English Version Below

Tiranë, 9 Dhjetor NOA Në Ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, qeveria britanike i kujton qeverisë shqiptare se korrupsioni ka një kosto shumë të lartë dhe i kërkon luftë konkrete ndaj dukurisë që në disa fusha e cilëson se duhet bërë në mënyrë urgjente.

Qeveria Britanike vazhdon te mbështesë autoritetet shqiptare dhe shoqërinë civile ne luftën ndaj korrupsionit, si një prioritet. Mbretëria e Bashkuar e shikon luftimin e korrupsionit brenda institucioneve të zbatimit të ligjit, duke përfshirë policinë dhe drejtësinë, si veçanërisht urgjente.Mbretëria e Bashkuar e shikon luftimin e korrupsionit brenda institucioneve të zbatimit të ligjit, duke përfshirë policinë dhe drejtësinë, si veçanërisht urgjente, - deklaroi pak minuta më parë, ambasadorja Britanike, Fiona McIlwham.

Ajo tha se Progres Raporti i 2009 i Komisionit Evropian për Shqipërinë flet për një kulture mosndëshkimi në jetën publike dhe nevojën për te krijuar një praktike bindëse dënimesh te rasteve te korrupsionit.

Kurse evidentoi dhe faktin se të hënën, Ministrat e Jashtëm Evropianë nënvizuan urgjencën e kësaj sfide.

Lufta kundër korrupsionit, - vijoi ambasadorja, - është e rëndësishme jo vetëm për te ardhmen e integrimit Evropian te Shqipërisë por për vete popullin shqiptar. Korrupsioni ka një kosto shumë të lartë dhe njerëzore.

Më tej, ambasadorja theksoi se Qeveria Britanike vazhdon te mbështesë autoritetet shqiptare dhe shoqërinë civile ne këtë luftë, si një prioritet. Mbretëria e Bashkuar e shikon luftimin e korrupsionit brenda institucioneve të zbatimit të ligjit, duke përfshirë policinë dhe drejtësinë, si veçanërisht urgjente.

Kurse në përfundim, kryediplomatja britanike për Shqipërinë, vuri në dukje se tryeza e rrumbullaket e organizuar sot nga Inspektorati i Larte i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe OSBE, është një shembull i rëndësishme i përqasjes së përbashkët që do të nevojitet për të trajtuar ketë problem.

e.r/NOA

British Ambassador speaks on international anti-corruption day

Tirana, December 9 NOA - On international anti-corruption day, the British Ambassador, Fiona McIlwham, stated that:

The 2009 European Commission Annual Progress Report on Albania talks about a culture of impunity in public life and the need to establish a convincing track-record in anti-corruption cases.

On Monday, European Foreign Ministers underlined the urgency of this challenge. The fight against corruption is important not just for Albanias future European integration but for the Albanian people. There is a very real and human cost to corruption.

She stressed that the British Government continues to support the Albanian authorities and civil society in this fight, as a priority. The UK sees tackling corruption within the law enforcement institutions, including the police and judiciary, as particularly urgent. She noted that todays roundtable organised by HIDAA and OSCE is an important example of the kind of concerted approach that will be needed to tackle the problem.