 21600

VII 25000

VIII 28000

IX 31000

X 36000TabRenditja e pozicioneve të punës në çdo klasë në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit institucioneve të tjera qendrore, prefektura dhe Shërbimi Gjeologjik ShqiptarEmërtimi i punonjësit Niveli i pagës Shtesa

Drejtor Drejtorie X 6

Shef sektori, kryetar dege IX 5

Përgjegjës zyre IX 3

Specialist i parë VIII

Inspektor i parë

Sekretar i titullarëve të tjerë

Përkthyes

Specialist i dytë VII

Inspektor i Dytë

Arkivist, protokollist

Kryellogaritar

Laborant në Institutin e Mjekësisë LigjorePagat referuese para datës 1.1.1994 për të gjitha profesionetTabela nr.1Lloji i punës Paga mujore në lekëAparati i Këshillit të Ministrave

1.Kryetari i Këshillit të Ministrave 8,220

2.Zv.Kryetari i Këshillit të Ministrave 7,946

3.Kryetare e institucioneve në varësi të 5,480

Këshillit të Ministrave

4.Specialistë të lartë në Këshillin e Ministrave 4,932

5.Specialistë të mesëm 4,110

6.Punonjës të tjerë 3,562

7.Sipas kësaj tabele trajtohen edhe punonjësit 0

të aparatit të ish-Komitetit Qendror të PPSH

Në Ministri dhe institucione të tjera qendrore

1.Ministër, kryetar i Akademisë së Shkencave 7,672

2.Kryetar i Gjykatës së Lartë, Prokurori i 7,124

Përgjithshëm, kryetar Hetuesie

3.Zv.ministër,zv.kryetarë të institucioneve 6,302

dhe drejtorë të drejtorive

4.Drejtorë drejtorie në ministri dhe 5,754

institucione qendrore

5.Shefa sektori në institucione qendrore 5,754

6.Specialistë të lartë 4,384

7.Specialistë të mesëm në ministri 4,000

8.Punëtorë të kualifikuar 3,288

9.Punëtor të thjeshtë 2,740

10.Sipas kësaj tabele trajtohen edhe

punonjësit e aparatit të këshillave qendrore të organizatave të masave

11.Sipas kësaj tabele trajtohen edhe punonjësit

e Akademisë së Shkencave, punonjësit e aparatit të institucioneve të tjera qendrore të njehsuara

Në administratën lokale

1.Kryetar i komitetit ekzekutiv 5,343

2.Nënkryetar, sekretar 5,042

3.Shef seksioni 4,713

4.Kryespecialist e përgjegjës zyre 4,384

5.Specialist i lartë 4,384

6.Specialist i mesëm 3,863

7.Specialistë të tjerë 2,740

8.Kryetar i këshillit të fshatit të bashkuar 4,658

9.Sekretar i këshillit të fshatit të bashkuar 3,836

10.Specialistë me arsim të lartë në këshilla 4,110

11.Specialistë të mesëm 3,672

12.Sipas kësaj tabele trajtohen edhe

punonjësit e aparatit të komiteteve të

partisë dhe këshillave lokalë të organizatave

të masave

13.Të tjerë 2,740

Tabela nr.2

Lloji i punës Paga mujore në lekë

Administrata e ndërmarrjeve

1.Drejtor 4,932

2.Krye ing.Kryeagronom,Kryegjeolog, 4,713

etj të kësaj kategorie

3.Zv.Drejtor 4,357

4.Kryetar Dege, shef dhe përgjegjës 4,220

repartesh

5.Specialistë të lartë 4,192

6.Specialistë të mesëm 3,288

7.Të tjerë 2,740

Institucione të tjera lokale

1.Drejtor, Kryetar gjykate,hetuesie,prokurorie 4,384

2.Zëvëndësa të posteve të pikës 1 4,165

3.Specialistë të lartë 4,110

4.Specialistë të mesëm 3,507

5.Të tjerë 2,740Tabela nr.3

Përshkrimi i punës Paga referuese mujore

për punëtorët

1.Qymyrguri,bitumi

Nëntokë 4,302

Sipërfaqe 3,491

2.Miniera të tjera

Nëntokë 3,891

Sipërfaqe 3,293

3.Fabrika të përp.të mineraleve 3,293

4.Nafta 3,348

5.Gjeologjia

Nëntokë 3,420

Sipërfaqe 3,348

6.Metalurgjia me ngjyrë 3,304

7.Metalurgjia e zezë 3,392

8.Kimia 3,304

9.Qelqi 3,348

10.Sharrat 3,277

11.Material ndërtimi,tulla çimento 3,107

12.Mekanike elektrike 2,795

13.Druri,letra 2,795

14.Lëkurë-Goma 3,222

15.Tekstil-Trikotazh 2,965

16.Ushqimore 2,707

17.Këpucë-Konfeksione 2,795

18.Duhani 2,893

19.Peshkimi 4,110

20.Bujqësi,pyjet 2,833

21.Blegtori 2,899

22.Tipografia 3,063

23.Tregti-Grumbullim 2,740

24.Ushqim social 2,466

25.Ndërtimi 3,063

26.Mekanizmat e rënda 4,110

27.Shoferë transporti 3,233

28.Punëtorë porti 3,420

29.Postë telekomunikacion 2,921

30.Mirëmbajtje rruge 2,904

31.Transporti hekurudhor 3,562

32.Komunale 2,965

33.Punëtorë të tjerë 2,685

5 Nentor 2008