shkreliKëshilltari i kryeministrit Edi Rama për çështjet e territorit dhe të urbanistikës, Artan Shkreli është paditur pranë gjykatës së shkallës së Parë Tiranë.

Nëpërmjet çështjes nr. 5574, të regjistruar më 28.01.2016, paditësi "Telekom Albania" sh.a., e ka paditur Artan Shkrelin, me objekt "Detyrimin e te paditurit Artan Shkreli te paguaje shumën prej 41,710 lekësh të reja, si detyrim i papaguar nga sherbirni telefonik celular".

Çështja po gjykohet nga gjyqtari Artur Gaxhi.