Tarifat per karta identiteti dhe pasaporta
Ne Parlament pritet te shqyrtohet se shpejti nje projektligj per ratifikimin e shteses se kontrates koncesionare Per prodhimin dhe shperndarjen e kartave te identitetit dhe te pasaportave elektronike ndermjet Ministrise se Brendshme grupit SAGEM dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve. Rritja e kapacitetit prodhues te pasaportave biometrike ne dite aplikimi per to dhe kartat e identitetit edhe ne perfaqesite tona diplomatike ne Greqi dhe Itali pajisja me pasaporten e refugjatit dhe karten e udhetimit per shtetasit e huaj refugjate ne vendin tone si dhe procesi i pajisjes me procedure te pershpejtuar te shtetasve shqiptare me pasaporta biometrike dhe leternjoftime elektronike jane disa nga shtesat e parashikuara ne projektligjin qe Ministria e Brendshme ka propozuar ne Keshillin e Ministrave dhe qe tashme ka kaluar per miratim ne Parlament. Standardet e reja ne procesin liberalizues nje superinteres nga ana e qytetareve per pasaportat biometrike per shkak edhe te procesit te liberalizimit te vizave ardhja ne ndihme qytetareve me probleme apo urgjenca shendetesore si dhe dokumentet e refugjateve kerkojne domosdoshmerisht kryerjen e disa ndryshimeve dhe shtesa ne kontraten e miratuar. Parashikohet te shtohet ne kontrate rritja e kapacitetit prodhues per pasaportat biometrike ne 6 mije pasaporta ne dite. Gjithashtu per tu ardhur ne ndihme emigranteve qe nuk kane mundesi per te ardhur ne Shqiperi per te aplikuar per pasaporte biometrike apo dhe karta identiteti hapjen e zyrave te pajisjes me dokumente identiteti prane zyrave tona konsullore ne Athine Selanik Rome dhe Milano pajisja me dokumente identiteti leternjoftim apo dhe pasaporte per shtetasit e huaj refugjatet. Ne kete projektligj parashikohet te kete nje procedure te pershpejtuar per pajisjen e qytetareve apo emigranteve me leternjoftim dhe pasaporte elektronike. Edhe vete shoqeria koncesionare Aleat ka paraqitur propozimet e saj per te arritur rritjen e numrit te pasaportave te prodhuara ne dite si dhe aplikimin per to edhe ne zyrat konsullore ne dy shtete Greqi dhe Itali. shte propozuar qe te kete nga dy poste aplikimi ne cdo zyre konsullore ku parashikohet te kete minimumi 600 aplikime ne muaj perkatesisht ne zyrat konsullore Athine Selanik Rome dhe Milano. Nuk do te kete punesim te nje stafi te ri por parashikohet qe permes trajnimeve nga shoqeria Aleat sherbimi te ofrohet nga punonjes te ambasadave tona ne Greqi dhe Itali.


Procesi i aplikimit dhe prodhimi i pasaportave


Procesi i aplikimit parashikohet te njejte i njejte nderkohe qe kuponet do te blihen ne zyrat e sherbimit konsullor. Procesi i prodhimit do te filloje me transferimin e te dhenave. Nje here ne jave nga stafi perkates digjen te dhenat ne CD dhe printohet raporti perkates. CD-ja format e aplikimit kuponet e shperndare dhe raportet perkatese paketohen dhe transportohen me poste diplomatike nga MPJ-ja tek Aleat. Materialet merren dhe kontrollohen nga stafi perkates i Aleat dhe do te terhiqen nga Aleat prane MPJ-se. Te dhenat ngarkohen ne sistem dhe ne eorkfloe procedohen te dhenat sipas proceseve in place. Dokumentet e prodhuara kontrollohen paketohen sipas procedurave perkatese dhe transportohen me poste diplomatike nga MPJ-ja ne perfaqesite perkatese. Shperndarja e dokumenteve te identitetit do ti nenshtrohet te njejtes procedure in place. Dokumentet e personalizuara do te jene te vlefshme ne Ministrine e Jashtme ne Tirane pas 15 diteve kalendarike nga marrja e te dhenave te vlefshme te aplikimit per rastet normale ndersa per rastet e vecanta nuk mund te garantohet nje kohe e percaktuar. Sugjerohet qe sherbimi te ofrohet per kohen e aplikimit masiv nje vit. Megjithate sherbimi mund te jete i vlefshem edhe pergjate gjithe kohes se kontrates vetem nese mbetet numri minimal i aplikimeve 50 ne dite. Parashikohet qe cmimi per nje pasaporte me TVSH te shkoje 90 euro ndersa leternjoftimi elektronik 10 euro.


Dokumentet e identitetit per refugjatet


Lidhur me mundesine e prodhimit te dokumenteve te identitetit te papersonalizuara per refugjatet bazuar ne komunikimet e meparshme te finalizuara me kerkesat teknike te derguara nga shoqeria Aleat thuhet se koha minimale per prodhimin e dy dokumenteve te papersonalizuara eshte minimumi 2 muaj nga aprovimi perfundimtar i proces biznesit dhe dizenjos se ketyre dokumenteve si dhe aprovimi i kontrates. Per procesin e prodhimit te dokumenteve te papersonalizuara kerkohen 2 mije dokumente udhetimi dhe 2 mije leternjoftime. Lloji i dokumentit te udhetimit do te jete Pasaporte per refugjate dhe autoriteti i leshimit do te jete Ministria e Brendshme. Mbi 16 vjec do te kete pasaporte ndersa nen 16 vjec do te kete leje qendrimi. Ndersa leternjoftimi do te specifikohet Leternjoftim per te huaj.


Sherbimi i pershpejtuar per pajisjen me dokumente identifikimi


Per perfitimin ne nje kohe sa me te shpejte nga ajo e parashikuara te dokumenteve te identifikimit parashikohen tarifa te reja perkatesisht 15 mije leke per pasaporte dhe 1 167 mije leke per karte identiteti. Per te realizuar duhet qe qendrat e aplikimit te kene te pakten dy poste aplikimi sistemi i aplikimit te jete online infrastruktura rrugore te jete ne gjendje te mire sherbimi postar te kryhet ne afat kohor njeditor. Koha e levrimit te pasaportes ne keto kushte do 3 dite pune pas nje aplikimi te suksesshem. Sherbimi do te ofrohet ne dy ose tri pika ne qytetet e medha si Tirane Fier Elbasan Durres Vlore Korce Shkoder dhe Berat. mimi i puneve shtese te nevojshme ne kete sherbim do te kompensohen nepermjet rritjes se cmimit te kuponit te ri. Ne Tirane parashikohet te jene 2-3 qendra aplikimi ku sherbimi do te ofrohet per 2 dite dhe pajisja me pasaporte do te kushtoje 15 mije leke me TVSH ndersa per 14 rrethet e tjera ky sherbim do te ofrohet ne 3 dite me te njejtin cmim.