Ministria e Financave dhe ajo e Punëve të Jashtme miratuan këto ditë udhëzimin e ri, që përcakton tarifat për shërbimet konsullore. Niveli i tarifave është i paraqitur përbri shkrimit, ndërsa ndarja dhe mënyra e pagesës janë shpjeguar sipas udhëzimit të firmosur nga të dy ministrat, Bode dhe Basha.Vjelja e tarifave për shërbimet konsullore apo ambasadave tona jashtë vendit do të bëhet nga Ministria e Jashtme, ndërsa tarifat për pasaportë për dalje jashtë shtetit do të vilen nga Ministria e Brendshme. Tarifat që janë vendosur anash shkrimit vlejnë për shtetasit që pajisen me pasaportë për dalje jashtë shtetit, përveç pagimit të vlerës të pasaportës. Për shërbimet që kryhen nga përfaqësitë tona diplomatike në vende të tjera, niveli i tarifës përcaktohet në euro, por pagimi i tyre mund të bëhet edhe me dollarë ose në monedhën e vendit ku do të kryhet shërbimi, konvertuar në kursin përkatës ditor të këmbimit. Përveç legalizimit të dokumenteve, pajisjes me pasaportë apo shtyrjes së afatit, udhëzimi i ri përcakton edhe tarifat që duhen paguar për lëshimin e përpilimin e akteve të tjera noteriale dhe përkthimin e dokumenteve nga përfaqësitë. Kështu, përpilimi i deklaratave, autorizimeve, testamenteve, kontratave, garancive dhe prokurave të posaçme nga përfaqësitë, tarifa e shërbimit është 20 euro për çdo faqe, për vërtetimin e dublikatave dhe kopjeve do të paguhet 20 euro për çdo faqe, ndërsa përkthimi i dokumenteve kushton vetëm 10 euro çdo faqe. Në lidhje me shërbimin e pajisjes me pasaportë, shtetasit shqiptarë që jetojnë jashtë vendit duhet të paguajnë 50 euro, diçka më tepër se tarifa që paguhet te ne (5 mijë lekë të reja).Tabela

Tarifat për shërbimet konsulloreTarifa për lëshimin e dokumenteve të udhëzimita- Për lëshimin e pasaportave të udhëtimit 2000 lekëb- Për lëshimin e pasaportave të udhëtimitnga përfaqësitë 50 euroc- Zgjatja e pasaportës nga përfaqësitë 15 eurod- për lejekalim 200 lekëe- Lejekalim i lëshuar nga përfaqësitë 50 euro

Tarifa për lëshimin, verifikimin dhe legalizimine dokumentevea- Certifikatë të çdo lloji të lëshuar nga përfaqësitë për shtetasit shqiptarë 50 eurob- Certifikatë të çdo lloji të lëshuar nga përfaqësitë për shtetasit e huaj reciprocitetc- Vërtetime të çdo lloji të lëshuar ngapërfaqësitë për shtetasit shqiptarë 30 eurod- Vërtetime të çdo lloji të lëshuar nga përfaqësitë për shtetasit shqiptarë reciprocitete- Verifikim i dokumentit nga përfaqësitë 10 eurof- Legalizim i dokumentit për shtetasitshqiptarë nga Ministria e Punëve të Jashtme 200 lekëg- Legalizim i dokumentit nga përfaqësitëpër shtetasit shqiptarë 30 euroh- Legalizim i dokumentit për shtetasit e huaj reciprocitet

Tarifa për lëshimin e përpilimin e akteve të tjera noteriale dhe përkthimin e dokumenteve nga përfaqësitëa- Përpilimi i deklaratave, autorizimeve, testamenteve, kontratave, garancive dhe prokurave të posaçme nga përfaqësitë 20 euro/faqjab- Vërtetim i dublikatave dhe kopjeve 20 euro/faqjac- Përkthimi i dokumenteve 10 euro/faqja