Zbardhet pasuria e kryeministrit Edi Rama dhe bashkëshortes së tij Linda Rama gjatë vitit 2015.


Në deklaratën e pasurisë së bërë pranë ILDKP-së në mes të këtij muaji, rezulton se çifti Rama ka shlyer një këst kredie në një bankë të nivelit të dytë, teksa pjesë e deklarimit janë dhe të ardhurat e djalit Gregor.


Sa i përket pasurive të paluajtshme, në deklaratë Edi Rama rezulton pronar i një apartamenti të fituar me privatizim, me vlerë 5,4 milionë lekë, bashkëpronar me Linda Ramën i shtëpisë në Surrel merr vlerë ndërtimi 39 milionë lekë.


Pasuri të paluajtshme


1) pronar me 100% i apartament banimi Tiranë, tip parafabrikat me sip. 59 m2 , fituar me privatizim, sipas rivlerësimit të 2012 vlera 5 422 100 lekë.


2) pronar me 100% të studio artisti Tiranë, sip. 65 m2, me trashëgimi nga babai, me vlerë të raportuar 2 500 000 Lekë.


3) bashkëpronar me 50% e ku 50% të tjera pjesë e regjimit martesor me bashkëshorten Lindita RAMA, shtëpi banimi me sipërfaqe të padeklaruar, përcaktuar një kat, me vlerë ndërtimi 39 607 741 lekë, vendndodhja e shtëpisë në fshat Surrel, Komuna Dajt, pasuri që justifikohet me dokument leje ndërtimi, momenti i deklarimit pa titull pronësie.


4) bashkëshortja Lindita Rama si e pavarur nga regjimi martesor është pronare me 100% e apartament sip. 146.15 m2 + verandë 68 m2 + garazh 17 m2, vendndodhja Tiranë, blerë me pjesë në 2015 dhe 2009.


5) bashkëshortja Lindita Rama e pavarur nga regjimi martesor është pronare e tokë arë me sip. 4 483.5 m2 Surrel, Dajt, blerë në vitet 2005 dhe 2009, me titull pronësie për tokë arë.


Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)


1) gjendje e datës 10. 09. 2013 në llogari bankare personale në vlerë 2 007 789,3 lekë, burim të ardhurash paga e mëhershme dhe shitja e librit Kurban.


2) kesh (cash) në vlerën 988 700 lekë, burim i të ardhurave kursime personale.


3) kredi në bankë të nivelit të dytë me vlerë detyrimi financiarë


të pashlyer 336 383 lekë , e marrë në datën 12. 05. 2000 me principal 2.5 milion lekë, afat shlyerje 15 vjet, interes bazë 3%.


4) detyrim i papaguar subjektit ndërtues të shtëpisë së banimit në Surrel me vlerë 12 056 241 lekë, detyrim si pjesë e regjimit martesor 50 me 50 me bashkëshorten.


5) detyrim i papaguar i qira vjetore apartament banimi sipas kushtit për pagim një herë në vit, vlera e detyrimit -573 280 lekë detyrim si pjesë e regjimit martesor 50 me 50 me bashkëshorten.


6) Zonja Lindita Rama në cilësinë e bashkëshortes dhe me të drejta të pavarura nga regjimi martesor, zotëron vlerën e dhënë si hua të tretëve prej 70 000 euro, hua pa interes, e papërcaktuar data e huadhënies.


7) bashkëshortja Lindita Rama zotëron gjendje llogari bankare më 10. 09. 2013 në vlerën 6 206 644.3 lekë, deklarohet 100% pjesëtare.


Sende me vlerë


1) posedues i një koleksion me krijimtari artistike të babait, koleksion i trashëguar.


Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet


Të ardhura nga Paga për vitin 2015 vlera neto pas pagimit të detyrimeve tatimore 2 037 188 (dy milion e tridhjetë e shtatëmijë e njëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë.


Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit


Të ardhura nga krijimtaria artistike: shitje libri Kurban, shitje punë artistike vlera neto me detyrime tatimore të zbritura 2 694 009 (dy milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e nëntë) lekë.


Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare


1) Zonja Lindita Rama, Shtuar në llogarinë personale në bankë gjatë vitit 2015 vlera 3 044 470 lekë.


2) Zonja Lindita Rama shtuar Gjendja Cash shtuar me 115 000 lekë.


3) Zonja Linda të ardhura nga paga dhe puna si eksperte në vlerë neto pas pagimit të detyrimeve tatimore 1 929 676 (një milion e nëntëqind e njëzet e nëntë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë.


4) Zonja Linda Rama të ardhura nga qira apartamenti në vlerë neto pas pagesës së detyrimeve tatimore 1 939 237 (një milion e nëntëqind e tridhjetë e nëntë mijë e dyqind e tridhjetë e shtatë) lekë.


5) Zonja Linda Rama të ardhura nga interesa bankare vlera neto pas zbritjes së detyrimit tatimor 4 294 (katërmijë e dyqind e nëntëdhjetë e katër) lekë.


6) Zoti Gregor Rama fituar nga shitja e veprave të artit 3 400 Euro.


7) Gregor Rama pakësuar një llogari bankare me minus 197 629 lekë.


8) Llogari Bankare pa ndryshime.


9) Llogari bankare në EU shtuar me plus 50.