ahmetaj dhe beqajGratë apo burrat e anëtarëve të qeverisë janë ata që kanë bërë më shumë para në 2015-n, sipas deklaratave të pasurive. Vetë ministrat deklarojnë ndryshime të vogla, ndërsa i gjithë kabineti qeveritar paguan kredi

Bashkëshortët dhe bashkëshortet kanë bërë më shumë para se sa ministrat e qeverisë, përfshi edhe kryeministrin Edi Rama. Edhe pse mungojnë disa prej ministrave në deklarimet e zbardhura dje nga "spending.data.al" për vitin 2015, në pjesën më të madhe janë gratë apo burrat ata që kanë bërë më shumë para, ndërsa vetë ministrat deklarojnë kryesisht të ardhura vetëm prej pagës dhe shpërblime bordesh. Të afërmit e tyre të angazhuar ose jo në biznese kanë ndërkohë burime të konsiderueshme fitimi, kryesisht prej konsulencave, që zë edhe zërin kryesor të të ardhurave, mësimdhënies dhe bizneseve.

Të gjithë me kredi

Dallueshëm në disa raste asnjë prej palëve nuk ka ndonjë ndryshim të rëndësishëm pasuror, por pjesa më e madhe e kabinetit gati 100 për qind e tij raporton se vijon të paguajë kredi të marra për apartamente apo leasing për makina. Pjesa më e madhe po ashtu raportojnë ulje dhe ngritje në llogari bankare në shuma të ndryshme.

Më shumë lëvizje në pasuri gjatë vitit që shkoi duket se ka familja e Lefter Kokës, i cili edhe ka deklaruar më shumë asete në momentin që u bë ministër. Më pak lëvizje gati asgjë përtej pagave të tij dhe bashkëshortes, raporton ministri i Çështjeve Sociale Blendi Klosi. Ndërsa Klajda Gjosha, ministrja më e re, raporton se është angazhuar në një kredi 8.8 milionë lekë të rinj, për të blerë një apartament 78 mijë euro.

Kursim për fëmijët

Pjesa tjetër e qeverisë duket se ka menaxhuar një pjesë të parave të fituara kryesisht prej shitjes së apartamenteve, ndërsa mjaft prej tyre raportojnë llogari bankare për fëmijët në moshë të mitur, prej disa mijëra eurosh. Ish-ministri i Ekonomisë dhe tani i Financave, Arben Ahmetaj, është personi që ka ndarë më shumë para në emër të dy fëmijëve, gati 70 mijë euro, ndërsa raporton se ka investuar edhe në bono thesari, por nuk është e qartë shuma që ka investuar në këtë aktivitet, pasi ajo raportohet bashkë me shumën e depozituar për dy fëmijët. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka raportuar sërish marrjen e këstit prej kompanisë së shitur, emri i së cilës i ka krijuar jo pak probleme në media, pas përfshirjes së saj në tenderë publikë.

Dy prej bashkëshortëve, ajo e ministrit Blendi Çuçi dhe burri i ministres Milena Harito, raportojnë të ardhura nga jashtë Shqipërisë, të punësuar përkatësisht në SHBA dhe Francë. Ky i fundit raporton një shtesë në pagën e tij si funksionar i bankës Credit Agricole në Paris.

Niko Peleshi

Deklarimi 2015

Të ardhura nga paga: 1 687 529 lekë.

Të ardhura nga pjesëmarrja në bordin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit: 82 765 lekë.

Interesa të përfituara nga depozitat e veta, bashkëshortes dhe fëmijëve: 150 474 lekë.

Në pritje të regjistrimit të dëshmisë së trashëgimisë për një pronë të përfituar nga Komisioni i Kthimit të Pronave në emër të nënës.

Bashkëshortja, zonja Amarda Peleshi, të ardhura neto nga paga në EY Albania: 2 271 948 lekë.

Të tjera

  1. Shtesë në llogari bankare, prej 96 880 lekë.
  2. Shtesë në një llogari bankare, me 5 077 lekë.
  3. Pakësuar një llogari bankare, me 596 euro.
  4. Shtuar depozita të tre fëmijëve, me vlerat 750 usd, 725 usd dhe 328 usd.

Shpenzime

Paguar vlera 4 034 euro për kredi të marrë në vitin 2010, në vlerën 60 000 euro, detyrimi i pashlyer: 38 211 euro.

Paguar karta e kreditit 216 euro dhe detyrimi i mbetur në datën 31 dhjetor, 319 euro.

Gjendja e detyrimit në kartën e kreditit të bashkëshortes në 31 dhjetor 2015 është 44 308 lekë.

Bashkëshortja deklaron se ka përdorur 1 126 797 lekë për pagesa këstesh kredie, shkollën e fëmijëve.

Arben Ahmetaj

Të ardhura nga paga si ministër: 1 541 554 lekë.

Të ardhura nga pjesëmarrja në Këshillin Kombëtar të Territorit: 46 200 lekë.

Të ardhura nga pjesëmarrja në Komisionin e Ndihmës Shtetërore: 92 400 lekë.

Bashkëshortja Albina Mancka, paga vjetore: 5 393 258 lekë.

Të ardhura neto nga qiradhënia e ambienteve te Samos Tower: 10 200 euro.

Të ardhura nga qiraja e ambienteve te Tobourg: 12 000 euro.

Të tjera

Llogaria personale Arben Ahmetaj në monedhën euro, pakësuar me 2 577 euro. Depozita është shtuar në vlerën 1 453 euro. Llogari e përbashkët e bashkëshortëve është pakësuar me 75 482 euro, pasi është përdorur për depozita për fëmijët dhe blerje bonosh thesari. Shtuar me 974 301 lekë, një llogari në monedhë vendëse. Gjendje 78 usd një llogari në dollarë. Gjendje në minus 2 658 euro llogaria e lidhur me kartën AMEX. Pakësuar 35 780 lekë llogaria e pagës. Zonja Mancka, llogaria në euro është shtuar 284 euro. Llogaria në lek është shtuar me 431 989 lekë. Llogari në lek për prepaid card: 10 000 lekë. Llogari plan pensioni kursimi nga banka, shtuar me 913 684 lekë dhe totali datë 31 dhjetor: 2 254 596 lekë. Llogari të futura, fëmijë i mitur nën 18 vjeç totali në 31 dhjetor 2015 është 13 169 usd plus 30 027 euro. Llogari të futura, fëmijë i mitur nën 18 vjeç gjendja në 31 dhjetor 2015, 17 866 usd dhe 40 036 euro.

Shpenzime për 2015-n

Shlyer në vitin 2015, vlerën 11 811 euro si kredi pranë një banke të nivelit të dytë marrë në vitin 2006 me vlerë kredie 100 000 euro, në datën 31 dhjetor 2015 kanë mbetur pa shlyer edhe 7 997 euro.

Shlyer gjatë 2015 në vlerën 3 861 euro kredi të marrë në vitin 2009 me vlerë 24 111 euro, mbetur pa paguar në 31 dhjetor 2015 vlera 2 630 euro.

Shlyer 3 009 euro një hua leasing për makinë, mbetur pa shlyer deri më 31 dhjetor 2015 vlera prej 2 747 euro.

Damian Gjiknuri

Deklarimi për 2015-n

Paga neto si ministër: 1 671 249 lekë.

Zonja Rovena Gjiknuri, të ardhura nga paga: 1 100 000 lekë.

Bashkëshortja të ardhura bruto nga aktiviteti privat studio projektimi Fabrika: 1 939 654 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga kthim huaje në vlerën 10 000 euro.

Bashkëshortja të ardhura nga shitja e një automjeti 15 000 euro.

Pakësuar një llogari rrjedhëse me 61 621 lekë.

Pakësuar një llogari në euro 2 080 lekë.

Shtuar një llogari në lekë me 87 200 lekë.

Bashkëshortja, pakësuar llogarinë rrjedhëse nga paga në vlerën 436 869 lekë.

Shtuar llogarinë në euro me 10 053 lekë.

Shtuar një llogari në valutë të biznesit me 9 702 lekë.

Blerë automjet "Mercedes Benz" në shkurt 2015 me një vlerë prej 44 000 euro.

Përshkrim shpenzimi

Shlyer në vlerën 284 523 një kredi për shtëpi e marrë në banka të nivelit të dytë me vlerë 5 milionë lekë dhe me interes vjetor 3%, ku detyrimi i mbetur në datën 31 dhjetor është 1 615 000 lekë.

Shlyer kredi në vlerën 4 664 euro, kredi e marrë nga bashkëshortja për blerje makine, totali 30 000 euro, mbetur pa shlyer 31 003 euro.

Lindita Nikolla

Të ardhura neto nga paga: 2 101 281 lekë.

Të ardhura anëtarësi në borde: 60 000 lekë.

Bashkëshorti pagë mujore prej 131 580 lekë si dekan UPT.

Pagesë mujore neto nga Universiteti i Strugës: 738 euro.

Honorare si anëtar i senatit të UPT: 103 000 lekë.

Pagesa për orë suplementare: 116 000 lekë.

Shpenzime

Shlyer gjatë vitit 2015 vlera 397 481 lekë për një kredi të marrë për 10 vite në 2007 dhe këst mujor 32 800 lekë, në dhjetor 2015 mbetur pa paguar vlera prej 639 642 lekë.

Milena Harito

Deklarimi për vitin 2015

Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet

Paga si ministre neto: 1 599 670 lekë.

Të ardhura nga qiradhënie e ambienteve të shtëpisë në Paris (parkingje) në vlerën: 8 078 euro.

Të ardhura nga studio në Kremlin Bicetre Francë: 3 228 euro.

Paga bruto e bashkëshortit, zotit Isidor Shteto në Credit Agricole Paris: 116 530 euro.

Të tjera: Deklarohet Parking, vlera 6 000 euro.

Shlyer gjatë 2015 kredi në vlerën 12 524 euro, mbeten pa shlyer 212 044 euro.

Shlyer gjatë 2015 kredi në vlerën 6 338 euro, mbeten pa shlyer 121 092 euro.

Ditmir Bushati

Deklarimi i 2015-s

Paga si ministër: 1 573 448 lekë.

Bashkëshortja, zonja Aida Bushati, të ardhura të përfituara nga ekspertiza, në masën 48 225 euro.

Bashkëshortja të ardhura nga projekte, mësimdhënie dhe konsulenca, në vlerën 2 136 190 lekë.

12 000 (dymbëdhjetë mijë) euro të përfituara nga shitja e një automjeti "Mercedez Benz".

Depozitë bankare, totali 21 856 euro.

Llogari rrjedhëse ku bëhet transferimi i pagës si ministër 1 741 211 lekë.

Depozitë bankare në vlerën: 3 430 euro.

Depozitë: 13 991 dollarë.

Transferuar bashkëshortes: 7 450 usd.

Llogari kursimi të futura në emër të vajzës, në vlerën 7 294 euro.

Llogari kursimi të futura në emër të djalit, me vlerë 2 306 euro.

Bashkëshortja, llogari depozite 38 844 usd.

Bashkëshortja, llogari rrjedhëse me 870 557 lekë.

Bashkëshortja, llogari depozite prej 14 768 eurosh.

Bashkëshortja, llogari rrjedhëse në vlerën 33 592 euro.

Bashkëshortja, llogari rrjedhëse e personit fizik për konsulenca ligjore, 924 055 lekë.

Ylli Manjani

Të ardhura nga paga bruto si zëvendësministër: 1 125 368 lekë.

Të ardhura paga bruto si ministër: 208 144 lekë.

Të ardhura si anëtar bordi i agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore: 24 000 lekë.

Të ardhura për pjesëmarrje në mbledhjen e KKT si zëvendësministër, në vlerën 40 000 lekë.

Të ardhura si anëtar i KLD: 8 500 lekë.

Të ardhura neto si anëtar i KKT: 17 000 lekë.

Bashkëshortja, zonja Eva Cico, pagesa për shërbime konsulence nga KE në vlerën 1 400 euro. Bashkëshortja shërbime konsulence për Ingenuity Consulting, paguar në vlerën 8 410 euro.

Konsulencë URI për Bankën Botërore dhe BE në vlerën 20 350 euro.

Të ardhura nga shitja në vlerën 15 000 euro e një automjeti tip "VW Touaren".

Të ardhura nga shitja e një autoveture tip "Seat Leon" në vlerën 3 000 euro.

Shpenzimet

Shlyer shumën prej 3 027 641 lekë për një kredi prej 5 000 000 lekë, pa shlyer 2 797 954 lekë.

Shlyer 21 353 Euro një kredi Leasing për blerje autoveture, pa u shlyer vlera prej 15 292 euro.

Kontratë huaje, për të cilën do të duhet të shlyejë 20 000 euro.

Edmond Haxhinasto

Paga bruto si ministër: 2 101 092 lekë ose neto 1 574 492 lekë.

Të ardhura dieta jashtë shtetit: 700 euro.

Të ardhura nga pjesëmarrja në komisione KKT neto: 143 610 lekë.

Të ardhura bruto nga qiradhënie apartamenti: 7 200 euro.

Bashkëshortja zonja Enkeleida Haxhinasto, të ardhura nga qiraja 15 600 euro.

Bashkëshortja të ardhura nga puna si përkthyese në vlerën 150 000 lekë.

Shpenzime

Shlyerje detyrim kredie në vlerën 9 751 euro, 54 372 euro për t'u shlyer.

Bledar Çuçi

Të ardhura nga paga si ministër: 1 578 254 lekë.

Zonja Delina Fico, si rezidente e përhershme në SHBA, të ardhura nga puna me kohë të plotë si drejtore për programet e shoqërisë civile në East - West Management Institute, organizëm jofitimprurës regjistruar në New York në vlerën 88191 (tetëdhjetë e tetë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e një) USD.

Të ardhura si konsulente pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit: 4 600 euro.

Të ardhura nga puna si konsulente pranë Partners Albania for Change and Development: 4 500 USD.

Të ardhura nga puna si konsulente pranë Partners for Democratic Change: USA 4 500 USD.

Të ardhura nga paradhënie për shitje makinë Land Rover 6 000 euro, formalizimi i plotë i kontratës, për të cilën është bërë paradhënie përkon me mars 2016.

Blendi Klosi

Të ardhura nga paga si deputet: 725 967 lekë.

Paga pjesëmarrje në komisione parlamentare: 98 600 lekë.

Paga si ministër periudha qershor-dhjetor, vlera: 896 333 lekë.

Bashkëshortja, zonja Nora Klosi, pagë mujore neto pranë Tv Klan: 99 000 lekë.

Shpenzimet

Shlyer gjatë vitit 2015 vlera 182 000 lekë për një kredi për blerje apartamenti prej 5 000 000 lekë, dhjetor 2015 mbetet për t'u likuiduar edhe 2 268 000 lekë.

Lefter Koka

Të ardhura nga paga si ministër: 1 685 923 lekë.

Të ardhura qiradhënie nga dyqani 57 m2, vlera: 714 000 lekë.

Të ardhura nga shoqëria Kantina e Pijeve Gjergj Kastriot Skënderbeu: 390 000 lekë.

Bashkëshortja, zonjë Brunilda Koka, të ardhura si administratore e kompanisë Wind-co sh.p.k.: 710 000 lekë.

Djali, Arbi Koka, paga si administrator i shoqërisë Portobello sh.p.k., në vlerë 184 545 lekë.

Bashkëshortja, të ardhura nga shitja e kuotave si ortake e vetme e Wind-co në vlerën 100 000 lekë.

Brunilda Koka, me kontratë sipërmarrje për 2 apartamente 41 000 euro plus 46 520 euro. Total: 87 520 euro.

Shtesë pasurie si pasojë e kontratës për shitje të ardhme të pasurisë në vlerën 38 840 euro shtuar ne 2015 vetëm pjesa 15 000 euro, arkëtimi i diferencës do të bëhet në 2016, sipërfaqja 97.1 m2.

Kontratë për shitjen në të ardhmen, kontratë e tipit sipërmarrje, pronë e zonjës Brunilda Koka apartament 120 m2, shitet në vlerën e arkëtuar prej 60 000 euro.

Kontratë shkëmbimi pronash mes zonjës Brundilda Koka dhe kompanisë Wind Co, prona e përftuar prej 6000 m2 tokë arë.

Vlera 46 760 nga një shitje pronë e patundshme apartament 116 m2.

Shpenzime

Shlyer detyrim prej 46 760 euro një kompanie për blerjen e tokës arë, detyrim i mëparshëm pa interesa dhe pa afat, në datën 31 dhjetor 2015, mbeten për t'u shlyer edhe 161 971 787 lekë.

Ilir Beqaj

Të ardhura nga paga: 1 597 000 lekë.

Të ardhura nga pjesëmarrja në këshilla administrativ dhe borde: 145 000 lekë.

Të ardhura nga qiradhënia e një apartamenti, neto vjetore: 900 000 lekë.

Bashkëshortja, zonja Adriana Beqaj, të ardhura nga puna në bankë: 3 663 000 lekë.

Të ardhura nga shitja e shoqërisë Proinvest sh.p.k.: 1800 euro.

Të ardhura nga shitja e 51% të kuotave të kompanisë Intech sh.p.k.: 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë. Pakësuar një nga depozitat bankare me 260 USD.

Pakësuar një llogari rrjedhëse me 1 240 euro. Pakësuar llogaria rrjedhëse me 300 euro.

Pakësuar një llogari rrjedhëse në lekë 7 270 000 lekë.

Bashkëshortja ka shtuar llogari bankare 1 480 000 lekë dhe 1 216 000 lekë me burim të ardhura nga puna.

Bashkëshortja ka pakësim në llogari bankare vlerën 4 100 euro

Shtuar një depozitë në vlerën 400 USD.

Shpenzime

Shlyer në vlerën 12 700 euro një kredi për blerje apartamenti 205 m2 dhe garazhi. Shuma e mbetur pa paguar në datën 31 dhjetor 2015 është 19 420 mijë lekë.

Klajda Gjosha

Të ardhura nga paga si ministre: 1 569 250 lekë.

Të ardhura si anëtare e Bordit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit: 29 249 lekë.

Bashkëshorti zoti Ardian Gjoni, të ardhura si person fizik: 583 161 lekë.

Shpenzime

Shpenzuar 78 062 euro për blerje dupleks kati i parë 89.4 m2 dhe kati i dytë 56 m2. Kredi për shtëpi në vlerën 8 800 000 (tetë milion e tetëqind mijë) lekë. Hua: 600 000 lekë.