Rezultate te kerkimit per termin: +Center

Total: 9207
No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:47.430Z

VENDIM PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MENAXHIMIN E SISTEMIT BUXHETOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MENAXHIMIN E SISTEMIT  BUXHETOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” Në mbështetje të nenit 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave V E N D O S

No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:56.980Z

V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN PËR MBROJTJEN E TRASHËGIMISË KULTURORE NËNUJORE, PARIS 2001”  

V  E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN PËR MBROJTJEN E TRASHËGIMISË KULTURORE NËNUJORE, PARIS 2001” Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të  K

No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:56.980Z

V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN E KOMBEVE TË BASHKUARA, “PËR ARRESTIMIN E ANIJEVE, 1999””  

V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN E KOMBEVE TË BASHKUARA, “PËR ARRESTIMIN E ANIJEVE, 1999”” Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të  Kushtetu

No Pic available
  • 2020-09-15T14:05:19.394Z

VENDIM PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PUNË TË SIGURT ME BURIMET E RREZATIMEVE JONIZUESE”

V E N D I M PëR MIRATIMIN E RREGULLORES “PëR PUNë Të SIGURT ME BURIMET E RREZATIMEVE JONIZUESE” Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 9, të ligjit nr.8025, datë 9.11.1995, ‘Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”, të ndryshuar, me propozimin

No Pic available
  • 2020-09-15T14:05:19.394Z

VENDIM PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KROACISË, PËR NDIHMË TË NDËRSJELLË NË RAST TË FATKEQËSIVE DHE AKSIDENTEVE TË MËDHA

V E N D I M PëR MIRATIMIN, Në PARIM, Të MARRëVESHJES, NDëRMJET KëSHILLIT Të MINISTRAVE Të REPUBLIKëS Së SHQIPëRISë DHE QEVERISë Së REPUBLIKëS Së KROACISë, PëR NDIHMë Të NDëRSJELLë Në RAST Të FATKEQëSIVE DHE AKSIDENTEVE Të MëDHA Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetu

No Pic available
  • 2020-09-15T14:05:23.440Z

VENDIM PËR NJË PËRJASHTIM NGA VENDIMI NR.53, DATË 21.1.2009, I KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR NGARKIMIN E MINISTRISË SË BRENDSHME PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRISË, MINISTRIVE DHE INSTITUCION

V E N D I M PëR NJë PëRJASHTIM NGA VENDIMI NR.53, DATë 21.1.2009, I KëSHILLIT Të MINISTRAVE, “PëR NGARKIMIN E MINISTRISë Së BRENDSHME PëR KRYERJEN E PROCEDURAVE Të PROKURIMIT PUBLIK, Në EMëR DHE PëR LLOGARI Të KRYEMINISTRISë, MINISTRIVE DHE INSTITUCIONEVE Të VARëSISë, P

No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:56.980Z

P R O J E K T L I GJ PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN PËR MBROJTJEN E TRASHËGIMISË KULTURORE NËNUJORE, PARIS 2001  

P R O J E K T L I GJ  PËR  ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN PËR MBROJTJEN E TRASHËGIMISË KULTURORE NËNUJORE, PARIS 2001 Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e

Reklama

Lajmet e fundit

Reklama